Tešiteľ

VN-06 NE A

Dnešná liturgia slova nás pripravuje na slávenia, ktoré máme bezprostredne pred sebou: o štyri dni Nanebovstúpenie Pána, o dva týždne Turíce – Zoslanie Ducha Svätého, o tri slávnosť Najsvätejšej Trojice.
Ježišove slová z dnešnej evanjeliovej perikopy sú akoby slovami na rozlúčku (i keď nie sú zďaleka poslednými slovami): „Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.“
  • Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí – presne tú chvíľu do nanebovstúpenia. V porovnaní s celými dejinami sveta bol čas Ježišovho pozemského života, čas od počatia po nanebovstúpenie, čas, kedy ho ľudia mohli vidieť, počuť, chytiť…, len chvíľou. Tá skončila a takto ho svet už nevidí.
  • Ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V tom VY sme aj my.
    • Uvidíme ho na konci, ktorý bude začiatkom, vo večnom živote po smrti. Ale nie len.
    • Môžeme ho vidieť, počuť, cítiť, dotknúť sa… očami, ušami, rukami viery. Vďaka tomu, že nás nenecháva ako siroty, že posiela Tešiteľa, Ducha Svätého. Vďaka nemu veríme, že Kristus žije v Cirkvi (tajomné telo), Eucharistii (telo a krv), Písme (Slovo, ktoré bolo na počiatku a ktoré sa stáva telom)…
  • V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Presne to spoznávame – Jednotu Otca, Syna a Ducha Svätého. Aj preto budeme o tri týždne sláviť Nedeľu Najsvätejšej Trojice.

V prvom čítaní sme počúvali o prvej birmovke v Samárii. Samaritáni už uverili v Krista, prijali krst, stali sa, na základe svedectva diakona Filipa, kresťanmi. A tak ako my, ktorí sme boli pokrstení v detstve, aj ich krst je zavŕšený modlitbou a vkladaním rúk apoštolov – birmovaním. Prijali Ducha Svätého, a tak sa pridali k tým, o ktorých hovoril Ježiš: „vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.“
No Duch Svätý neprichádza len pre naše vlastné posvätenie. Peter nás v perikope z druhého čítania povzbudzuje: buďte „stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.“ Buďte pripravení zdôvodniť svoju nádej, svedčiť o tom, prečo veríte. Boli sme pobirmovaní, označení Pečaťou Ducha Svätého, aby sme vyšli svedčiť a ohlasovať na spôsob diakona Filipa.

Prijali sme pečať misionára, znak Ducha Svätého. Je čas ho poriadne oprášiť.

Publikácie a pomôcky