Chréstos

VN-04 UT

"V Antiochii nazvali Ježišových nasledovníkov prvýkrát kresťanmi," konštatuje Lukáš na záver dnešného prvého čítania. Slovo kresťan si Antiochijčania odvodili buď od gréckeho slova Christos – Kristus – Pomazaný, alebo od slova chréstos– cnostný, dobrý. To, čo rozumieme pod slovom kresťan my, je práve syntéza obidvoch významov: autentický kresťan je cnostný (dobrý) nasledovník Ježiša Krista.
Dobrý človek bez Krista nie je kresťanom. Aj keď je nám milší, než fanatik, ktorý je zlým človekom a za Krista a kresťanstvo sa len skrýva.
Otázkou je, či sme verní menu kresťan a aké meno je najvýstižnejšie pre nás. 

Publikácie a pomôcky