Bremená

VN-05 ŠT: Sk 15, 22-31

Dnešné prvé čítanie je bezpochyby najkratším pastierskym listom, aký som kedy počul. Pritom formulácie „Apoštoli a starší sa s celou cirkvou uzniesli…“ a v liste: „Duch Svätý a my sme sa rozhodli…“ naznačujú, že napriek krátkosti je to text zásadný. Darmo: Duch Svätý nehovorí veľa. Duch Svätý hovorí k veci.
A čo to v Duchu Svätom usúdili? „Nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného.“ Dôležitá poznámka. Našou úlohou nie je bremená klásť, ale navzájom si ich niesť. Zvlášť tie nevyhnutné!
Tak do toho!

Publikácie a pomôcky