Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby...

VN-02 PO: Sk 4, 23-31

Pane, ty si stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal: ‚Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho Pomazanému.‘V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a vôľa vopred určili, že sa má stať.A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby...“
A tu je ten prekvapivý moment. Podľa toho, ako obyčajne asi vyzerajú naše modlitby, by tam malo byť: Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby dostali rozum, aby sa obrátili k tebe, aby boli spravodliví... prípadne aby nás neohrozili...
Ale záver tej modlitby je podľa Skutkov apoštolov iný:
Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy.“

Asi budem musieť preformulovať niektoré svoje modlitby. A vy?

Publikácie a pomôcky