Ikona Vzkriesenia Lazára

www.lent.goarch.org

PÔST-05 NE A*

Pravoslávni kresťania si pripomínajú Lazárovo vzkriesenie v sobotu pred Kvetnou nedeľou. Nie náhodu naša liturgia pripomína tú istú udalosť v nedeľu pred Kvetnou nedeľou a v spomínanú sobotu budeme ešte čítať záver udalosti vzkriesenia Lazára. Ježišov mocný čin sa pripomína ku koncu Veľkého pôstu a pred vstupom do najdôležitejšieho týždňa ľudských dejín. Zázrak má byť útechou a uistením pre učeníkov pred nastávajúcim Ježišovým utrpením a smrťou, aby verili, že i keď on sám zomrie, neznamená to, že nie je Pánom nad smrťou. On je vzkriesenie a život.
Dva krát pripomínaný fakt že Lazár je už tri dni v hrobe odráža židovskú predstavu, podľa ktorej fyzický rozklad tela začína po troch dňoch. Preto aj Marta zdôrazňuje, že už páchne. Tento fakt odlišuje vzkriesenie Lazára od iných vzkriesení, vykonaných Ježišom. V biblickom chápaní bol Lazár neodvratne, definitívne, neodvolateľne mŕtvy.
Od začiatku je zrejmé, že Ježiš túto situáciu predpokladá. Z dialógu s učeníkmi vyplýva, že Lazárova smrť i vzkriesenie má jediný cieľ: je znamením, aby konečne uverili v neho.

Kristus volá svojho priateľa z hrobu
1. Kristus volá svojho priateľa z hrobu. Význam gesta jeho pravej ruky je známy: Ježiš žehná a zároveň zjavuje tajomstvo Trojice i svojej Božskej a ľudskej prirodzenosti.
Nie je celkom isté, či viera, ktorú prejavujú v rozprávaní učeníci, Marta i Mária je Ježišom považovaná za dostatočnú. Učeníci veria, že je Mesiáš a idú do Judei s tým, že sú pripravený s Ježišom zomrieť. Marta verí, že keby tam Ježiš bol včas, jej brat by nezomrel a že keby aj teraz o čokoľvek poprosil Boha, dostane to. Dokonca verí, že Ježiš je Mesiáš a Boží Syn. Ale nie je isté, či pod vyslovenými slovami rozumie to isté, čo Ježiš.
Asi ani Mária, ktorá si kedysi vybrala lepší podiel, mu teraz nerozumie. Centrom udalosti, ako ju prezentuje Ján, nemá byť totiž Lazár, ale Ježiš, ktorý je vzkriesenie a život. Mária síce beží k nemu, ale nakoniec v plači všetko opäť obráti k Lazárovi. Zdá sa, že mu nikto, napriek priamym výpovediam, nerozumie. Rozprávanie o tom, že Ježiš sa zachvel a plakal, nie je také jednoznačné, ako ho interpretuje pieseň vďaky. Je možné, že Ježiš neplače nad Lazárom a nezachvel sa dojatím. Je skôr sklamaný a plače nad Máriou, lebo ani ona mu celkom neverí.

Lazár odpovedá na Kristovo volanie
2. Lazár odpovedá na jeho volanie, hoci je stále zviazaný pohrebnými šatkami. Pohrebné plachty tu môžu symbolizovať, že Lazár jedného dňa opäť zomrie. Na rozdiel od Ježiša, ktorého plachty i šatka zostali v hrobe. Lazár je naďalej zviazaný so svojou smrteľnosťou. A niektorí zo židov si zaumienili, že zabijú aj jeho.
Zdá sa, akoby aj Lazár plakal. To by mohlo znamenať, že veľmi netúži vrátiť sa do tohto života. 
Zaujímavé je aj to, že len Lazár a Ježiš majú gloriolu.

Marta a Mária
3. Mária a Marta, sestry Lazára, sa skláňajú pred Kristom, mladý muž odťahuje kameň. Mária je pri Ježišových nohách, čo pripomína jej iné stretnutie s Pánom. Marta ako vždy aj teraz niečo organizuje, dáva inštrukcie mladíkovi s kameňom. Lazár je vzkriesený a ony sa klaňajú Kristovi, Bohu, ktorý je vzkriesenie a život.

Plačúci Žid
4. Muž z davu, jeden z plačúcich Židov. Aj tento muž plače. Je to jeden zo židov, ktorí prišli z Jeruzalema potešiť sestry v ich žiali. Teraz stojí pred výzvou: uverí v Krista, alebo bude jedným z tých, ktorí sa poponáhľajú k farizejom, aby ho udali.

Učeníci
5. Ježišovi učeníci. Sú neistí, zmätení, skrývajú sa, jeden sa pozerá na nás s otázkou v očiach. Znamenie, ktorého sú práve svedkami, vzkriesenie beznádejne mŕtveho, má byť pre nich povzbudením, vďaka ktorému zvládnu to, čo príde o pár dní.


______________________
http://thegoodthebadandthejustplainugly.blogspot.sk/2013/02/the-raising-of-lazarus-from-dead.html (01.04.2014), doplnené: MOLONEY, F.J., Sacra Pagina, Evangelium podle Jana, Karmelitnánske nakladatelství, Kostelní Vydří 2009, s. 346-357.

Publikácie a pomôcky