Zahanbená tvár...

PÔST-02 PO

Z dnešného prvého čítania by stačilo vypustiť slovíčko sme a hneď by sa ľahšie čítalo. Uznajte: Zhrešili, konali ničomne a žili bezbožne; vzopreli sa a odklonili od tvojich nariadení a od tvojich ustanovení. Neposlúchali tvojich sluhov, prorokov...
Lenže ten text je o nás. A miesto prikrášľovania treba vyznať: Tebe, Pane, pristane spravodlivosť a nám zahanbená tvár. Úprimne. Bez ukazovania prstom na druhých.

Druhým krokom je prosba z dnešného žalmu: Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov. Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, a vysloboď nás; a pre svoje meno odpusť nám hriechy.

Publikácie a pomôcky