Rozsievači

CR-03 ST: Mk 4, 1-20

Podobenstvo o Rosievačovi: Rozsievač je Kristus, semeno je slovo, pôda to sme my. Semeno i rozsievač ponúkajú stopercentnú kvalitu. Výsledok môže ovplyvniť už len jedna premenná: pôda, tedy my.

Každopádne tento známy rozmer podobenstva si môžeme ešte rozšíriť. Každý z nás sa môže na chvíľu vcítiť do roly rozsievača. Veď denne rozsievame okolo seba... všeličo. Dnešné slovo môžeme prijať ako pozvanie byť rozšafnými rozsievačmi dobra, láskavej pozornosti, pomoci... Rozsievačmi, zodpovednými za kvalitu osevu, nie za výsledok spolupôsobenia pôdy, počasia a prostredia.

Publikácie a pomôcky