Epifánia pri Krste Pána

VIA-Krst Pána A

Udalosť, ktorú dnes slávime (krst Ježiša v Jordáne) má pre nás hlboký význam, pretože je to. A to hneď z viacerých dôvodov.

1. Boh sa dáva spoznať ako Trojica. Krst Pána je sprevádzaný epifániou, zjavením Boha. Grécke slovo ἐπιφάνεια (epifáneia) pôvodne označovalo zjavenie sa Božstva v plnej moci a sláve alebo veľkolepý príchod panovníka, uctievaného ako Božstvo, do mesta. V udalosti, ako ju zaznamenali evanjeliá, sa zjavuje Boh v trojici osôb. Je to vôbec prvé zreteľné zjavenie Trojice: Ježiš je pokrstený v Jordáne, zostupuje na neho Duch Svätý a z otvoreného neba zaznieva Otcova výpoveď Toto je môj milovaný Syn. Teofániu (sebazjavenie Boha) vyjadruje slovný obraz otvorené nebo.


2. Ježiš je predstavený ako milovaný Syn Otca. Keď Ježiš vyšiel z vody, z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Milovaný Syn Otca, ktorý tým, že sa stal človekom, prijal postavenie sluhu. Môžeme v ňom vidieť služobníka, o ktorom hovorí Pán prostredníctvom Izaiáša v prvom čítaní: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom.“

3. Duch Svätý viditeľne pôsobí. Duch Svätý, ktorý zostupoval na Ježiša, mu pomáhal naplniť jeho mesiášske poslanie a jeho pôsobenie je zreteľné aj v Cirkvi od jej samého počiatku.* Pripomína ho aj apoštol Peter v druhom čítaní: Potom, čo „Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.“

4. Význam nášho krstu. Žalmista dnes vyzýva: „Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, v posvätnom rúchu klaňajte sa pánovi.“ Prijatím krstu sme sa stali adoptovanými synmi a dcérami Boha. Krstná košieľka, ktorú na nás položili, pripomína posvätné rúcho, znak zasvätenia, moment, keď aj o nás začali platiť Pánove slová: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha.“

Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena.“ Boh nás prijal za svojich. Skutočne máme za čo vzdávať vďaky. Napríklad slávením Eucharistie. Mimochodom grécke slovo ευχαριστω znamená ďakujem:-)
____________________________

* Por.: PAVOL VI., Divinae consortium naturae, in: Ordo corfirmationis, SSV, Bratislava 1976, s. 12.

Publikácie a pomôcky