Predstavenie Panny Márie

Dnešná spomienka dostala pri reforme kalendára po II. Vatikánskom koncile presnejší názov Predstavenie Panny Márie (ale nie u nás, my ju stále voláme Obetovanie Panny Márie), čo pripomína prinesenie dieťaťa do chrámu a obetu po ukončení dní očisťovania ženy podobne ako v prípade Ježiša a sviatku Obetovanie Pána.
Druhou témou je Zasvätenie Panny Márie - totiž jej rozhodnutie sa pre službu Bohu a prijatie v Jeruzalemskom chráme. Sväté Písmo o tomto momente v Máriinom živote úplne mlčí. No sviatok je starobylý (už v roku 543 stála v Jeruzaleme bazilika na pamiatku zasvätenia Panny Márie), čo slávenej udalosti dodáva istú známku dôveryhodnosti. Obsah je pekne vyjadrený v apokryfnom Protoevajeliu Jakubovom, kde sa dočítame, že Joachym a Anna priviedli trojročnú Máriu do Jeruzalemského chrámu, aby ju zasvätili Pánovi a odovzdali do výchovy.
7. Měsíce ubíhaly a dítěti byly dva roky. Tu Jáchym řekl: „Odneseme ji do Hospodinova chrámu, abychom splnili slib, aby se na nás Hospodin nerozhněval, neodvrhl nás a tak se ho náš dar nestal nedůstojným. Anna odpověděla: „Počkáme do třetího roku dítěte, aby nezačalo hledat otce nebo matku.“ Jáchym jí odpověděl: „Počkáme.“ A když byly dítěti tři roky, řekl Jáchym: „Pozvěte neposkvrněné Judské dcery, které vezmou svícny jimiž budou svítit, aby si dítě zamilovalo ve svém srdci Pánův chrám a nevrátilo se zpět. A učinili tak na cestě, která vedla ke chrámu. Kněz dítě přijal, políbil je, požehnal a řekl: „Pán požehná tvé jméno ve všech pokoleních, neboť skrze tebe dá Hospodin v posledních dnech vykoupení synům Izraele.“ A posadil Marii na třetí stupínek oltáře. Tu na ni sestoupila Pánova milost, radostí skákala a celý izraelský národ si ji zamiloval.
8. Její rodiče odešli, divili se a chválili Pána, že se s nimi dítě nevrátilo. Maria přebývala v chrámě jako holubice a potravu přijímala z rukou anděla. Když jí bylo dvanáct roků, kněží se začali radit a říkali: „Marii je již dvanáct roků a je v Božím chrámě. Co s ní máme dělal, aby nějak neposkvrnila svatyni?“ A řekli veleknězi: „Ty stojíš před Hospodinovým oltářem, vejdi (tam) tedy a modli se za ni a co ti Pán zjeví, to učiníme.“ A velekněz si oblékl liturgické roucho, vešel do velesvatyně a modli se za ni. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl a řekl mu: „Zachariáši, běž a sezvi vdovce z národa. Ti ať přinesou své hole a koho Pán označí, toho se stane ženou (a zachová panenství).

Publikácie a pomôcky