Otče náš, chlieb náš...

CR-11 ŠT: Mt 6, 7-15

Otče náš, ktorý si na nebesiach..., chlieb náš každodenný daj nám dnes...
Ale kto sú tí naši, respektíve kto sú tí my, za ktorých v tejto modlitbe prosíme? Existujú na to dve odpovede, v závislosti od toho, o aký chlieb každodenný prosíme.
  • Ak pod každodenným chlebom rozumieme Eucharistiu - každodenný chlieb kresťanov, potom je to ekleziálna modlitba a modlíme sa v nej za nás kresťanov.
  • Ale prosbu o každodenný chlieb môžeme chápať ako modlitbu za naplnenie každodenných potrieb všetkých ľudí. Aj tento výklad je v poriadku, pretože "radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov a niet nič naozaj ľudské, čo by nenašlo ozvenu v ich srdciach." (GS 1)
Tak či onak modlitba o chlieb náš každodenný by nemala byť jediným, čo urobíme dnes preto, aby sa našim každodenného chleba dostalo.


Publikácie a pomôcky