Hovorím ti vstaň, pretože...

CR-10 NE

Dnešný evanjeliový príbeh nám zaznamenáva len Lukáš, ostatní evanjelisti o ňom mlčia. Vyhovuje to jeho koncepcii: najprv predstavuje Ježiša ako proroka, porovnáva ho s inými, starozákonnými prorokmi, aby nakoniec ukázal, že Ježiš je viac, že je Božím Synom.
Stať, ktorú sme počuli naväzuje na uzdravenie sluhu pohanského stotníka v Kafarnaume. Spomínate si na ten príbeh: za Ježišom prichádza veliteľ rímskej jednotky a prosí, aby uzdravil jeho sluhu a pripája svoje pokorné vyznanie: Pane, nie som hodný, aby si vošiel do môjho domu, ale povedz len slovo a môj sluha bude zdravý. Každému, kto trochu pozná starý zákon, to pripomenie proroka Elizea, za ktorým prišiel s prosbou o uzdravenie sýrsky veliteľ Náman.
Z Kafarnauma Ježiš odchádza do Mesta Naim, kde kriesi k životu mŕtveho chlapca – jediného syna chudobnej vdovy. To nám zase pripomína proroka Eliáša, ktorý vzkriesil mŕtveho syna vdovy zo Sarepty, ako sme počuli v prvom čítaní. Hoci to Lukáš nikde priamo nehovorí, hneď je jasné, že Ježiša porovnáva s týmito veľkými prorokmi. To chcel naznačiť svojim poslucháčom.

Ale čo toto slovo hovorí nám? Evanjelium hovorí, že Ježiš sa vybral do mesta Naim. Išiel s ním veľký zástup ľudí. Prečo? Možno preto, že Naim ležal na dôležitej ceste, vedúcej od Genezaretského jazera na Jezraelskú planinu. Ale prečo tam išiel Ježiš? Asi nie ako turista. Nevieme… až sa zdá, ako by tam šiel kvôli jednému: aby vyslovil slová: Mládenec, hovorím ti vstaň!
Prečo má vstať? Má sa ďalej trápiť svojím životom ako syn chudobnej vdovy? Veď smrť bola možno pre neho oslobodením sa od životných ťažkostí.
Mládenec, hovorím ti vstaň! A mohli by sme doplniť: pretože si ešte nenaplnil svoj život. Je tu ešte matka, o ktorú sa treba postarať, lebo inak zomrie ako žobráčka; je tu ešte žena, ktorú si raz vezmeš za manželku, raz sa môže zrodiť tvoje potomstvo… ešte sú tu veľké veci, ktoré si vo svojom živote nevykonal.
Mládenec, hovorím ti vstaň, lebo si ešte nevykonal to, čo si povinný vykonať. To, čo si chcel vykonať. To, čo môžeš vykonať. Inak povedané: nenaplnil si svoje povinnosti, sny a možnosti.

A čo ja? Urobil som všetko, čo som mal urobiť, naplnil som všetky svoje povinnosti? Dosiahol som všetko, čo som chcel dosiahnuť? Toto možno nie je problém. V poslednej dobe zisťujem, že ľudia okolo mňa nechcú nič, nemajú sny, túžby… a ak áno, tak zvyčajne len malichernosti, ktoré sa dosahujú ľahko. Ale čo veľké sny?
Urobil som všetko, čo som mohol? Zvyčajne mávneme rukou a povieme si, že áno. A potichu dodáme, že sme nemohli urobiť nič. Naozaj?
Tieto tri otázky je dobré položiť si každý večer a chvíľu hľadať na ne odpoveď. To je celkom dobré spytovanie svedomia.

Publikácie a pomôcky