Príď, Duchu Svätý

www.iconreader.wordpress.com

VN-08 NE Turíce C

V slovenčine má dnešná nedeľa meno Turíce, názov, ktorý má vraj svoj pôvod v predkresťanskom, pohanskom kulte našich predkov, ktorí v tomto období slávili sviatky božstva Vales – Tur.* Tiež voláme tento sviatok Letnice, čo opäť súvisí so starými Slovanmi a sviatkami poďakovania za úrodu.** Väčšina jazykov však uprednostňuje nepreložený pôvodný názov Pentecoste, čo znamená jednoducho 50 – Päťdesiatnica, päťdesiaty deň od Ježišovho zmŕtvychvstania.
Dnešná nedeľa nie je nedeľou Ducha Svätého. Je nedeľou Zoslania Ducha Svätého. Nejde teda o nejakú spomienkovú slávnosť, ktorou si pripomíname udalosť Zoslania Ducha Svätého apoštolom ako keď si pripomíname historickú udalosť Povýšenia svätého Kríža alebo keď si spomíname na nejakého svätca. My slávime Zoslanie, Zostúpenie Ducha Svätého na nás.
Liturgia má v sebe vždy tri momenty, ktoré môžeme nazvať spomienka, sprítomnenie a aktualizácia.

  • Spomienka – pripomíname si nejakú udalosť, alebo pravdu viery.
  • Sprítomnenie – slávením liturgie sa sami stávam súčasťou slávenej udalosti, ktorá sa fyzicky stala v minulosti, udalosť sa pre nás sprítomňuje.
  • Aktualizácia – v sprítomnení nie sme pasívni diváci, ale s nami samými sa deje (môže diať) to, čo slávime.
V prípadne dnešného sviatku slávime (1.) spomienku na historickú udalosť. V piesni vďaky dnes zaznieva: „Duch Svätý na počiatku Cirkvi zjavil všetkým národom pravého Boha a rozmanité jazyky ľudskej rodiny združil vo vyznávaní tej istej viery.“ A v prvom čítaní máme krásny opis udalosti Zoslania Ducha Svätého.
Udalosť sa (2.) sprítomňuje. Opäť pieseň vďaky: „Na zavŕšenie veľkonočného tajomstva našej spásy zoslal si dnes Ducha Svätého.“ Alebo v modlitbe dňa zaznelo: „Tajomstvom dnešnej slávnosti posväcuješ svoju Cirkev.“
Konečne udalosť sa nesprítomňuje pred našimi očami ako nejaké divadlo, ale sa (3.) aktualizuje a my čakáme, že sa s nami udeje niečo podobné, ako s apoštolmi. V modlitbe dňa dnes zaznelo: „Naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia.“ A v modlitbe po prijímaní budeme prosiť: „Ochraňuj v nás svoju milosť, aby dar Ducha Svätého ustavične pôsobil v našich srdciach.“
Dnes teda slávime zoslanie Ducha Svätého na nás. Čakáme, že aj s nami bude Boh v Duchu Svätom robiť veľké veci. Má to jeden háčik, jednu podmienku: Otvoriť sa mu.

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Príď, Duchu Svätý.

________________________

Publikácie a pomôcky