Ikona Zostúpenie Ducha Svätého

www.iconreader.wordpress.com
VN-08 NE: Zoslanie Ducha Svätého*

Sviatok Zoslania Ducha Svätého nie je iba spomienkou istej historickej udalosti. V liturgickom slávení sa udalosť pripomína, sprítomňuje a aktualizuje. Podobne je to aj s ikonou Zostúpenie Ducha Svätého. Ikonopisec má hlbší záujem, než len zobrazenie udalosti z dávnej minulosti.
Ikonu tvoria 3 oblúky, dva sústredené, menší vo vnútri väčšieho, majú svoj pomyselný stred niekde na Zemi, tretí, opačný, má svoj stred v nebi. 
V najväčšom (strednom) oblúku sedia po stranách apoštoli. Je ich dvanásť. Zradca Judáš je nahradený apoštolom Pavlom, hoci historická udalosť Zoslania Ducha Svätého predchádzala Pavlovmu obráteniu. V niektorých verziách ikony dokonca nachádzame aj evanjelistov Marka a Lukáša. Aj z toho je zrejmé, že ikonopisec nezaznamenáva historickú udalosť, ale výpoveď viery.
Zhromaždenie tu symbolizuje Cirkev. Polkruh je otvorený, je v ňom dosť miesta pre každého nového kresťana. Apoštoli sedia v polkruhu v jednote a harmónii. Zdrojom ich jednoty je iný polkruh, v hornej časti ikony, symbolizujúci zostúpenie Ducha Svätého. Z modrého polkruhu zostupuje na každého jedného lúč a osvecuje ho. Ohnivé plamienky nad hlavami nevidíme. Možno preto, že ikona zachytáva proces zosielania, apoštolov vidíme tesne pred tým, ako prijali Ducha Svätého. 
V dolnej časti ikony nachádzame ďalší polkruh a v ňom postavu starého panovníka, slávnostne oblečeného. Priestor za ním je temný, čierny. Jeho meno je Kozmos a symbolizuje svet. Je oblečený tak, ako to prislúcha pozemskej autorite. Vystupuje tu ako reprezentant celého ľudstva, ba možno i celého stvorenia, tých, čo sedia vo tme a tôni smrti (Lk 1, 79). V náručí drží šatku a v nej dvanásť zvitkov, symbolizujúcich náuku apoštolov. 
Sedí vo tme a tôni smrti, ale je tu nádej, že apoštoli zanesú, vedení Duchom Svätým, Kristovo svetlo do všetkých krajín a národov.
Čestné miesto, v strede medzi apoštolmi Petrom a Pavlom, miesto učiteľa, je prázdne. Je to miesto Krista, ktorý fyzicky vystúpil do neba. Napriek tomu nie sú sami, nenechal ich ako siroty. Posiela Ducha Svätého. 
Čestné miesto je prázdne fyzicky. Aj to má svoju výpovednú hodnotu. Pred sebou máme predsa Cirkev, Kristovo tajomné telo.

___________________________

Publikácie a pomôcky