Boží ľud

PÔST-05 SO 

Zdá sa, že Ezechiel veľmi citlivo prežíval nezmyselné rozdelenie svojho národa na dve samostatné kráľovstvá. Asi aj preto tak zdôrazňuje Pánove slová: „Urobím z nich jeden národ“ A z evanjelia sa dozvedáme, že veľkňaz Kajfáš vyslovil proroctvo, podľa ktorého Ježiš zomrie, aby zhromaždil spolu rozptýlené Božie deti. 
Kristus zomrel a vstal zmŕtvych, aby sme sa stali Božím ľudom, ku ktorému dnes patria ľudia všetkých krajín, národov, jazykov a kultúr. Aby z nás všetkých urobil jeden Boží národ. Škoda, že toto povedomie spolupatričnosti Božieho ľudu nám chýba.

Publikácie a pomôcky