Vyznanie


PÔST-01 Ne C: Dt 26, 4-10; Ž 91; Rim 10, 8-13; Lk 4, 1-13

Tohtoročná prvá pôstna nedeľa (C) je tematickým úvodom do nasledujúcich pôstnych nedieľ. Centrálnou témou dňa je vyznanie viery kresťanov. V druhom čítaní zaznieva jedna z najstarších formulácií: „Ježiš je Pán!“ V tomto zmysle nás budúca nedeľa bude upriamovať na ďalší článok našej viery, vyjadrený opäť slovami apoštola Pavla: „Naša vlasť je v nebi“. Témou tretej pôstnej nedele poslanie Ježiša Krista, sťa by nového Mojžiša, ktorý prišiel vyslobodiť svoj ľud. Štvrtá nedeľa bude pozvaním na návrat do domu Otca, do spoločenstva s Bohom. Ako refrén zaznejú na piatu pôstnu nedeľu slová „Hľa tvorím niečo nové.“ A konečne na Kvetnú nedeľu budeme sledovať Krista, ktorý Požehnaný prichádza v mene Pánovom, hoci úplne inak, ako to ľudia čakali. Každá z týchto tém má svoj odraz v niektorom z článkov Nicejsko-carihradského vyznania viery, ktoré prednášame každú nedeľu po evanjeliu.
Dnešné prvé čítanie má v lekcionári nadpis Vyznanie viery vyvoleného ľudu, hoci na prvé počutie to neznie ako naše vyznanie viery s presnými formuláciami článkov viery. A predsa to vyznanie je a veľmi hlboké. Veriaci Žid sa v ňom hlási k dejinám svojho ľudu ako k vlastným dejinám. Veľké Božie činy v prospech svojich predkov chápe ako Božie činy v jeho vlastný prospech. Slová o vyslobodení z Egypta prednáša tak, ako by bol on sám vyslobodený, hoci sa mohol narodiť o pár storočí neskôr. Lebo tým symbolicky vyjadruje aj svoju vlastnú skúsenosť. Ako keď kedysi (neviem, či sa to robí aj dnes) vyznával muž lásku žene prostredníctvom veršov, ktoré dávno pred ním napísal iný muž - básnik pre inú ženu.

V tomto svetle potom môžeme čítať dnešné evanjelium o pokúšaní na púšti. Diabol každý svoj príhovor k Ježišovi začína slovami „Ak si Boží Syn...“. Zdá sa, že nevie, čo si má o Ježišovi myslieť. Je alebo nie je Boh? Je alebo nie je podvodník? Je alebo nie je blázon? Nevie si vybrať, čomu uverí. Vo filme Umučenie Krista je to pekne vyjadrené. Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade a Diabol chodí okolo neho s otázkou „Kto si?!“ Nemôže uveriť neuveriteľnému: Boh sa stal človekom.
A práve to je jeden z hlavných článkov našej viery: Ježiš je Kristus. Ježiš je Mesiáš. Ježiš je Pomazaný. Alebo ako to formuluje Pavol v dnešnom druhom čítaní: Ježiš je Pán. Pán s veľkým P, ktoré je vyhradené jedine Bohu. Pavol používa grécke Kύριος,ktoré je v LXX vyhradené pre Boha.
Pavol hovorí: «Ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.» Musíme ale dať pozor na isté zjednodušovanie. Vyznať totiž neznamená len myslieť si a povedať. Ak muž vyznáva lásku k žene, nestačí, že si myslí, že ju miluje a že jej to povie. Vyznať znamená myslieť, hovoriť a konať. V tomto zmysle kresťania od samého začiatku konajú svoje vyznanie viery až po obetovanie vlastného života.
Myslieť, hovoriť, konať. Niekedy sa mi zdá, že si to redukujeme len na to prvé.

Publikácie a pomôcky