Prorok

CR-04 NE C

Kto je to prorok? Žiaden veštec, predpovedajúci budúcnosť. Prorok je človek, ktorého si Boh vybral, aby cez neho hovoril k ľuďom. Boh má mnoho spôsobov, ako k nám hovorí. Proroctvo je jedným z nich. Jeremiášovi hovorí: „Skôr ako som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa; a skôr, ako si vyšiel z neho, som ťa posvätil; ustanovil som ťa za proroka národom. Prepáš si teda bedrá, vstaň a povedz im všetko, čo ti prikazujem!" A ďalej ho uisťuje o svojej blízkosti a podpore.
Prorok však nie je hovorcom Boha. Medzi ním a Pánom je hlboký, intímny vzťah. Pekne to vidno z dnešného žalmu, ktorý môže byť takým vyznaním proroka.
V tomto zmysle je aj Pavlov hymnus na lásku prorockým textom. Cezeň sa nám opäť zjavuje, že nestačí byť dobrým človekom, že kresťan je, okrem iného, milujúcim človekom, lebo vie, že dobro bez lásky je málo.
Napokon v evanjeliu vidíme Ježiša opäť v nazaretskej synagóge. Minulú nedeľu prečítal Izaiášove slová "Duch Pána je nado mnou...", sadol si a povedal: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli." 
Epizóda pokračuje tým, čo sme počuli dnes: konfliktom. Kým im hovoril milo, pekne a krátko... tak sa im to páčilo, iba sa čudovali, odkiaľ to asi má. Keď im ale pripomenie, že nie sú pupkom sveta, že Boh posielal svojich prorokov nielen k židom, ale aj k cudzincom, to už počúvať nechcú a Ježišovi hrozí, že ho postihne bežný pracovný úraz proroka - totiž že ho zabijú jeho vlastní.
Ale práve vďaka tejto chorej reakcie Nazaretčanov vynikne myšlienka dnešnej nedele: prorok je poslaný nie len ku vlastným, ale ku všetkým! Nachádzame ju v prvom čítaní a tiež je príčinou konfliktu v evanjeliovom príbehu.
Čo z toho plynie pre nás?
1. výstraha, ktorá by sa dala formulovať takto: pozorne počúvajte prorokov, ktorých vám Boh posiela. Lebo ak ich budete vytrvalo odmietať, jedného dňa si otrasú prach s topánok, prestanú hádzať perly pred svine... a Boh ich pošle tam, kde budú ľudia pripravení počúvať.
2. úloha: Slová „Skôr ako som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa; a skôr, ako si vyšiel z neho, som ťa posvätil; ustanovil som ťa za proroka národom. Prepáš si teda bedrá, vstaň a povedz im všetko, čo ti prikazujem!" nie sú určené len Jeremiášovi. Deň krstu je dňom, keď sa toto Písmo spĺňa na  človeku. Pri krste sme všetci boli pomazaní za prorokov. Dovoľme Bohu hovoriť cez nás!

Publikácie a pomôcky