Naša vlasť je v nebi

Naša vlasť je v nebi, hoci nebo vôbec nemusí
 byť na oblohe.
PÔST-02 NE C
Nedeľný liturgický cyklus je trojročný. To znamená, že dnešné čítania budeme na druhú pôstnu nedeľu počuť až o 3 roky. Ale aj v rokoch A a B (tak sa tie cykly označujú, teraz je rok C) sa stretneme s tými istými protagonistami ako dnes. Aj hlavná téma nedele zostane v tomto prípade rovnaká, len vyjadrená inými textami.
V prvom čítaní sledujeme Abrama, v noci, niekde v pustatine pri Hebrone. Abram pozerá na nebo a počúva Boží prísľub: Ja som Pán, ja som ťa vyviedol z Uru Chaldejcov, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu.” Akú krajinu má na mysli Abram? Tú, v ktorej sa práve nachádza, krajinu od Nílu po Eufrat, ako to zaznieva v závere perikopy. A ktorú krajinu má na mysli Boh? Tú istú. Ale možno nie len tú. Boh, v ktorého sme uverili, predsa chce dať Abramovi a jeho potomkom aj krajinu, na ktorú sa práve pozerá. A Abram pozeral práve na nebo.
Táto myšlienka nás vedie k druhému čítaniu, kde nás Pavol uisťuje: Naša vlasť je v nebi. A Peter, Jakub a Ján pri premenení na vrchu prežili práve zážitok neba, videli Ježiša, Mojžiša a Eliáša v nebeskej sláve. Videli náš aj svoj domov v nebi.
Lenže keď to videli, zmocnil sa ich strach. Asi nie taký, ako keď sa človek bojí niečoho zlého alebo ohavného. Skôr to bude strach z vlastnej malosti, bezmocnosti. Z toho, že naša vlasť je niekde, kde nie sme schopní žiť. Asi ako keby mi niekto povedal, že mám od zajtra bývať na morskom dne. Bolo by to asi fajn, ale mne chýba tá schopnosť žiť pod vodou!
Ak si spojíme Božie slová z prvého čítania a evanjelia, môže to znieť takto: "Ja som Pán, ja vás vediem životom, aby som vám dal do vlastníctva nebeskú krajinu. A toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho." Počúvajúc Ježiša (počúvať je niečo iné ako vypočuť si) putujeme spolu životom domov. A na konci, ako hovorí Pavol v druhom čítaní, nás Kristus premení: „On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.“

Putujeme k premene počúvajúc Krista.24/03/13

Publikácie a pomôcky