Kritické slová

CR-04 ST I.: Hebr 12, 4-7. 11-15; Mk 6, 1-6

Kritické slová sa prijímajú ťažko, akokoľvek vieme, že ten druhý to myslí dobre, obyčajne po nich zostáva nepríjemný pocit vlastnej malosti. Napriek tomu sa oprávnenú kritiku oplatí prijať. Autor listu Hebrejom k tomu povzbudzuje aj židokresťanov, citujúc knihu prísloví: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna.“ 
Je to o to príznačnejšie, ak si dáme jeho slová do súvisu s evanjeliovým príbehom. Opäť sme počuli o Ježišovi v nazaretskej synagóge. Evanjelista Marek, ktorý je autorom tej dnešnej evanjeliovej state, je žid a možno aj preto zmlčal, že Nazaretčania Ježišovi nie len že neverili, ale, ako to podáva Lukáš, vyvliekli ho za mesto a chceli ho zabiť... Všetko pre pár kritických slov.

Publikácie a pomôcky