Čím skôr...

CR-03 PI I.: Hebr 10, 32-39; Ž 37; Mk 4, 26-34

Asi poznáte rozprávku o tom netrpezlivom gazdovi, ktorý, v snahe čím skôr sa dopracovať k bohatej úrode, išiel ráno na pole a povytiahol každé jedno steblo. Do večera mu všetko zvädlo. 
To čakanie je ťažké, ale žalmista nám dáva jednoduchý návod, ako ho zvládnuť: Spoľahni sa na Pána a dobre rob. Spoľahni sa na Pána – teda dôveruj mu a čakaj a popri tom rob dobre každému. Celkom dobrý program, čo poviete?

Publikácie a pomôcky