Teofilovi...


CR-03 NE C: Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Ž 19, 8. 9. 10. 15; 1 Kor 12, 12-30; Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Liturgia dnešnej nedele upriamuje našu pozornosť na Bibliu. Žalm 19 nešetrí vznešenými prívlastkami. Nečudo, veď Biblia je Slovom živého Boha. A tak Písmo (alebo ako hovorí žalmista Zákon) je dokonalý, Božie svedectvo v Biblii hodnoverné, jeho rozhodnutia správne, výroky pravdivé... Rozhodne to nie je obyčajná kniha a jej text je mnohovrstevný.

Prvou vrstvou Písma je popis udalosti. Evanjeliová stať 3. cezročnej nedele začína Lukášovým úvodom do celého rozprávania. V ňom evanjelista naznačuje, čo ho viedlo k rozhodnutiu spísať posolstvo. Hovorí: Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Lukáš chce teda zaradom popísať udalosti, ktorých síce, ako priznáva, nebol svedkom, ale o ktorých vie z ohlasovania apoštola Pavla (bol jeho spoločníkom) a preskúmaných prameňov (Markovo evanjelium a zbierka lógií – Ježišových výrokov, označovaná Q –Quelle).
Druhou vrstvou biblického textu je posolstvo autora. Biblický autor vyberá konkrétne udalosti, aby na ich prostredníctvom hovoril ku konkrétnym ľuďom. Lukáš hovorí: Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, všetko rad radom opíšem. Či už píše pre konkrétneho kresťana menom Teofil alebo to meno treba čítať symbolicky a evanjelista píše pre toho, kto miluje Boha (čo je preklad mena Teofil), vedome tvorí kompozíciu diela, presúva epizódky, niektoré spája, iné oddeľuje, niektoré vynechá, iné zdôrazní... tým chce aj on niečo povedať.
Treťou vrstvou textu je jeho posolstvo spoločenstvu konkrétnej doby. V prvom čítaní sledujeme Izraelitov, ktorí po návrate z exilu z ruín opäť budujú Jeruzalem. Po rokoch v cudzine opäť slávia sviatky, Ezdráš prednáša biblické čítania. Ale nejde len o pripomenutie dávnej histórie, udalostí z minulosti... Ezdráš aj leviti vysvetľujú texty a ľud v nich objavuje odpoveď na vlastnú situáciu. Podobne v druhej časti evanjeliovej state vidíme Ježiša v Nazaretskej synagóge, ktorý prednáša text z Izaiáša a prorokovu výpoveď vzťahuje na seba. To, čo kedysi povedal Izaiáš o sebe, slová „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným,“ vzťahuje na seba, on sám je v tej chvíli tým pomazaným, nad ktorým je Pánov Duch... Ježiš Izaiáša aktualizuje, hovorí „dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.
A potom je tu štvrtá, osobná rovina s odpoveďou na otázku: čo text hovorí dnes mne? V druhom čítaní apoštol Pavol používa obraz hlavy a tela s údmi na vyjadrenie vzťahu spološenstva kresťanov s Kristom. Hovorí: Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Ak sme Kristovo telo, vy, ty, ja... potom je Duch Pánov nad každým z nás a každý osobne je poslaný. Kam presne? Odpoveď musíš nájsť sám, sama.

Publikácie a pomôcky