Ježišov a náš krst


VIA-Krst Pána: Iz 42, 1-4. 6-7; Ž 29, 1-10; Sk 10, 34-38; Lk 3, 15-16. 21-22

Modlitba dňa nedele Krstu Pána znie: Bože, keď bol Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne a vznášal sa nad ním Duch Svätý, slávnostne si vyhlásil, že je tvojím milovaným Synom; pomáhaj nám, svojim deťom, zrodeným z vody a Ducha Svätého, stále žiť podľa tvojej svätej vôle. Prvá časť zhrňuje obsah toho, čo dnes slávime. Druhá odkrýva, aké dôsledky z toho plynú pre nás.
Bože, keď bol Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne a vznášal sa nad ním Duch Svätý, slávnostne si vyhlásil, že je tvojím milovaným Synom. Udalosť je popísaná v dnešnej evanjeliovej stati. Keď bol Ježiš pokrstený a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“
Výraz mať v niekom zaľúbenie sa ale v dnešnej liturgii slova objavuje ešte raz, v prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša, kde Boh sám hovorí: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie.“ Stáročia predtým, ako Ježiš prijal od Jána krst, Boh o ňom vyslovuje tieto slová. A hoci sú to slová o služobníkovi, sú plné nežnosti (priviniem si ho, môj vyvolený, mám v ňom zaľúbenie, vzal som ho za ruku...).

Dnešný žalm je oslavou tej veľkolepej chvíle, keď Boh slávnostne vyhlásil o Ježišovi, že je jeho synom. Hlas Pánov nad vodami; Pán nad veľkými vodami! Hlas Pánov taký mohutný! Hlas Pánov taký veľkolepý! Zahrmel Boh veleby.
Napokon v druhom čítaní Peter pripomína, čo sa dialo po krste, ako Ježiš chodil po celej krajine, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.

A čo my? Dnešná liturgia hovorí aj o nás. V druhej časti modlitby dňa zaznelo: pomáhaj nám, svojim deťom, zrodeným z vody a Ducha Svätého, stále žiť podľa tvojej svätej vôle.
Nám, svojim deťom, zrodeným z vody a Ducha Svätého – v deň krstu nad každým z nás zazneli slová: Ty si môj milovaný Syn, milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie. V ten deň sme sa stali Božími deťmi a od toho okamihu môžeme, ba musíme vztiahnuť mnohé z Izaiášovho proroctva o Pánovom služobníkovi.
Napokon aj dnešný žalm sa stal žalmom aj o nás: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi. Pokojne môžeme pri tom myslieť na posvätné rúcho, ktoré sme dostali pri krste. Aj my sme tí synovia Boží, ktorí majú vzdávať Pánovi slávu, hodnu jeho mena. Aj na to sme sem dnes prišli.
Modlitba dňa pokračuje: pomáhaj nám stále žiť podľa tvojej svätej vôle. Mohli by sme pokojne dodať: pomáhaj nám stále žiť podľa tvojej svätej vôle, ako tvojim služobníkom, ktorých si si vyvolil a privinul, v ktorých máš zaľúbenie. Modlitba po prijímaní naznačuje cestu k naplneniu tejto prosby: verne počúvať (a napodobňovať) Krista tak, aby boli Božími deťmi nielen podľa mena kresťan, ale aj životom.

Publikácie a pomôcky