Rozprávať o sláve Boha

Rozprávanie o sláve Boha...
Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk, hovorí žalmista. A dodáva, že to rozhodne nie je reč, ktorá by sa nedala počuť, lebo sa rozlieha po celej zemi. Ak ale možno Boha poznať zo stvorených vecí tak jasne, akoby rozprávali o jeho sláve... načo potom apoštolov?
Dôvodov je veľa, mňa dnes zaujali dva:
  1. Stvorenie síce hovorí o kráse Stvoriteľa, ale to ešte neznamená, že ho počúvame. Keď človek strávi noc pod holým nebom, prebúdza sa so slnkom a prírodou, môže počuť niečo, čo mu nepríjemne vreštiaci budík a svetlo nočnej lampy nesprostredkujú: rozprávanie o sláve Boha. Rozprávanie, ktoré počúvame stále menej.
  2. Sme stvorení a preto rozumieme reči stvorenia. Ale nerozumieme je úplne. Človek najlepšie rozumie človeku. Preto sa Boh stal človekom, aby sme mu lepšie rozumeli. Preto posiela ľudí (napríklad apoštola Ondreja), aby hovorili ľuďom o sláve Boha a o diele jeho rúk...
Z toho plynú dve pozvania: započúvať sa do reči stvorenia a hovoriť o sláve Boha. K tomu sme poslaní ( = apoštoli).

Publikácie a pomôcky