Na dne košíka

CR-28 ST II.: Gal 5, 18-25

Taký obyčajný deň, bohatý na udalosti, stretnutia, prácu, zábavu... Každý moment, do ktorého som vstúpil, je semienkom, z ktorého niečo vyrastie. Alebo vyrástlo. Pozerám do košíka s dnešným dátumom, prezerám si ovocie, čo tam leží. 

Trochu ho porovnávam s tým, ktoré spomína apoštol Pavol: "Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť."

A čo tvoje ovocie?

***Bratia, ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. 

A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné.

O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.
Gal 5, 18-25

Publikácie a pomôcky