Ľud, ktorý si on vyvolil

CR 28 PI: Lk 12, 7; Ž 33,12

Každý človek potrebuje občas uistenie, že pre druhých veľa znamená. Možno ho potrebovali aj ľudia, ktorí prišli počúvať Ježiša. Preto im hovorí: „Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“ (Lk 12, 7)

Kresťania veria, že každý človek je pre Boha zvláštne dôležitý. Žalmista hovorí: „Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.“ (Ž 33,12) Veríme, že každého z nás si vybral za dedičstvo. Dedičstvo bolo pre starovekých Židov niečím vzácnym, o čo nesmeli a ani nemohli len tak ľahko prísť. Boh si nás vybral, aby sme boli pre neho vzácni. Len tak. Bez našej zásluhy.

***

Plesajte, spravodliví, v Pánovi; *
statočným sluší spievať pieseň chvály.
Oslavujte Pána citarou, *
hrajte mu na desaťstrunovej lutne.

Lebo Pánovo slovo je pravdivé *
a verné všetko jeho konanie.
Miluje spravodlivosť a právo; *
milosti Pánovej plná je zem.

Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Pán hľadí z neba *
a vidí všetkých ľudí.
Ž 33, 1-2. 4-5. 12-13

Publikácie a pomôcky