Lepší podiel

CR-27 UT Lk 10, 38-42

Vybrať si farebnejší svet...
Mária si vybrala lepší podiel, hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Dôraz kladie na slovo lepší, lebo Marta mala dojem, že jej sestra si vybrala to ľahšie. Lepšie (morálne, hodnotovo) je len zriedkakedy ľahšie (dosiahnuteľné). Aj keď na prvý dojem to vyzerá všetko presne naopak.

A čo tvoja dnešná voľba? Bola to tá najlepšia verzia?

***

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.

Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“

Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Lk 10, 38-42

Publikácie a pomôcky