Buďte zakorenení

Identita
Buďte zakorenení a upevnení v láske, aby vás naplnila Božia plnosť celá... 
Po čase vzniknú medzi koreňmi stromu a pôdou v ktorej sú zapustené také väzby, že nie je možné oddeliť jedno od druhého bez ich zničenia alebo aspoň značného poškodenia. 
Pavol v tom má jasno: tou pôdou, miestom zakorenenia, má byť láska a to nie vo význame emocionálneho vzplanutia, ale voľby, zásadne modelujúcej život. Vie o tom svoje, tá voľba ho dostala do väzenia, z ktorého list Efezanom píše.
Korene sú symbolom pre identitu, konkrétne ukotvenie konkrétneho človeka v realite. V čom sme zakorenení?
***
Bratia, zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.
A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.
Ef 3, 14-21

Publikácie a pomôcky