Dospelí

Biblické katechézy pre dospelých

Metódy čítania Biblie a rôzne biblické katechézy pre dospelých.

Cestou čností

V školskom roku 2016/2017 sa na duchovných obnovách pre učiteľov ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta venovali formácii k čnostiam. Po úvodnej téme (Hľa, dnes som predložil pred teba...) nasledujú čnosti múdrosti, spravodlivosti, mravnej sily a miernosti (kardinálne čnosti) a teologálne čnosti viera, nádej a láska. Materiál je len v pracovnej verzii, je priebežne aktualizovaný, nateraz bez nevyhnutných korektúr.
Trvanie stretnutí: 60-90 minút. Cieľová skupina: pedagógovia CZŠ.

Večery o viere

Cyklus stretnutí k jednotlivým článkom Nicejsko-carihradského vyznania viery. K dispozícii sú prezentácie.
Trvanie stretnutí: 60 minút. Cieľová skupina: dospelí

Pôstne katechézy

Pôstne katechézy pre dospelých vychádzajú z liturgie pôstnych nedieľ v roku A. Postupne predstavujú Ježiša Krista ako človeka, Božieho Syna, zdroj živej vody, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka a vzkriesenie a život.
Trvanie stretnutí: 45 minút. Cieľová skupina: dospelí

Farnosť, to sú ľudia

Podklady ku katechézam na tému farnosť, založeným na vízii farnosti ako spoločenstva putujúceho Božieho ľudu (spoločenstvo), ktorý spolu slávi (liturgia), je nositeľom prorockého poslania (svedectvo) a povolania k službe (diakonia). Prezentácie boli použité na formačných stretnutiach Farskej pastoračnej rady, článok poslúžil ako východisko.
Trvanie stretnutí: 60 minút. Cieľová skupina: dospelí

Tak blízko v nás

Boh je tak blízko nás, tak začína refrén jednej piesne. A ako končí? Vyznaním prežitého, totiž že Boj je v nás. Chce sa mi spojiť to do jedinej vety: Boh je tak blízko (v) nás. Práve to sa deje pri modlitbe. Boh je blízko dvojakým spôsobom.
Ponúkame vám zopár námetov na spoločnú modlitbu. Ide o súbor nesúrodých :-) textov, ktoré vznikli v priebehu posledných 10 rokov ako impulzy pre spoločné modlitby na rôznych miestach, pre rôzne príležitosti a pre rôzne skupiny veriacich.
Väčšina poslúžila pri adoráciách vo farnostiach ako prvotný impulz, ktorý mal naštartovať spontánnu modlitbu prítomných. Preto všetky námety končia odporúčaním typu: Teraz nasledujú prosby, chvály, vďaky, Chváloslovie a požehnanie...

Ostatné katechézy pre dospelých
Publikácie a pomôcky