Katechéza v rodine: Krst Pána

Katechéza v rodine, Krst Pána, rok B (10.01.2021)

Hodiny

 • Téma: Ty si môj milovaný, ty si moja milovaná.
 • Priebeh: Po úvodnej modlitbe, ktorá je prevzatá z nedeľnej liturgie, nasleduje čítanie z nedeľného evanjelia. V katechéze si najprv pripomenieme poslanie Jána Krstiteľa a Ježišov krst v Jordáne. Potom sa sústredíme na slovo z neba, ktorým Nebeský Otec povzbudzuje Syna: „Ty si môj milovaný…“ S citátom ďalej pracujeme a s využitím hodín si osvetlíme niektoré vzťahy v rodine. Podobne je spracovaná aj záverečná modlitba.
 • Pomôcky a príprava: Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mk 6, 45-52. Ku katechéze budete potrebovať hodiny z prílohy. Vytlačte si ich, vystrihnite, nalepte na tvrdší papier a umiestnite ručičky tak, aby sa dali voľne otáčať. Namiesto čísel umiestnite na hodiny mená členov vašej rodiny a nápisy Nebeský Otec (č. 12), Ježiš (č. 3) a Duch Svätý (č. 9). Horná polovica hodín môže predstavovať nebo (tu môžete napísať aj mená vašich zosnulých), dolná pozemský život. Hodiny využijeme aj pri modlitbe.

Modlitba

 • Predneste modlitbu:
Všemohúci a večný Bože, keď bol Ježiš Kristus pokrstený v Jordáne a vznášal sa nad ním Duch Svätý, slávnostne si vyhlásil, že je tvojím milovaným Synom; pomáhaj nám, svojim deťom, zrodeným z vody a Ducha Svätého, stále žiť podľa tvojej svätej vôle. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

 • Jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať, pokiaľ možno všetci stoja.
Počúvajme slová Markovho evanjelia o Ježišovom krste
Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“
V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Katechéza

 • V krátkosti prerozprávajte s deťmi evanjeliový príbeh. Môžete pri tom využiť obrázok z prílohy. Napríklad takto:
S Jánom Krstiteľom sme sa už stretli, naposledy v advente, keď sme počúvali o tom, ako pripravoval ľudí na príchod Ježiša. Ján žil na pustom mieste, na okraji púšte. A tam za ním prichádzalo mnoho ľudí, aby počuli od neho skvelú správu o Božom kráľovstve, ktoré prichádza.
Voláme ho Krstiteľ, pretože tých, ktorí oľutovali všetko zlé a chceli sa stať lepším ľuďmi, krstil v rieke Jordán.
Jedného dňa prišiel aj Ježiš. A aj on sa dal Jánovi pokrstiť. Nie preto, že by urobil niečo zlé. Preto, aby naznačil, že naše viny a hriechy zoberie na seba. A vtedy sa stli tri veľké veci.
 • Tu treba krátko spomenúť, že sa 1. otvorilo nebo; 2. z neba ako holubica zostupoval na Ježiša Duch Svätý; 3. zaznel tajomný hlas z neba. Slová, ktoré z neba zazneli, sú dôležité, skúste ich svoje deti naučiť. „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Milovaný a milovaná

 • Nastavte ručičky hodín tak, aby nápis smeroval od Nebeského Otca k Ježišovi a vedľa hodín položte kartičku s textom „Krst v Jordáne“. 
Po krste v Jordáne začína Ježiš svoju službu ľuďom. Dovtedy žil v Nazarete so svojou mamou Máriou a s ostatnými príbuznými a bol obyčajným tesárom. Teraz sa začína v jeho živote niečo nové: bude chodiť po celej krajine, od mesta k mestu a od dediny k dedine, bude učiť ľudí o Božom kráľovstve, uzdravovať chorých a robiť zázraky. Nebeský Otec mu dáva na cestu a službu pomoc – Ducha Svätého. A pripomenie mu niečo veľmi dôležité: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“
 • Postupne vykladajte vedľa hodín ďalšie kartičky s nápismi zásnuby, sobáš, narodenie, modlitba a podobne. Deti majú za úlohy nastaviť ručičky na hodinách tak, aby ukazovali, kto komu v tej chvíli hovorí „Ty si môj milovaný, ty si moja milovaná…“ Hodinové ručičky majú tvar šípok, takže by sa nemali pomýliť.
 • Upozornite deti, že vyznanie lásky nemusí byť len slovné, to, že máme druhého radi, vyjadrujeme aj darmi, drobnými pozornosťami, gestami, objatím, či slávnosťou alebo obradom. Napríklad pri zásnubách a sobáši sú tým vyznaním nie len slová a prstene, ale aj samotné obrady.
 • Môžete si pridať aj ďalšie kartičky so slovami. Napríklad:
 1. Modlitba: Modlitbou človek hovorí Bohu: „Ty si môj milovaný, v tebe mám zaľúbenie.“
 2. Poslušnosť: Poslušnosťou vyznávame lásku a úctu k druhým ľuďom i k Bohu.
 3. Božia vôľa: Tým, že Ježiš robí, čo mu prikázal Nebeský Otec, plní jeho vôľu a skutkami mu tak hovorí: „Ty si môj milovaný Otec, v tebe mám zaľúbenie.“
 4. Čítanie Svätého Písma: Tým, že čítame evanjeliá a zaujíma sa o Ježiša, mu tiež hovoríme: „Ty si náš milovaný…“

Modlitba

 • Hodiny využijeme aj pri modlitbe. Prvé tri modlitby sú ďakovné, smerované na Otca, Syna a Ducha Svätého, druhá ručička smeruje vždy na jedného z nich, prvá vychádza od toho, kto modlitbu prednáša. Napríklad:
 1. Mama ► Nebeský Otec: Nebeský Ocko, náš milovaný, ďakujeme ti, že sa o nás vždy s láskou staráš.
 2. Otec ► Ježiš: Ježiš, náš milovaný brat, ďakujeme, že nás učíš milovať Nebeského Ocka.
 3. Miško ► Duch Svätý: Duchu Svätý, ďakujeme za tvoje dary a vnuknutia, ktorými nám pomáhaš.
 • Nasledujú prosby. Pri nich ručičky začínajú pri Nebeskom Otcovi, Ježišovi a Duchu Svätom a smerujú ku človeku, za ktorého sa modlíte (ak je zapísaný na hodinách). Napríklad:
 1. Ježiš ► Starký: Ježiš, daj prosíme silu nášmu starkému zvládnuť svoju chorobu.
 2. Nebeský Otec ► Starká: Náš Otec, ktorý si na nebesiach, zober do nebeského kráľovstva našu starkú, ktorá už zomrela.
 • Zakončite modlitbou Pána a prežehnaním.

Použité obrázky

 • https://www.youtube.com/watch?v=oE2J9MjELdY
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4636