Katechéza v rodine: 33. cezročná nedeľa

Katechéza v rodine: 33. cezročná nedeľa, rok A

Charakteristika: Katechéza s modlitbou pre rodiny s deťmi. Katechéza je postavená na príbehu detí Juraja a Zuzky, ktoré sú konfrontované s podobestvom o talentoch a navzájom sa povzbudzujú k objaveniu, prijatiu a používaniu zverených darov. Evanjeliový text je prevzatý z nedeľnej liturgie (15.11.2020), téma a obrázok sú prevzaté z kalendárika Malý misionár 2020/2021.
Téma: Spoznávaj svoje dobré vlastnosti a dary (Podobenstvo o talentoch Mt 25, 1-13).
Priebeh: Katechéza je rozčlenená do dvoch blokov. Prvý, ktorý nasleduje hneď po úvodnej modlitbe, je akýmsi úvodom k podobenstvu o talentoch, ktoré prečítame v druhom bloku. Za podobenstvom nasleduje vysvetlenie dialogickou formou a na záver spoločná modlitba.

Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž a zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mt 25, 14-15. 19-21. Môžete samozrejme prečítať celé podobenstvo (Mt 25, 14-30), no v tejto katechéze sústredíme pozornosť len na vybrané verše tak, ako k tomu vedie aj nedeľná liturgia.
Ku katechéze budete potrebovať obrázky z prílohy, vystrihnuté bubliny a rám s odkazmi. Ak sa rozhodnete pre aktivitu so semienkami v závere, budete potrebovať ak kelímky s hlinou a semienka rôznych kvetov.

Úvod

 • Ten, kto vedie domácu pobožnosť (text hrubým písmom) sa prežehná a prednesie modlitbu.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke. Na svojej ceste mi dopraj života.

Modlime sa.
Pane a Bože náš, pomáhaj nám, aby sme ťa radostne a oddane uctievali, lebo trvalé a dokonalé šťastie dosiahneme iba vtedy, keď budeme vždy slúžiť tebe, pôvodcovi všetkého dobra. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Katechéza

 • Katechéza je tento raz rozdelená do dvoch blokov. V prvom pracujeme s motívom zrkadla. Príbeh Zuzky a Juraja je úvodom k samotnému podobenstvu o talentoch. Po prečítaná podobenstva v druhom bloku nasleduje jeho stručné vysvetlenie, ktoré je vložené do dialógu spomenutých detí.

O zrkadle

Zrkadlo je skvelá vec. Zuzka ho má rada. Vždy keď ide okolo, zrkadlo sa na ňu usmeje a občas jej pripomenie, že je pekné dievča.
 • Ak tieto katechézky robievate častejšie, deti už možno našu Zuzku poznajú, stretli sa s ňou na 30. cezročnú nedeľu i na Slávnosť Všetkých svätých. Porozprávajte sa trochu o jej príbehoch. V druhej spomenutej sme pracovali aj s motívom zrkadla.
 • Veďte deti k tomu, aby vysvetlili, čo sa myslí vetou: „Vždy keď ide okolo, zrkadlo sa na ňu usmeje a občas jej pripomenie, že je pekné dievča.“ 

Zuzka nemá zázračné zrkadlo ako je to z rozprávky. Ale vie ho zázračným urobiť. Keď sa usmeje, obraz v zrkadle jej úsmev opätuje. Keď sa doň zahľadí, hľadá niečo dobré, vždy niečo dobé a krásne na sebe objaví.
Čo by daj Juraj za to, keby mal tiež také zrkadlo. To jeho je asi pokazené, pretože mu hovorí úplne iné veci.
 • Prečítajte s deťmi nápisy v bublinách, priložte ich na obrázok a porozprávajte sa s deťmi o tom, čo Juraja trápilo. Ak ste zaregistrovali, že vaše deti riešia niekedy podobný problém, a považujete to za vhodné, skúste napísať do prázdnej bubliny aj ten ich.
Zuzka, je to naozaj všímavé dievča, zbadala, že Jurka niečo trápi. A tak sa ho opatrne spýtala. Chvíľku sa obaja trochu rozpačito okúňali, ale nakoniec Juraj priznal pravdu. A Zuzka sa rozhodla, že mu pomôže. Vyrobila mu na jeho zrkadlo špeciálny rám, ktorý hovorí vždy pravdu.
 • Vyrobte s deťmi podobný rám na zrkadlo s povzbudzujúcimi (ale pravdivými, lichôtky bokom ;-) odkazmi pre toho, kto sa doň práve pozerá. Odkazov nemusí byť veľa. Môžete tiež ponechať priestor pre tvorivosť a nápady, ktoré sa zrodia neskôr. Na veľké zrkadlo môžete rámik vytvoriť aj veľmi jednoducho, pomocou samolepiacich poznámkových lístkov. Nezabudnite, že samotné povzbudenie nie je ani hlavným cieľom, ani záverom katechézy :-).

Čítanie z Božieho slova

Úvod k čítaniu

„Škoda, že sa tam toho viac nevmestí,“ povzdychla si Zuzka. „Máš oveľa, oveľa viac dobrých vlastností a darov. Lenže to, čo nemáme, si obyčajne všimneme skôr.“
„Asi máš pravdu,“ opatrne prisvedčil Juraj. „Vlastne som o niečom takom čítal,“ povedal, listujúc v nejakej obrovskej knihe. „Aha, tu je to, počúvaj.“ Postavil sa a prečítal Zuzke príbeh.
Aj my sa teraz postavíme, pretože je to príbeh z Evanjelia, a prečítame si ho.

Evanjelium

 • Jeden z dospelých stojac prednesie evanjeliovú stať Mt 25, 14-15. 19-21.
Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.
Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘
Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘“
 • Toto podobenstvo je v skutočnosti dlhšie a jeho záver je dramatickejší. Cirkev ho však pre potreby liturgie skrátila (hoci sa môže čítať aj celé), aby tým vyzdvihla tému 33. cezročnej nedele. Liturgia nás totiž chce upriamiť na to, že každý z nás je obdarovaný (každý dostal talenty) a hojnosť tých darov je nesmierna. 
 • Slovo talent pôvodne označovalo jednotku hmotnosti, ktorou sa neskôr vyjadrovalo množstvo zlata alebo striebra. O aké množstvo  presne išlo, to dnes už nevieme. Už v Ježišových časoch to bol skôr slovný obrat, ktorým sa vyjadrovalo veľké množstvo majetku podobne, ako keď dnes o niekom povieme, že je milionár. Práve z tohto podobenstva sa do nášho jazyka dostalo slovo talent v zmysle špeciálneho nadania. 

Pokračovanie dialógu

Keď Jurko dočítal, chvíľku nad tým premýšľali.
„Čo je to ten talent?“ pýtala sa Zuzka. „To je akože niekto vie dobre hrať na husle?“
„Dnes áno, ale tu píšu“ ukáže prstom na knihu Svätého písma, „že kedysi to znamenalo veľa preveľa peňazí. Viac ako milión.“

„Aha,“ uvažovala Zuzka, „tak ten pán z toho príbehu, bol fakt úžasný. On dal prvému sluhovi napríklad päť miliónov, druhému dva tretiemu jeden.“
„Presne tak. A píše sa tu, že dal každému podľa jeho schopností, každému toľko, koľko mohol zvládnuť. A že keď sa vrátil, tým, ktorý si počínali dobre a zverené poklady používali pre iných, všetko nechal a ešte im aj pridal,“ odpovedal Juraj.
„To je fakt úžasný pán, toho by som chcela stretnúť,“ snívala Zuzka.
„Myslím, že ho stretneme, myslím si, že tým pánom z príbehu je Boh,“ povedal zamyslene Jurko.

Záver

 • Ak používajú vaše deti kalendárik Malý misionár, na stránke s dátumom 15.11.2020 nájdu motto do týždňa: „Spoznávaj svoje dobré vlastnosti a dary.“
Vlastne máme dve možnosti: môžeme nariekať nad tým, čo všetko nemáme a čo nedokážeme. Alebo využijeme pre seba i pre druhých všetky dary, ktorými nás Pán Boh obdaroval. Spoznávaj svoje dobré vlastnosti a dary.

Semienka

 • Tému môžete rozvinúť aj aktivitou so semienkami. Každý dostane semienko. 
Boh nám dal veľa talentov, ktoré sú v semienku a túži po tom, aby sme sa o ne starali, aby nakoniec priniesli veľkú úrodu, chce, aby sme prinášali ovocie (alebo zeleninu, či obilie…). Každý dostal iné, niekto malé, iný veľké, pekné alebo štíhle. No aj to najkrajšie semienko ostane len semienkom, ak ho nezasadím a nebudem sa oň poctivo starať.
Ak si sa rozhodol prijať semienka, ktoré ti zveril Boh a chceš, aby z nich s jeho pomocou vyrástli v krásne kvety, zasaď ich teraz. Bude to taký symbol tvojej ochoty a túžby dať Bohu to najlepšie, čo máš. 
 • Zasaďte semienka do kelímkov. 

Modlitba vďaky za talenty a dobré vlastnosti

 • V modlitbe nastavte ostatným zrkadlo:-) Každý poďakuje za niekoho z rodiny, pričom vyzdvihne jeho dobrú vlastnosť. Ostatní sa pridajú zvolaním ďakujeme, Pane. Uzavrite modlitbou Pána (Otče náš), poďakovaním a prežehnaním.
Ďakujeme ti, Pane, za všetko, čo si do nás vložil, za to, čo už kvitne, i za to dobré, ešte nerozvinuté. Daj nám Pane spoznať, kam a ku komu nás s našimi darmi posielaš. Amen.

Publikácie a pomôcky