Katechéza v rodine: 30. cezročná nedeľa

Katechéza v rodine: 30. cezročná nedeľa, rok A

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Katechéza je odovzdávaná cez príbeh dievčatka Zuzky, ktoré rieši dilemu, či sa podelí alebo nepodelí so svojím bratom. Príbeh je vyrozprávaný pomocou vykladacích obrázkov. Deti tiež priraďujú výroky jednotlivým postavám. V druhej časti katechézy je príbeh prepojený s nedeľným evanjeliom a témou prikázania lásky. V závere je navrhnutá aktivita pre rodinu na celý týždeň.

Téma: Prikázanie lásky (Mt 22, 34-40).

Priebeh: Po prežehnaní nasleduje úkon kajúcnosti, modlitba, čítanie z evanjelia, katechéza a na záver spoločná modlitba z liturgie hodín.

Pomôcky: Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mt 22, 34-40, alebo pohľadajte pasáž v „detskej“ biblii. V úvode využijete aj čajové sviečky.
Ku katechéze budete potrebovať obrázky z prílohy, vytlačené a vystrihnuté. Ak zberáte nálepky do kalendárika Malý misionár, pripravte si tú na 30. cezročnú nedeľu.

Daruj blížnemu ako sebe samému...

Úvod

 • Ten, kto vedie domácu pobožnosť (v texte označený písmenom P) sa prežehná a prednesie modlitbu.
P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Prešiel ďalší týždeň. Počas neho sa nám podarilo veľa dobrých a pekných vecí. Ale boli aj také, s ktorými sa chváliť nemôžeme. Chvíle keď sme sa správali neporiadne, nevrelo, keď v nás vyhrala lenivosť… Priznajme si to a poprosme o odpustenie.

O: Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, [bratia a sestry,] že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, [bratia a sestry,] modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

P: Všemohúci a večný Bože, znova zapáľ naše srdcia, rozmnož v nás vieru, nádej a lásku a pomáhaj nám milovať, čo prikazuješ, aby sme dosiahli, čo sľubuješ. Skrze Krista, nášho Pána.

O: Amen.
 • Zapáľte každému sviečku a uložte ich okolo veľkej sviece.

Čítanie z Božieho slova

 • Jeden z dospelých (lektor, preto značka L) prečíta text nedeľného evanjelia (Mt 22, 34-40). Pri čítaní všetci stoja.

L:    Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Katechéza

Zuzka, jahody a spoločníci

P: Dnes si povieme príbeh o Zuzke, jej dvoch spoločníkoch a dvoch jahodách.
 • Položte pred deti základný obrázok s dievčaťom. Pokračujte v rozprávaní a popritom ukladajte na základný obrázok vystrihnuté jahody, anjela a čerta.

P: Zuzka raz našla v záhrade dve krásne jahody. Boli to prvé jahody v tom roku. Ešte neboli zrelé a Zuzka každý deň na ne nakukla a sledovala, ako sa mení ich farma z nezdravo zelenej na chutne červenú. Ale nikomu o nich zatiaľ nepovedala, bolo to jej malé tajomstvo.


No Zuzka vlastne nebola nikdy sama. Mala dvoch neviditeľných spoločníkov, ktorí jej občas radili. Vlastne jeden z nich jej občas radil. Druhý mal stále kopu rečí a zbytočných poznámok, ktoré ju len miatli. A keď ho počúvala, nakoniec bola smutná a nespokojná. Viete ako sa volali tí dvaja?

 • Anjel a diabol samozrejme :-). Anjel je anjelom strážnym. Môžete deťom pripomenúť ich vlastných anjelov strážnych a modlitbu Anjel Boží, strážca môj.
P: Okrem jahôd a dvoch spoločníkov mala Zuzka aj mladšieho brata. Volal sa Miško. Keď tak Zuzka premýšľala nad jahodami, ozvali sa spoločníci. Jeden hovoril: „Aké chutné jahody. Iba pre teba.“ A druhý: „To by bol skvelý darček. Veď máš Miška rada.“

 • Deti priradia rady spoločníkom. Môžu ich zapísať na lístky a položiť na základný obrázok. Prípadne si ich pripravte dopredu. Podobne postupujte aj s ostatnými radami.
 • Čertovské reči: „Aké chutné jahody. Iba pre teba.“ „Prečo by si sa mala deliť? On ti nič nedá!“ „Aj minule si nechal všetko len pre seba. Si hlúpa!“
 • Anjelské rady: „To by bol skvelý darček. Veď máš Miška rada.“ „Tak ich podaruj Pánu Bohu, On je aj v tvojom bratovi.“

Ako seba a ešte viac

 • Teraz sa zameriame na anjelské rady a prepojenie s evanjeliom. Všimnite si, že anjel najprv radí Zuzke, aby sa s jahodami podelila, jednu pre seba, druhú pre Miška. Prvá rada je pozvaním k naplneniu príkazu lásky k blížnemu („Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“). Zjednodušene: ak Zuzka miluje brata ako seba, každý dostane jednu jahodu. Druhá rada je pozvaním milovať Boha, prítomného v bratovi, „celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“A všetkými (dvomi) jahodami :-). Ak je pre nás ťažké milovať druhého preto, že je náš blížny, môžeme sa pre lásku motivovať tým, že oceňujeme Božiu prítomnosť v ňom.

P: Ale to ten diabolský radca zamotal. Pokušiteľ jeden. Vlastne aj v dnešnom evanjeliu Ježiša pokúšajú. Nie diabol, ale ľudia. Jeden sa ho spýtal, aby ho pokúšal, ktoré prikázanie je najdôležitejšie vo Svätom Písme. Čo na to Pán Ježiš?

 • Deti správne zostavia Ježišove výroky „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ a „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“. Náročnosť prispôsobte veku a schopnostiam svojich detí ;-).
P: Anjel vlastne Zuzke radí to isté, čo Pán Ježiš. Buď môže Miškovi podarovať jednu jahodu a druhú si nechať, pretože ho má predsa rovnako rada ako seba. Alebo obdaruje Boha, ktorý je aj v Miškovi. A keďže Pána Boha má najradšej, podaruje obidve jahody


Kruh darovania a jahodový koláč

 • S témou dávania a darovania sme sa stretli aj minulú nedeľu („Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“). Kým pred týždňom bol zdôraznený rozmer spravodlivosti, teraz kladieme dôraz na dar. Počas týždňa sa môže celá rodina zapojiť do kruhu darovania. Ako? Deti vystrihnú do zásoby niekoľko obrázkov jahôd (alebo iného ovocia). Pripravte malý košík alebo tanierik. A vždy, keď niekto z rodiny obdaruje druhého (vecou, pozornosťou, službou, dobrou radou, úsmevom…), obdarovaný vloží jednu jahodu do košíka. Ak ich bude dosť, v sobotu mamina upečie jahodový koláč. Alebo nejaký iný, podľa toho vyberte ovocie pre aktivitu.

Spoločná modlitba

 • Ak je to možné, pri prosbách a modlitbe Otče náš nech každý drží v ruke zapálenú sviecu. Prosby sú prevzaté z liturgie hodín, ak máte menšie deti, môžete ich preformulovať, aby boli pre ne zrozumiteľnejšie. Prípadne si vytvorte svoje vlastné.

P: Ďakujme nášmu Spasiteľovi, že zostúpil na tento svet a je Boh s nami. Vzývajme ho a volajme: Ježiš, buď naším svetlom a radosťou.

O: Ježiš, buď naším svetlom a radosťou.

L: Pane Ježišu, svetlo vychádzajúce z výsosti, prvotina budúceho vzkriesenia, daj, nech ideme za tebou, aby sme nezostávali v tôni smrti, ale kráčali vo svetle života.

O: Ježiš, buď naším svetlom a radosťou.

L: Pomáhaj nám vidieť tvoju dobrotu, rozliatu vo všetkých tvoroch, aby sme vo všetkom obdivovali tvoju slávu.

O: Ježiš, buď naším svetlom a radosťou.

L: Pane, nedopusť, aby nás dnes premohlo zlo, ale daj, aby sme dobrom premáhali zlo.

O: Ježiš, buď naším svetlom a radosťou.

L: Pri krste v Jordáne si bol pomazaný Duchom Svätým; daj, nech aj nás dnes vedie milosť tvojho Svätého Ducha.

O: Ježiš, buď naším svetlom a radosťou.

P: Teraz sa spolu modlitbe modlitbu, ktorú nám daroval Pán Ježiš.

O: Otče náš…
 • Zakončite žehnaním
P: Nech nás žehná aj v tomto týždni Pán, nech nás aj v týchto dňoch chráni od zlého a nech nás všetkých privedie do večného života, aby sme sa tešili navždy s ním.

O: Amen.

Publikácie a pomôcky