Katechéza v rodine: 29. cezročná nedeľa

Katechéza v rodine: 30. cezročná nedeľa, rok A

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. V prvej časti vysvetlíme slovo daň. Potom vedieme deti k tomu, aby oceňovali Božie dary ako prejav jeho nezištnej lásky. Jedným z jeho darov je aj čas. Deti vedieme k tomu, aby v týždni obetovali časť svojho voľného času. Táto nedeľa je zároveň misijná, preto aj spracovanie témy vyústi do pozvania k modlitbe a obete za veriacich na Srí Lanke.

Téma: Dávajte Bohu z toho, čo je Božie (22, 15-21).

Priebeh: Po prežehnaní nasleduje pokropenie vodou, modlitba, čítanie z evanjelia, katechéza a na záver spoločná modlitba Slovenska a Srí Lanky.

Pomôcky a príprava: Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mt 22, 15-21, alebo pohľadajte pasáž v „detskej“ biblii. Pripravte si tiež svätenú vodu do nádobky a vetvičku na pokropenie.

Ku katechéze budete potrebovať: 1. Papierové mince s tvárou cisára. Nájdete ich v prílohe, vytlačte si ich a vystrihnite, stačí 10. Deti ich môžu pred modlitbou vyfarbiť na žlto alebo oranžovo. 2. Papierové mince s obrázkami a popismi (druhá strana príloh), vytlačiť a vystrihnúť. Ak nemáte po ruke tlačiareň, deti si môžu nakresliť vlastné. 3. Obrázky z tretej, štvrtej a piatej strany príloh. 4. Inšpirácie k Misijnej nedeli. Na stránke www.misijnediela.sk nájdete viacero podnetov k modlitbe za misie. 5. Celý priebeh je popísaný v metodike.

Úvod

 • Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná a prednesie modlitbu.
P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Dobrý Bože, príjmi našu dnešnú modlitbu, buď s nami a ochraňuj ľudí tejto krajiny, aj obyvateľov Srí Lanky, na ktorých dnes na Slovensku zvlášť myslíme.

O: Amen.

P: Naše hriechy nás ohrozujú podobne ako vírus. Teraz poprosme Pána Ježiša, aby nás od nich očistil pokropením touto požehnanou vodou. Pane, očisti nás od všetkých previnení.

O: Pane, očisti nás od všetkých previnení.
 • Dospelý všetkých pokropí požehannou vodou, každý sa pri tom prežehná.
P: Nech nás všemohúci Boh očistí od hriechov, nech nás posvätí, aby sme mohli čerpať od neho, prameňa živej vody posilu do ďalších dní.

O: Amen.

Čítanie z Božieho slova

 • Jeden z dospelých (lektor, preto značka L) prečíta text nedeľného evanjelia (Mt 22, 15-21). Pri čítaní všetci stoja.
L: Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“
Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“
Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“
Odpovedali mu: „Cisárov.“
Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

Katechéza

 • Katechéza má tri časti, v každej sa rozvíja iná myšlienka, najprv si povieme o daniach, potom o daroch Nebeského Otca a napokon budeme uvažovať nad tým, ako môžu dať deti Bohu z toho, čo od neho prijali.

Čo je cisárovo, dajte cisárovi

P: Teda, tí farizeji majú ale nápady. Pýtajú sa Ježiša, či majú platiť dane. Viete, čo sú to dane? Ocko a mamina chodia každý deň do práce. A každý mesiac za to dostanú peniažky. Dnes sú to eurá, keby sme žili v Ježišových časoch, dostali by takéto mince. Za 15 dní práce by zarobili päť mincí, za celý mesiac desať.
 • Vyložte pred deti najprv päť (pätnásť dní) a potom desať (celý mesiac) papierových mincí.
P: Ale keď príde deň výplaty, ocko s maminou nedostanú úplne všetko, čo zarobili. A nebolo tomu tak ani v Ježišových časoch. Dve z tých desiatich mincí museli odovzdať do cisárskej pokladnice. Takže hoci zarobili desať, domov priniesli…?
 • Menších to nechajte vypočítať. Dve mince na ľavú polovicu papiera s nápisom daň.
P: Tomu sa hovorí daň. V cisárovej pokladnici sa zhromaždili dane z celej krajiny. Ale neboli to peniažky pre neho. Za ne nechal vybudovať cesty pre všetkých, z nich platil vojakov, ktorí chránili krajinu. A podobne je to aj dnes. Staviame za ne mosty, železnice, cesty, školy… Teda to, čo je tu pre všetkých.

Čo je Božie, dajte Bohu

P: Ale potom Ježiš povie niečo zvláštne: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ Peniažky musia ocko a mamina zarobiť, dostanú ich za prácu. Ale od Pána Boha dostávame všetko zadarmo. Pretože nás ľúbi. Tak ako deti dostávajú zadarmo všetko od svojich rodičov. Čo nám dáva Boh?
 • Deti vymenujú niekoľko vecí, ktoré dostávame od Boha zadarmo, ako dar. Môžete im pomôcť obrázkom, na ktorom ich vyhľadajú, alebo vyložte na stôl „mince“ s obrázkami týchto darov (prvý rad).
P: Svetlo mesiaca, teplo, ktoré dáva slniečko, láska ocka a maminy, nový život, pokoj…, to všetko je Božie a on nám to dáva. Pretože nás ľúbi. Ale ako mu máme dať to, čo je jeho? Ako mu môžeme dať slnko, hviezdy, alebo mesiac? To by asi nešlo.
 • Vyložte aj papier s nápisom „Dávajte z toho, čo je Božie, Bohu“ a do dlaní na obrázku vložte „mincu“ s hodinami.
P: Bohu môžeme dať napríklad kúsok zo svojho času. Každý deň nám dáva 24 hodín. Úplne zadarmo. A my ich minieme na spánok, jedlo, školu, prácu… To všetko je dôležité. Ale míňame ho aj na hranie sa, leňošenie a niekedy ho dokonca strácame nudou. Hrať sa a trošku si aj poleňošiť, to nie je zlé. Ale práve z tohto času môžeme trochu darovať Pánu Bohu. Miesto leňošenia si prečítame zo Svätého písma, miesto mobilu alebo tabletu pridáme modlitbu a podobne.
 • Teraz vykladajte „mince“ s obrázkami činností detí počas dňa. Deti ich môžu pomenovať, prípadne doplniť ďalšie. Čo vaše deti nerobia, pokojne vynechajte:-). Porozprávajte sa nimi o tom, z čoho by mohli oni „ukrojiť“ zo svojho času a darovať tak Bohu z toho, čo sami od neho dostali. Vybrané „mince“ položte na polovicu s označením „dar“, ostatné uložte na druhú časť papiera. Upriamte ich pozornosť aj na nápisy.

Misijná nedeľa

 • Urobte si s deťmi konkrétny plán na nedeľu, alebo na celý týždeň (podľa vašich možností) v tom, z ktorých aktivít uberú a ako využijú získaný čas.
 • Táto nedeľa je misijná. Je tomu tak preto, že sa zvlášť modlíme a podporujeme misie v iných krajinách. Slovenská cirkev tento rok podporuje katolícke farnosti na Srí Lanke, kde v minulom roku útočníci odpálili niekoľko bômb v kostoloch a zabili mnoho veriacich. Citlivým spôsobom môžete o tom deťom povedať a pozvať ich k modlitbe ruženca za Srí Lanku. Na stránke Pápežských misijných diel nájdete viaceré podnety na modlitbu, napríklad texty pre slávnostný ruženec, či námety na aktivity pre ruženec s deťmi. Podnetov je dosť na celý týždeň, stačí si vybrať ;-).

Spoločná modlitba Slovenska a Srí Lanky

 • Na záver predneste modlitbu Misijnej nedele.
P: Najláskavejší Pane, Ty nás neustále pozývaš, aby sme odpovedali na tvoje volanie a rozhodli sa pre poslanie, ktoré si vložil do hĺbky nášho srdca. Dôveruješ nám a napĺňaš nás radosťou a pokojom, keď vykročíme kamkoľvek a kedykoľvek nás zavoláš. Daruj nám schopnosť srdca, aby sme boli vždy vnímaví a ochotní odpovedať na tvoje pozvanie a s dôverou a láskou sa v každej chvíli vinuli k Tebe. Sprevádzaj nás, aby sme sa stávali svetlom nádeje a soľou zeme, cez ktoré môže prúdiť tvoja milosť a požehnanie. Daruj nám odvahu a silu, aby sme aj napriek ťažkým chvíľam a prenasledovaniam boli pevní vo viere, tak ako bol aj tvoj služobník sv. Josef Vaz na Srí Lanke. Pripomínaj nám aj odvahu a lásku nášho Titusa Zemana, ktorý z lásky k Tebe, k viere a k Cirkvi nevidel v strachu a nebezpečenstve žiadnu prekážku, ale len lásku. Požehnávaj nás a ochraňuj nás v tom povolaní a poslaní, ktoré máš pre každého jedného z nás, či už na Slovensku, na Srí Lanke alebo kdekoľvek na svete, aby sme sa aj my stali svedkami viery, nádeje a lásky vo svete. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. O: Amen.
 • Zakončite žehnaním:
P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. 
O: Amen.

Publikácie a pomôcky