Rodinná katechéza / V dome Otca

V dome Otca

Katechéza v rodine, V. veľkonočná nedeľa, rok A

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Téma: V dome Nebeského Otca. Priebeh: Slávenie začína modlitbou dňa z liturgie V. veľkonočnej nedele, pokračuje čítaním evanjeliovej state a krátkou katechézou. V nej sa rodina identifikuje ako súčasť nebeského kráľovstva, ako tí, čo patria do Božieho domu. V závere rodina vyjadrí svoje rozhodnutie žiť doma tak, aby bol ich pozemský príbytok súčasťou domu Nebeského Otca. Katechéza končí modlitbou Pána. Na stiahnutie: Metodika a šablóny.


Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Jn 14,1-12, alebo vyhľadajte pasáž v „detskej“ biblii.

Pripravte si domček. Môžete si pomôcť šablónou v prílohe. Jednotlivé diely vystrihnite z farebného papiera (alebo vytlačte či nakreslite a vyfarbite). Domček má toľko okien, koľko je členov má domácnosť. Veľkosť okien prispôsobte. Podlepte obrázok kartónom alebo tvrdším papierom. V katechéze budeme zvlášť potrebovať: 1) Okná. Tie zatiaľ nechajte prázdne, ale pripravte ich tak, aby ste do nich mohli nalepiť fotky tvárí členov rodiny. Ak nemáte, napíšete do nich mená. Alebo nechajte deti, aby všetkých nakreslili ;-). 2) Tabuľku s nápisom „Náš príbytok v dome Nebeského Otca“. Pripravte ju vopred, ale nalepíte (alebo zavesíte) ju až počas katechézy. 3) Kvietky s nápismi ďakujem, prosím a chválim použijeme v závere katechézy. 4) Dvere môžete urobiť tiež otváracie. V tom prípade dovnútra vložte nápis „Tu bývame my.“ Môžete doplniť aj priezvisko…

Úvod

Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná, krátko pripomenie tému minulej nedele a prednesie modlitbu.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Minulú nedeľu Ježiš povedal o sebe, že je brána. A dnes budeme počuť, ako o sebe povie, že je cesta. Tak to je, Ježiš je cesta a brána do neba. Lebo tam sme doma.

V nebi sme doma? Veď doma sme predsa tu, v našom dome (byte). Všetci spolu. A predsa je to pravda. Doma sme, aj v nebi, v dome Nebeského Otca. Lebo Nebeský Otec nás prijal za svoje milované deti. Hovorí o tom modlitba, ktorú teraz prednesiem.

P: Láskavý Otče, ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti; s otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. O: Amen

Čítanie Božieho slova

On sám, alebo iný dospelý (L) prečíta text nedeľného evanjelia. 

L: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“

Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“

Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“

Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

Katechéza

Dobré správy

P: Ježiš nám dnes hovorí samé dobré správy. Všimli ste si ich?

Prvá dobrá správa: doma sme nie len tu, ale aj v nebi. Lebo Nebeský Otec nás prijal za svoje deti. Každý, kto je pokrstený, je Božím dieťaťom, je doma tu, aj v nebi.

Do pripravených okienok teraz nalepte alebo napíšte mená členov rodiny, teda tých od vás doma, ktorých Boh prijal za svoje deti, ako o tom hovorí úvodná modlitba.

P: Teraz sa pozrieme na druhú dobrú správu. Ježiš hovorí, aby sme sa nebáli („Nech sa vám srdce nevzrušuje!“), lebo Boh počíta s každým z nás („V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“).

P: Tretia dobrá správa je, že v nebi máš pripravené miesto. Ježiš dokonca dnes hovorí, že ho ide pripraviť on sám: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ 

P: Patríme do neba, máme tam miesto. Ale to neznamená, že musíme čakať, až kým nás tam Ježiš zoberie. Môžeme urobiť niečo preto, aby náš domov bol súčasťou Božieho domu, jedným z tých príbytkov. Pokúsime sa žiť u nás doma tak, ako sa asi žije v nebi.

Svoje rozhodnutie môže vaša rodina vyjadriť aj navonok. Na obrázok domčeka vložte tabuľku s nápisom "Náš príbytok v dome Nebeského Otca." Domček potom môžete zavesiť na vchodové dvere ako znamenie pre prichádzajúcich. Alebo ho umiestnite na význačné miesto v domácnosti, aby ste ho mali celý týždeň na očiach ako znamenie pre domácich. 

Ako v nebi… 

Spoločne uvažujeme nad tým, aké to je v nebi. Každý môže povedať svoj nápad. Potom ich stačí trochu zhrnúť, vybrať z nich tie podstatné a ukázať, že mnohé z toho, po čom túžime, môžeme dosahovať už tu, ako v nebi, tak i na zemi.

P: Ozaj a ako sa vlastne žije v nebi? Čo je na nebi také super?

P: Myslím, že v nebi je super. Ale nie preto, že tam netreba chodiť do školy, do práce alebo vstávať skoro. 

Môžete uviesť príklady detí a rodičov, ktorým už po pár týždňoch škola a práca chýbajú. Alebo tých, čo vstávajú skoro, aj keď nemusia ;-).

P: To, čo je na nebi super je, že tam je každý milovaný. Každý vie a cíti, že ho tam majú radi. V nebi by totiž nikto, kto nemá rád druhých, nevydržal ani sekundu, radšej by ušiel do pekla.

Tak i na zemi...

P: Taký kúsok neba môžeme mať aj u nás doma. Napríklad tým, že si budeme navzájom dávať najavo, sa máme radi. 

Ako v nebi sa cítim vždy vtedy, keď mi niekto poďakuje. Alebo keď ma pochváli. Či vtedy, keď niečo chce a pretým povie jednoduché prosím. Mohlo by to vyzerať napríklad takto: „Mami, ten obed bol naozaj skvelý!“ Alebo „Ďakujem za tvoju pomoc.“ 

Myslím, že aj vďaka všetkým tých chválam, vďakám a prosbám to u nás bude zase trochu viac vyzerať ako v dome nášho Nebeského Otca.

Prilepte na obrázok domčeka kvietky s nápismi ďakujem, prosím, chválim.

Aktivita počas týždňa

V týždni môžete pokračovať v téme napríklad tak, že každý deň zvýrazníte jednu z uvedených myšlienok. Pondelok môže byť ďakovací deň, utorok deň chvál, streda deň slova prosím a podobne. Pri večernej modlitbe potom zhodnoťte, ako ste sa, celá rodina, cítili. 

Modlitba Pána

P: Teraz poďakujme Pánu Bohu za to, že nás prijal za svoje deti a poprosme ho o silu žiť u nás doma ako v nebi. Ježiš nás naučil modlitbu, v ktorej to všetko je.

Spolu sa pomodlite modlitbu Otče náš. Potom zakončite prežehnaním.

Publikácie a pomôcky