TEOFILKO: Biblická súťaž pre tretiakov a štvrtákov

Charakteristika: Teofilko je biblická súťaž pre mladších žiakov cirkevných základných škôl. Súťaž má tri etapy: 1. triedne, 2. školské a 3. medziškolské kolo.

Počas prvej etapy (7 týždňov) dostane týždenne každý žiak triedy pracovný list s vybraným biblickým textom, úlohami na precvičenie a s kontrolnou časťou na odovzdanie. S textom pracuje doma s rodinou alebo sám. Vyučujúci náboženstva každý týždeň pozberá a vyhodnotí kontrolné časti. Súčet bodov zo všetkých pracovných listov prvej etapy určuje víťazov.

Druhá etapa (4 týždne) prebieha obdobne, katechéta už pracuje len s víťazmi prvej etapy (môže pracovať aj so všetkými, ale hodnotenie sa ráta už len víťazom prvej etapy). Víťazi postupujú do medziškolského kola. Pre obidve etapy budú k dispozícii aj hodnotiace testy.

V medziškolskom kole preveria žiaci svoje schopnosti v konfrontácii s rovesníkmi z iných cirkevných škôl. Toto kolo je jednodňové a má dve časti. V prvej súťažia jednotlivci, je zameraná na zručnosti (práca s biblickým textom), vedomosti, schopnosť objavovať súvislosti so životom. Realizácia prostredníctvom pracovných listov, hodnotenie počas druhej časti, vyhodnotenie na záver. V druhej časti (Získaj brata pre Krista) deti súťažia v týmoch, za svoju školu. Táto časť je skôr oddychová, zábavná, okrem vedomostí hrajú veľkú úlohu aj dôvtip, rýchlosť i náhoda. Na záver odmeníme jednotlivcov (prvá časť) i víťazné tímy (druhá časť). POdklady sú v samostatnej metodike (BO_Teofilko 2014-2015-Medziškolské kolo.pdf), video otázky v priečinku videí.

Cieľ: Uvedenie detí do práce a života s biblickým textom, vzdialená príprava na Biblickú olympiádu.

Cieľová skupina: Žiaci tretieho, štvrtého, prípadne piateho ročníka katolíckych základných škôl.

Materiály: Pracovné listy, podklady k súťaži, testy a kľúče správnych odpovedí pripraví tím z Katolíckej spojenej školy (Rajec) a CZŠ R. Zaymusa (Žilina). Materiály budú dostupné pre školy elektronicky (email, web www.tvoj-strom.info).

Organizácia:           Triedna etapa začína 27.10.2014, školská 12.01.2015 a medziškolské kolo prebehne 10.02.2015 vo Farskom centre N3, Žilina. Organizácia triednych a školských kôl je v kompetencii školy, medziškolské kolo zabezpečí tím v spolupráci s farnosťou Žilina – mesto.

Priečinok s materiálmi

Témy

Triedne kolo

01. Úvod a nanebovstúpenie (Sk 1,1-14)
02. Turíce (Sk 2,1-17.38.41)
03. Prvé kresťanské spoločenstvo (Sk 2,42-47; 4,32-37)
04. Uzdravenie chromého (Sk 3,1-13a.16)
05. Ustanovenie diakonov (Sk 6,1-7)
06. Evanjelium v Samárii (Sk 8,4-8; 14-25)
07. Obrátenie Šavla (Sk 8,1-3; 9,1-18)

Školské kolo

08. Voľba apoštola Mateja (Sk 1,15-26)
09. Znamenia a väznenie apoštolov (Sk 5,12-33)
10. Eunuch (Sk 8,26-39)
11. Šavol kresťanom (Sk 9,1-30)

Medziškolské kolo

12. Výber z predchádzajúcich textov

Prihlásené školy

 1. CZŠ Jána Palárika, Raková   www.czsrakova.edupage.org
 2. CZŠ s materskou školou Dobrého Pastiera, Žilina      www.skoladp.solinky.sk
 3. CZŠ Romualda Zaymusa, Žilina  www.zszayza.edu.sk
 4. Katolícka spojená škola, Rajec   www.katskola.sk
 5. Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina   www.sskp.edupage.sk
 6. ZŠ s materskou školou Antona Bernoláka, Martin  www.bernolaka.edupage.org
 7. ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom  www.zsds.edupage.sk
 8. ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom  www.zszbteplicka.sk
 9. ZŠ sv. Margity, Púchov  www.czs-puchov.edupage.org

Náhľad pracovného listu