Pane, otvor moje oči


Nedeľná modlitba v rodine, VI. pôstna nedeľa, rok A, Kategória DOS: dospelí, liturgia

1. Pripravíme miesto

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu.
Pripravte si piesne. Môžete si ich z Jednotného katolíckeho spevníka (online: www.nws.sk). K téme tejto nedele je vhodná aj pieseň Otvor mi oči Duch Svätý, nápev: www.youtube.com; text a akordy: www.supermusic.cz.

2. Začíname

Jeden z prítomných prednesie verš z nedeľnej liturgie:*

Raduj sa, Jeruzalem, zhromažďujte sa všetci, čo ste si ho obľúbili, jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy.

Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne prežehnaním. Potom pokračuje modlitbou za otvorenie zmyslov. Na miestach označených + sa každý poznačí krížikom na perách, očiach a pod.**

P:         V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P:  + Pane, otvor naše pery a naše ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
P:  + Pane, otvor naše oči, aby videli tvoje skutky a potreby druhých ľudí.
P:  + Pane, otvor naše uši, aby sme počuli tvoje slovo a nárek biednych.
P:  + Pane, otvor naše nosy, aby sme vnímali životodarnú vôňu poznania o Kristovi.
P:  + Pane, otvor náš rozum, aby sme rozumeli tebe a tvojmu slovu.
P:  + Pane, otvor naše srdcia, aby sme ti vytvorili miesto, hľadali ťa a nachádzali vo všetkom. 
P:  + Pane, otvor naše ruky, sme od teba všetko prijímali a radostne dávali druhým.

3. Čítame zo Svätého písma

Po modlitbe nasleduje počúvanie Božieho slova. Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Žalm s notami a nápevom nájdete aj tu: www.youtube.com, môžete si ho spolu zaspievať. Prednes čítaní zverte radšej dospelým. Lektor prednesie čítanie stojac otočený k ostatným. Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci. Ak sa vám zdajú texty pre vaše deti pridlhé, prečítajte len evanjelium.

P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

4. Počúvame

Jeden z prítomných prečíta zamyslenie k biblickým čítaniam. Ďalšie texty: Slepec

5. Vyznávame svoju vieru

P: Aj keď je mnoho vecí inak, ako by sme chceli, aj keď máme strach, veríme Pánu Bohu. Preto vyznajme svoju vieru.
Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie,*** alebo zostaviť svoje vlastné.

P: Bratia a sestry, veríme v jednorodeného Božieho Syna, ktorý prišiel na svet, aby ľudia mali život v hojnosti. Prednesme mu svoje prosby:

1. Modlime sa za veriacich, aby láskou a modlitbami napomáhali obrátenie hriešnikov. 
        O: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Modlime sa za chorých, aby svoje utrpenie spájali s utrpením Krista na kríži. 
3. Modlime sa za katechumenov, aby sa horlivo pripravovali na prijatie sviatostí.
4. Modlime sa za nás tu prítomných, aby sme sa starali aj o spásu svojich blízkych.
5. Modlime sa za zosnulých, aby boli prijatí medzi zástupy vyvolených v nebi.
7. Voláme k Otcovi

P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime.

O: Otče náš...

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.
O: Amen.

*    Úvodný spev, VI. pôstna nedeľa.
**  YOUCAT Modlitby pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010, s. 18.
*** Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 118.

Čítania

Prvé čítanie

L: Čítanie z Prvej knihy Samuelovej

Pán povedal Samuelovi: „Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa do Betlehemu k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov som si vyhliadol kráľa.” Keď Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste Pánov pomazaný.” Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho tvár ani na výšku postavy; tohoto som si nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.” Izai predviedol Samuelovi sedem svojich synov, ale Samuel povedal: „Pán si z týchto nevyvolil ani jedného.” A Samuel povedal Izaimu: „Sú to všetci tvoji synovia?” On odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce.” Samuel povedal Izaimu: „Pošli poň a priveď ho; ani si nesadneme k stolu, kým nepríde.” Poslal teda poň a priviedol ho; bol ryšavý, mal pekné oči a príjemný vzhľad. A Pán povedal: „Vstaň, pomaž ho, to je on.” Sameul vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida duch Pánov.

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Žalm

L: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

L: Pán je môj pastier, nič mi nechýba; pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. – O.

L: Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. – O.

L: Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. – O.

L: Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.-O.

Druhé čítanie

L: Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

Bratia, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!”

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Evanjelium

P: Počúvajme slová evanjelia podľa Jána
Všetci sa postavia a lektor prednesie čítanie (bez úvodu a záveru). Potom si všetci sadnú.

L: Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu pretrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,” čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým videli žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?” Jedni tvrdili: „Je to on.” Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.” On vravel: „Ja som to.” Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.” Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.” Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?” A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?” On odpovedal: „Je prorok.” Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!” A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?” On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho veril?” Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.” On povedal: „Verím, Pane,” a klaňal sa mu.