Modlitba so Samaritánkou

V rámci iniciatívy 24 hodín pre Pána sme do programu vo farnosti zaradili aj večernú Modlitbu so Samaritánkou. O čo ide? Je to vlastne modlitbovo – meditatívne pásmo, zamerané na spytovanie svedomia, pokánie a motivovanie k svedectvu. Tematicky vychádza z biblického rozprávania o stretnutí Ježiša so Samaritánkou. Zamyslenia sú umocnené projekciou ikony Ježiš a Fótiné a interpretáciou jej vybraných prvkov. Pásmo môže byť vsunuté do Eucharistickej adorácie.

Kompletnú metodiku s poznámkami a odkazmi a prezentáciu s ikonou nájdete v priečinku pod článkom.


Ježiš, unavený z cesty...

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ 

Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“

Spytovanie svedomia

Po prečítaní evanjeliovej stane nasleduje chvíľa ticha a potom otázky na spytovanie svedomia. Otázky sú zostavené do troch okruhov, po každom možno zachovať chvíľu ticha. 

Ježiš prišiel... Ježiš prichádza k Samaritánom, ba priamo k Samaritánke. On je iniciatívny, robí prvý krok. Ani nevieš, koľkokrát už Ježiš prišiel k tebe. Veľakrát si ho prehliadol, nevenoval si mu toľko sústredenej pozornosti, koľko mu patrí. Spomeň si napríklad na nedeľnú omšu: prišiel Ježiš, prišiel si aj ty. A? Kde je cez omšu tvoje telo? A kde tvoja myseľ? Tvoja pozornosť? Si aktívny alebo len pasívne prijímaš čo prichádza? Alebo tvoja večerná modlitba. Je to ako prežívaš stretnutia s Ježišom, primerané tomu, kto on je?

Unavený z cesty si sadol k studni... Bývaš unavený? A z čoho? Z vecí, ktoré stoja za únavu, sú užitočné pre teba i druhých. Alebo sú prázdne a zbytočné? A ako sa správaš, keď si unavený? Si mierny a láskavý, alebo nervózny a neochotný? Čo robíš, keď si unavený? Sadneš si k studni „živej vody“ alebo k televízoru či internetu a necháš z toho na seba špliechať hnus a odpad?

Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. A čo ty? Máš aj ty svoje predsudky?

Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ A ty? Ako reaguješ, keď od teba niekto niečo chce? Napadlo ti niekedy, že aj cez toho otravného človeka ti môže Ježiš niečo povedať?

Modlitba

Bože, prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty, ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu; láskavo prijmi vyznanie našej slabosti a keď klesáme pod ťarchou previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Fótiné

Ježiš jej povedal: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“ Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: ‚Nemám muža,‘ lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok.“ […] „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“

Rozhrešenie pri studni

Starobylá tradícia volá túto samarijskú ženu Fótiné (Photina, Photini, Fotini), meno je odvodené zo starogréckeho Φωτεινή (fóteiné), čo znamená osvietená. Možno sa tak naozaj volala. Ale pravdepodobnejšie je, že toto meno jej prisúdili až kresťania. Pretože v ten deň, pri studni, sa jej naozaj dostalo osvietenia. Od Krista, ktorý je svetlom na osvietenie pohanov.

Dobre si ju prezri. Čo prezrádza jej tvár? Jej pohľad je sústredený, trochu smutný, nad niečím premýšľa. Má nad čím. Mala už piatich chlapov. A ten, ktorého má teraz, rozhodne nie je jej manžel. Takto prežije celý život? Kedy konečne nájde to, po čom tak túži? A po čom vlastne túži?

Čo nám o nej napovedá džbán v jej rukách? Je smädná, ide si nabrať vodu. Ale môže to byť aj symbol pre jej bytostný smäd, túžbu po naplnení tej hlbokej prázdnoty v nej.

A teraz sa pozri na Ježišove ruky. V ľavej drží zvitok, symbol Biblie. To preto, že jej práve ohlásil Božie slovo. A pravou jej žehná. Možno jej práve povedal: „Si rozhrešená od tvojich hriechov… Choď a už nehreš.“

Modlitba

Pane Ježišu, ty si prítomný teraz medzi nami. Ty prenikáš naše srdcia a každé stojí pred tebou roztvorené. Ty poznáš najtajnejšie  myšlienky. Ty nás prenikáš, poznáš nás lepšie, než sa my poznáme. Pred tebou sú odkryté všetky naše hriechy. Ty poznáš všetky naše úzkosti. Ty poznáš všetky naše utrpenia, všetky bremená, ktoré dvíhame.

Pane, teraz odovzdávame všetko tebe. Zober si naše srdcia. Zober na seba ťarchu všetkých našich hriechov, zober všetky naše pochybnosti. Teraz, v tejto chvíli, veríme v tvoju prítomnosť. Veríme v tvoju lásku. Dôverujeme ti. Dávame ti naše srdcia, všetko. 

Pane, ak to naše oddanie nie je ešte úprimné, ak sú v nás ešte pochybnosti, ak sa v našich srdciach ešte skrýva nedôvera, tak to všetko mocou svojho Ducha oddiaľ od nás. Priprav naše srdcia, aby sa mohli oddať tebe.

Chceme, aby si sa stal naším Pánom. Odteraz chceme už žiť len pre teba. Chceme sa zveriť tvojej láske.

Príď, Pane Ježišu a splň svoj prísľub, prosíme ťa o dar živej vody. Vylej teraz svojho Ducha. Nech vytryskne v nás prameň živej vody: viery, nádeje a lásky. Amen.

Kristov svedok

Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu…

Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“ Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

Staň sa svedkom zmierenia

Tí, ktorí sa so Židmi nestýkajú, tí, s ktorými si slušný Žid nesadne za jeden stôl…, zrazu prosia Krista, aby zostal u nich. Aspoň na pár dní. Neurobil tam žiaden zázrak, nikoho neuzdravil, nikoho neoslobodil od démona. „Len“ daroval odpustenie jednej zúboženej žene, nad ktorou už všetci ostatní zlomili palicu.

Príjmi odpustenie vo sviatosti zmierenia. Choď a už viac nehreš. No to, čo sa stalo, si nenechávaj pre seba. Pozvi tých, ktorí sa boria s hriechom ako ty. Pozvi ich ku Kristovi.

Modlitba

Bože, svätý a milosrdný Otec, ty si nás stvoril a vykúpil; ty si v krvi svojho Syna udelil človekovi večný život, ktorý stratil závisťou diabla. Svojím Svätým Duchom oživ všetkých, veď nikoho nechceš nechať v moci smrti; prijmi k sebe kajúcnikov, veď ty neopúšťaš ani blúdiacich.

Pane, nech ťa pohýna pokorné a dôverné vyznanie tvojich synov a dcér. Uzdrav ich rany, podaj záchrannú ruku všetkým padajúcim, aby telo tvojej Cirkvi nebolo zbavené ani jedného údu, aby tvoje stádo nebolo rozptýlené, aby sa nepriateľ neradoval zo záhuby členov tvojej rodiny, a aby znovuzrodených z vody a z Ducha Svätého nezastihla večná smrť. 

K tebe, Pane, stúpajú naše pokorné prosby, pred tebou zaznieva plač nášho srdca: odpusť kajúcim hriešnikom, priveď ich z cestičiek omylov na cestu spravodlivosti, chráň ich, aby ich neranili nové hriechy a pomáhaj im, aby si opatrovali neporušenú a dokonalú milosť znovuzrodenia v krste a milosť zmierenia v pokání.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým Boh po všetky veky vekov.


Modlitba so Samaritánkou