Články‎ > ‎

MLA: Ikona priateľstva

uverejnené 30. 12. 2016, 12:35 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 30. 12. 2016, 13:13 ]
 • K dispozícii je verzia stretnutia pre cirkevnú školu, spoločná modlitba v kostole a info o ikone... viac o ikone na http://www.putdovery.sk.

Ikona priateľstva - Ježiš a jeho priateľ

Predstavenie ikony
    Ikona je zvláštnym druhom obrazu, ktorý sa pokúša zapísať Božie slovo nie perom, ale pomocou farieb a symbolov. Pred nami je Ikona priateľstva, ktorá putuje Slovenskom a spája ľudí v spoločnej modlitbe a objavovaní Božej blízkosti, pomáha prekonávať rozdelenia.
    Originál Ikony priateľstva pochádza zo 6. alebo 7. storočia z Egypta. V súčasnosti sa nachádza v parížskom Louri.
    Vyššia postava je Ježiš. Nápis prezrádza meno nižšej postavy: svätý Menas. Menas bol pôvodne cisárskym vojakom. Neskôr sa však stal kresťanom a uchýlil sa do púšte ako pustovník. Počas prenasledovania v roku 296 položil svoj život za vieru v Krista. Miesto jeho hrobu sa v staroveku stalo jedným z najvýznamnejších pútnických miest.
Aktivita priateľ
 • Aktivitu uvedie ten, kto vedie modlitbu.
 • Charakteristika skutočného priateľstva – do stredu položiť farebné lístky s jednotlivými znakmi priateľstva – skutočnými, ale i s karikatúrou.
 • Nápisy na lístkoch: blízkosť, vzťah, sloboda, spoločné sny, plány, ciele, pomoc, ochrana, využívanie, radosť, dobrá nálada, zabíjanie času, nuda, obdiv, závislosť na druhom.

    Každý z nás má kamarátov, priateľov. Pred sebou máte na lístkoch niekoľko výrazov. Všetko sú to vlastnosti a postoje, ktoré charakterizujú priateľstvo – skutočné, ale i pomýlené, karikatúru priateľstva. Pokúste sa ich oddeliť.

 • Rozhovor o priateľstve – samozrejme krátko, lebo nie je veľa času...

Meditácia ikony2

 • Prerozpráva vyučujúci, resp. kto stretnutie vedie (pracovný text).
    Pred nami stoja dvaja muži. Pozerajú na nás. Jeden z nich, ten vyšší, je Kristus. Vieme to podľa kríža v svätožiare a evanjeliára – kniha evanjelií, ktorú drží. Kto je ten druhý? Tvár nám veľa nenapovie, je vymyslená. Koptstký nápis prezrádza jeho meno: Menas. Na začiatku vojak v cisárskych službách, na konci mučeník pre vieru v Ježiša.
 • Obaja stoja vedľa seba, ale postavy sa nedotýkajú. A predsa sú spojení. Spôsob, akým ho Ježiš drží za rameno ukazuje, že sú blízkymi priateľmi. Obaja pozerajú pred seba, na nás, ako by nám chceli niečo povedať.
 • Menas ukazuje pravou rukou na Ježiša akoby hovoril: Nepozerajte na mňa, ale na neho, on je ten, kto nás podopiera, kto nás chráni.
 • Všimnime si aspoň niektoré symboly:
 • Medzera medzi postavami symbolizuje slobodu. Priatelia sú si blízki, ale každý musí zostať sám sebou!
 • Oči – nepozerajú sa jeden na druhého, ale hľadia jedným smerom. Priatelia majú spoločný cieľ, spoločné sny, túžby, za ktorými kráčajú.
 • Ježiš je vyšší – Ježiš je tu sprievodcom, ktorý vedie svojho priateľa ku konečnému cieľu života, ku šťastiu. Aj nás chce Kristus prevádzať na tejto ceste.
 • Ježišova ruka na ramene symbolizuje zase pomoc a ochranu. Na ceste životom čaká človeka mnoho skúšok i nebezpečenstiev. Ježiš je pripravený podoprieť i kryť chrbát.
    Blízkosť, vzťah, sloboda, spoločné sny, plány, ciele, pomoc, ochrana... to sú veci, ktoré vyžadujeme od skutočného priateľa. Ježiš nám také priateľstvo ponúka. Čo mu odpovieš?
 • Chvíľka ticha.
Záverečná modlitba
 • Modlitbu si každý snáď vie vymyslieť:-).Ak by nie, tu je pomôcka. Chýba len amen.
Kriste, ty miluješ každého človeka odvekou láskou. Sprevádzaš nás na všetkých našich cestách. V evanjeliu nás uisťuješ: "Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." Hovoríš nám tiež: "Boh vám dáva svojho Svätého Ducha, Utešiteľa, ktorý prebýva vo vašich srdciach." A my by sme sa chceli rozhodnúť milovať, rozhodnúť sa pre nádej.
 • Evanjelium: Ak je dosť času, možno použiť aj príslušnú evanjeliovú stať.

Ježiš hovorí:

„Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom“ (Jn 15, 12-17).


1Por.: http://www.st.stephan.at/beheimatet/taize/ikonen.htm .

2Por: http://www.entdeck-den-roten-faden.de/berufung/fileadmin/user_upload/mholl/7-Bild_und_Film.pdf .


Ježiš a jeho priateľ

 • Verzia pre širšie spoločenstvo, vhodné napr. k spoločnej modlitbe v kostole...
O ikone – pre inšpiráciu
Na európskom stretnutí mladých v Záhrebe na prelome rokov 2006/2007, ktoré zorganizovala ekumenická Komunita z Taizé spolu s miestnymi cirkevnými spoločenstvami, dostala každá zo zúčastnených krajín do daru kópiu koptskej ikony zo 6. storočia.
Ikona zobrazuje Ježiša, ako kladie ruku na plecia svojho priateľa a kráča spolu s ním. Tým priateľom je každý z nás. Ikona vyjadruje Ježišove slová: „Vy ste moji priatelia“ (Jn 15,14-15).

Dostali sme ju, aby počas tohto roka putovala Slovenskom a spájala ľudí v spoločnej modlitbe a objavovaní Božej blízkosti, aby nám pomáhala prekonávať rozdelenia, ísť k tým, na ktorých sa zabúda alebo sú nám vzdialení, svedčiť o Božej láske a jeho priateľstve ku každému človeku...

Na konci stretnutia v Záhrebe brat Alois vysvetlil, čo vyjadruje táto ikona:
„Kristus neprišiel len preto, aby nás niečomu učil, ale aby nás voviedol do spoločenstva s Bohom. On hovorí každému: Si celkom blízko Boha, a to navždy. Aj keď je naša viera celkom malá, aj keď máme dojem, že pochybnosť v nás silnie, Boh neprestáva hľadať naše priateľstvo.
Je tu ikona, ktorá vyjadruje toto priateľstvo, ikona priateľstva. Pochádza z Egypta, zo 6. storočia. Vidíme na nej Krista, ako kladie svoju ruku na plece jeho priateľa a ide s ním, sprevádza ho. Všetci sa môžeme spoznať v Kristovom priateľovi. Táto ikona nám pripomína to, čo je srdcom evanjelia: Áno, zmŕtvychvstalý Kristus je našim očiam neviditeľný, a predsa sa môžeme zveriť jeho prítomnosti. On sprevádza každého človeka. Pohľad na túto ikonu je už modlitbou, ktorá nás spája s Bohom.

A toto priateľstvo žijeme aj medzi sebou. Kristus nás zjednocuje v jednom spoločenstve, v spoločenstve Cirkvi. Rozšírme teda toto priateľstvo, prekonajme rozdelenia, ktoré pretrvávajú! Kiež by sme mohli urobiť všetko pre to, aby bolo očividnejšie, že Cirkev je miestom priateľstva pre všetkých! Keď si uvedomíme priateľstvo, ktoré má Boh pre každého z nás, nadobudneme novú odvahu pre budovanie priateľstva s tými, ktorí sú nám zverení a najmä s tými, ktorí sú najzraniteľnejší. Pozornosť voči najopustenejším ľuďom má nesmiernu hodnotu v našich spoločnostiach, kde potreba byť výkonným niekedy vedie k izolácii.

Pripravili sme niekoľko kópií tejto ikony priateľstva, jednu pre každú európsku krajinu, ktorá je tu zastúpená. Dostali ste ich dnes popoludní. Počas budúceho roka vám táto ikona pomôže podniknúť malé púte dôvery na miesta, kde sa mladí stretávajú, z jedného mesta do iného, z jednej farnosti do druhej, do nemocnice či do útulku pre opustené deti, alebo na iné miesta, kde ľudia trpia. Týmto jednoduchým prostriedkom môžete sprostredkovať dobrú zvesť evanjelia.

Dnes ste predovšetkým vy, mladí, povolaní odovzdávať radosť evanjelia druhým. Pamätajte si preto: Kristus hľadá vaše priateľstvo, on vkladá Ducha Svätého do vás, on ide pre vami a sprevádza vás všade, kam pôjdete.“

Modlitba pri ikone

Predstavenie ikony

    Ikona je zvláštnym druhom obrazu, ktorý sa pokúša zapísať Božie slovo nie perom, ale pomocou farieb a symbolov. Pred nami je Ikona priateľstva, ktorá putuje Slovenskom a spája ľudí v spoločnej modlitbe a objavovaní Božej blízkosti, pomáha prekonávať rozdelenia.
    Originál Ikony priateľstva pochádza zo 6. alebo 7. storočia z Egypta. V súčasnosti sa nachádza v parížskom Louri.
    Vyššia postava je Ježiš. Nápis prezrádza meno nižšej postavy: svätý Menas. Menas bol pôvodne cisárskym vojakom. Neskôr sa však stal kresťanom a uchýlil sa do púšte ako pustovník. Počas prenasledovania v roku 296 položil svoj život za vieru v Krista. Miesto jeho hrobu sa v staroveku stalo jedným z najvýznamnejších pútnických miest.1

Aktivita priateľ
 • Môžete použiť nasledovnú aktivitu, prípadne iným spôsobom hľadajte spoločné znaky priateľstva.
 • Charakteristika skutočného priateľstva – do stredu položiť farebné lístky s jednotlivými znakmi priateľstva – skutočnými, ale i s karikatúrou.
 • Nápisy na lístkoch: blízkosť, vzťah, sloboda, spoločné sny, plány, ciele, pomoc, ochrana, využívanie, radosť, dobrá nálada, zabíjanie času, nuda, obdiv, závislosť na druhom.

    Každý z nás má kamarátov, priateľov. Pred sebou máte na lístkoch niekoľko výrazov. Všetko sú to vlastnosti a postoje, ktoré charakterizujú priateľstvo – skutočné, ale i pomýlené, karikatúru priateľstva. Pokúste sa ich oddeliť.

Meditácia ikony2

    Pred nami stoja dvaja muži. Pozerajú na nás. Jeden z nich, ten vyšší, je Kristus. Vieme to podľa kríža v svätožiare a evanjeliára – kniha evanjelií, ktorú drží. Kto je ten druhý? Tvár nám veľa nenapovie, je vymyslená. Koptstký nápis prezrádza jeho meno: Menas. Na začiatku vojak v cisárskych službách, na konci mučeník pre vieru v Ježiša.
    Obaja stoja vedľa seba, ale postavy sa nedotýkajú. A predsa sú spojení. Spôsob, akým ho Ježiš drží za rameno ukazuje, že sú blízkymi priateľmi. Obaja pozerajú pred seba, na nás, ako by nám chceli niečo povedať.
    Menas ukazuje pravou rukou na Ježiša akoby hovoril: Nepozerajte na mňa, ale na neho, on je ten, kto nás podopiera, kto nás chráni.
    Všimnime si aspoň niektoré symboly:
 • Medzera medzi postavami symbolizuje slobodu. Priatelia sú si blízki, ale každý musí zostať sám sebou!
 • Oči – nepozerajú sa jeden na druhého, ale hľadia jedným smerom. Priatelia majú spoločný cieľ, spoločné sny, túžby, za ktorými kráčajú.
 • Ježiš je vyšší – Ježiš je tu sprievodcom, ktorý vedie svojho priateľa ku konečnému cieľu života, ku šťastiu. Aj nás chce Kristus prevádzať na tejto ceste.
 • Ježišova ruka na ramene symbolizuje zase pomoc a ochranu. Na ceste životom čaká človeka mnoho skúšok i nebezpečenstiev. Ježiš je pripravený podoprieť i kryť chrbát.
    Blízkosť, vzťah, sloboda, spoločné sny, plány, ciele, pomoc, ochrana... to sú veci, ktoré vyžadujeme od skutočného priateľa. Ježiš nám také priateľstvo ponúka. Čo mu odpovieš?
 • Chvíľka ticha.
Záverečná modlitba
 • Modlitbu si každý snáď vie vymyslieť:-). Ak by nie, tu je pomôcka. Chýba len amen.
Kriste, ty miluješ každého človeka odvekou láskou. Sprevádzaš nás na všetkých našich cestách. V evanjeliu nás uisťuješ: "Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." Hovoríš nám tiež: "Boh vám dáva svojho Svätého Ducha, Utešiteľa, ktorý prebýva vo vašich srdciach." A my by sme sa chceli rozhodnúť milovať, rozhodnúť sa pre nádej.
 • Evanjelium: Ak je dosť času, možno použiť aj príslušnú evanjeliovú stať.

Ježiš hovorí:

„Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom“ (Jn 15, 12-17).

2Por: http://www.entdeck-den-roten-faden.de/berufung/fileadmin/user_upload/mholl/7-Bild_und_Film.pdf .


Priviesť priateľov ku Priateľovi

Úvodná pieseň
Bonum est connfidere
Žalm s responzóriom
Chváliť Pána chcem

Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno,
rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

Spievajte mu a hrajte,
rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch.

Jeho svätým menom sa honoste;
nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána.

Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár (1Krn 16, 8-12).

 • Pieseň možno použiť ako responzórium...
Komentár k ikone

 • Ikona priateľstva – Kristus a Menas.
Máme pred sebou kópiu obrazu, starého 1400 rokov. Obrazu, ktorý nechcel zachytiť tvár egyptského pustovníka Menasa, ale priateľstvo, ktoré ponúka Boh človeku. Je to priateľstvo, postavené na slobode. Obaja stoja vedľa seba, ale postavy sa nedotýkajú. A predsa sú spojení. Spôsob, akým ho Ježiš drží za rameno ukazuje, že sú blízkymi priateľmi. Obaja pozerajú pred seba, na nás, ako by nám chceli niečo povedať.
Menas ukazuje pravou rukou na Ježiša akoby hovoril: Nepozerajte na mňa, ale na neho, on je ten, kto nás podopiera, kto nás chráni. Kristus ho zo zadu podopiera a chráni. A pritom pozerajú jedným smerom, pretože majú spoločný cieľ: šťastie človeka.
Všetci sa môžeme spoznať v Kristovom priateľovi.
Pieseň
Moja múdrosť a moja nádej
Čítanie Božieho slova

Počúvajme teraz slová Jánovho evanjelia.

Jeden z tých, čo nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter.

Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!" Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta." Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!" Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!" (Por.: 1, 40-51)

Pieseň s aleluja
Aleluija

http://www.taize.fr/ext/sound/mp3/Alleluia_-_Slava_Tiebie_Boze.mp3

Zamyslenie

Ježiš buduje vzťahy. Spoznáva sa s Ondrejom, Jánom a Filipom a oni prijímajú jeho ponuku. Pomaličky vstupujú do vzťahu, ktorý raz prerastie v úprimné priateľstvo. Všetci traja, tak ako o dve storočia neskôr pustovník Menas, prijmú Krista za spoločníka na svojej ceste ku šťastiu. Nechajú sa ním viesť, spoľahnú sa na jeho ochranu, budú mu priateľom a on im.

Filip a Ondrej robia zvláštnu vec. Nechcú si nechať Krista len pre seba. Ku svojmu novému Priateľovi privádzajú tých, ktorí sú im blízki. Ondrej privádza svojho brata Petra, Filip priateľa Natanaela.

Včera a dnes putovala ikona nášho priateľstva s Pánom po našej farnosti. Náš priateľ navštívil školu, starkých v Domove vďaky, matky s deťmi v Áno pre život, komunitu našich sestričiek... Tak, ako kedysi i teraz prechádza pomedzi nás a ponúka nám priateľstvo.

Pre väčšinu z nás nie je niekým cudzím, väčšina z nás si určite vie predstaviť svoju tvár miesto tej Menasovej, pretože sme Jeho priatelia.

Božie slovo nás pozýva urobiť ďalší krok. Filip priviedol svojho priateľa k Ježišovi. My by sme mali urobiť to isté: Priviesť svojich priateľov ku Ježišov, svojmu priateľovi s veľkým „P“. Uvažujme teraz nad svojimi priateľstvami. Koľkí z mojich priateľov nemajú priateľský vzťah s Kristom? Pre koľkých mojich blízkych je Kristus neznámy?Čo s tým?

Ticho
Laudate Dominum
Prosby a chvály
 • Každý si vyberie jedného priateľa, ktorého chce priviesť ku Kristovi, zoberie sviečku, ktorá ho symbolizuje a prinesie ju k ikone. Modlíme sa za priateľov, blízkych...
Otče náš
Požehnanie
Záverečné piesne