Články

Nedeľná katechéza pre rodiny: Turíce

uverejnené 26. 5. 2020, 10:11 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 27. 5. 2020, 1:54 ]

Prijmite Ducha Svätého

Katechéza v rodine, Zoslanie Ducha Svätého, rok A

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Téma: Zoslanie Ducha Svätého. Priebeh: Po modlitbe prevzatej z nedeľnej liturgie nasleduje prednes evanjeliovej state a katechéza. Nasledujú prosby a modlitba Pána. Na stiahnutie: Metodika a prílohy.


Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte state Jn 20, 19-23 a Sk Sk 2, 1-11, alebo vyhľadajte pasáže v „detskej“ biblii.

Ku katechéze budete potrebovať maketu hodín z predchádzajúcej nedele. Ak ju nemáte, stiahnite si obrázky zmŕtvychvstania, nanebovstúpenia a zoslania Ducha Svätého zo stránky www.thecatholickid.com/glorious-mysteries-rosary-coloring-pages

S deťmi si môžete vyrobiť jednoduché čelenky  s plamienkom, ktorý symbolizuje Ducha Svätého. Ak potrebujete návod, nájdete ho tu: www.heatherhaupt.com/tutorial-pentecost-crowns.

Vystrihnite si z papiera sedem plamienkov, vyfarbite ich a na každý napíšte názov jedného z darov Ducha Svätého. 

Vytlačte si na tvrdší papier z prílohy obrázok s holubicou a špirálou. Vystrihnite holubicu a špirálu (zostávajú spojené) a podľa potreby vymaľujte. Počas katechézy na špirálu nalepíte plamienky s názvami darov Ducha Svätého. Po skončení prilepte na holubicu tenkú nitku a zaveste ju nad stôl, 5-10 centimetrov nad plameň sviece. Stúpajúci horúci vzduch bude špirálou otáčať.

Úvod

Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná a prednesie modlitbu.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Všemohúci Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti posväcuješ svoju Cirkev vo všetkých krajinách a národoch; naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána. O: Amen.

Ak ste s deťmi minulý týždeň vyrobili maketu hodín s obrázkami z Ježišovho života, môžete ju využiť na zopakovanie udalostí a uvedenie do témy nedele. Nastavte okienko hodín najprv na obrázok zmŕtvychvstania, nanebovstúpenia a napokon na zoslanie Ducha Svätého. Ak hodiny nemáte, použite obrázky.

P: Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Štyridsať dní sa zjavoval svojim učeníkom. A potom, na štyridsiaty deň, vystúpil do neba. Predtým ich ale uistil, že nezostanú sami. Prikázal im, aby čakali Tešiteľa, Ducha Svätého. Dnes je ten deň – Turíce, deň zoslania Ducha Svätého. O chvíľu si o tom povieme viac. Ale najskôr počúvajme, čo nám Ježiš hovorí v evanjeliu.

Čítanie z Božieho slova

On sám, alebo iný dospelý lektor (L) prečíta text nedeľného evanjelia.

L: Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Po prečítaní evanjelia zopakujte s deťmi Ježišove slová. Ježiš hovorí: „Pokoj vám! […] Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. […] Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

P: „Prijmite Ducha Svätého.“ To je to, čo Ježiš chce, aby sme urobili. Chce, aby sme prijali Ducha Svätého. On to urobil. Keď bol pokrstený v Jordáne, Duch Svätý na neho zostúpil v podobe holubice.

Ukážte deťom holubicu (symbol Ducha Svätého) na zatiaľ nerozvinutej špirále.

P: Ježiš poprosil učeníkov, aby prijali Ducha Svätého. A oni poslúchli. Prečítajme si, ako sa to stalo.

Text môžete prečítať priamo zo špirály. 

L: Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

Katechéza

P: Tento raz sa Duch Svätý zjavil v podobe plamienkov nad hlavami učeníkov. Asi preto, aby boli zapálení, plní odvahy a sily ísť do celého sveta a všade hovoriť o Ježišovi.

Deti si môžu dať čelenky s plamienkami. Uvažujme s deťmi, aké dary asi dáva Duch Svätý.

P: Apoštoli dostali v ten deň zvláštny dar: všetci im rozumeli. Dokonca aj cudzinci z ďalekých krajín.

P: Duch Svätý dáva každému presne tie dary, ktoré potrebuje. A tak jeden dostane dar múdrosti, ďalší rozumnosti, iný vďaka daru Ducha vie dobre poradiť, ďalší má úžasnú vnútornú silu. Niekto je obdarovaný zvláštnym poznaním, ďalší vyniká nábožnosťou, alebo veľkou úctou a láskou voči Bohu. 

Kým hovorí, prikladá jednotlivé plamienky na špirálu. Na záver ich na špirálu prilepte.

Prosby

Nasledujú spoločné prosby z Liturgie hodín alebo vlastné, zakončené modlitbou Otče náš a záverečnou modlitbou s požehnaním.

P: S pevnou nádejou vzývajme Krista, Pána, ktorý skrze Ducha zhromaždil svoju Cirkev: Pane, obnov tvárnosť zeme.

L: Pane Ježišu, keď si bol povýšený na kríž, dal si zo svojho boku vytrysknúť prúdom živej vody; zošli nám oživujúceho Ducha. O: Pane, obnov tvárnosť zeme.

L: Pane Ježišu, keď si bol oslávený po Božej pravici, udelil si učeníkom Otcov dar; zošli svojho Ducha, aby obnovil celý svet. O: Pane, obnov tvárnosť zeme.

L: Ty si apoštolom dal moc odpúšťať hriechy v tvojom Duchu; znič hriech vo svete, aby ľudia žili v pokoji. O: Pane, obnov tvárnosť zeme.

L: Ty si prisľúbil Ducha Svätého, aby nás naučil všetko a pripomenul nám, čo si povedal; zošli svojho Ducha, svetlo našej viery. O: Pane, obnov tvárnosť zeme.

L: Ty si sľúbil, že pošleš Ducha pravdy, aby o tebe vydával svedectvo; zošli svojho Ducha, aby nás urobil tvojimi vernými svedkami. O: Pane, obnov tvárnosť zeme.

O: Otče náš…

Záver

Zakončíme požehnaním.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.


PS: Ak sa vám páčilo, pošlite foto na skalite@fara.sk :-)

Nedeľná katechéza pre rodiny, VII. veľkonočná nedeľa

uverejnené 21. 5. 2020, 7:52 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 21. 5. 2020, 7:53 ]

Nadišla hodina oslavy

Katechéza v rodine, VII. veľkonočná nedeľa, rok A

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Téma: Dokončenie každého dobrého diela ako oslava Boha. Priebeh: Po modlitbe prevzatej z nedeľnej liturgie nasleduje prednes evanjeliovej state a katechéza. Po katechéze príde na rad chválospev Sláva Bohu na výsostiach, prosby a modlitba Pána. Na stiahnutie: Metodika s obrázkami.


Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Jn 17, 1-11a, alebo vyhľadajte pasáž v „detskej“ biblii.

Ku katechéze budete potrebovať maketu hodín. Na spodný kartónový kruh nalepte obrázky z prílohy, veľkosť obrázkov má byť 4,5 x 5,5 cm. Do vrchného kruhu vyrežte okienko s rozmermi 5 x 6 cm. Kruhy spojte skrutkou tak, aby sa dalo vrchným otáčať. Obrázky treba nalepiť v správnom poradí a tak, aby sa točením kruhu objavovali v okienku. Vyrežte aj druhé okienko, do ktorého budú deti vpisovať názvy obrázkov. Vytlačte si obrázok poslednej večere a bubliny s Ježišovými výrokmi.

Úvod

Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná a prednesie modlitbu.1

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Všemohúci Bože, pevne vyznávame, že Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, prebýva s tebou v sláve; vypočuj naše prosby a daj, aby sme pociťovali, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta, ako nám to prisľúbil. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

O: Amen

Čítanie Božieho slova

On sám, alebo iný dospelý (L) prečíta text nedeľného evanjelia. 

L: Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.

Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.

Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“

Katechéza

V katechéze si najskôr pripomenieme udalosť poslednej večere, potom prejdeme k dôležitým momentom Ježišového vykupiteľského diela a na záver predstavíme jeden z rozmerov slávenia nedele.

Posledná večera

Evanjeliová stať je úryvkom z modlitby, ktorú Ježiš predniesol pri poslednej večeri. Preto ju najskôr trochu pripomenieme.

P: Slová, ktoré sme práve počuli, povedal Ježiš pri poslednej večeri. Vtedy, keď umyl učeníkom nohy, Judáš odišiel, aby ho zradil a keď lámal chlieb a dával im ho zo slovami: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“

P: Pri tej večeri, voláme ju Posledná večera, sa Ježiš modlil k Nebeskému Otcovi slovami, ktoré sme teraz čítali. A v tej modlitbe povedal aj toto: „Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať.“ A tiež: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna.“

Deti prilepia na obrázok bubliny s Ježišovými slovami.

Dokončil dielo

P: Ježiš hovorí, že dokončil dielo, ktoré mal vykonať. To je ako keby zvolal: „Tatino, mám to hotové, už som urobil, čo si odo mňa chcel.“

Pomaly otáčame kruhom hodín, začneme na políčku s obrázkom zvestovania. Pri každom obrázku s deťmi rozprávame o tom, akú udalosť znázorňuje a čo tým vlastne Ježiš urobil. Po každom obrázku môže nasledovať krátke zhrnutie. Do menšieho políčka heslovite zapíšu, čo Ježiš urobil.

1. Zvestovanie. Heslo: Stal sa človekom alebo zvestovanie, podľa toho, čo vmestíte do okienka. Ježiš sa stal človekom a synom Panny Márie, ktorá ho počala z Ducha Svätého.

2. Narodenie. Heslo: Narodil sa v Betleheme, narodenie, alebo Vianoce. Ježiš sa narodil ako malý, bezbranný, chudobný človiečik. A už ako dieťa stratil domov (útek do Egypta).

3. Krst. Heslo: Krst v Jordáne, Krst Pána. Duch Svätý zostúpil na Ježiša v podobe holubice.

4. Verejná činnosť. Heslo: Ježiš vyučuje a uzdravuje, alebo nové učenie. Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo, uzdravoval a vyzýval ľud na pokánie.

5. Smrť. Heslo: Ježiš sa obetoval, alebo ukrižovanie. Ježiš preto, aby nám daroval večný život, podstúpil mučenie a smrť na kríži.

6. Zmŕtvychvstanie. Heslo: Kristus vstal z mŕtvych, zmŕtvychvstanie. Ježiš premohol smrť, vstal z mŕtvych.

7. Nanebovstúpenie. Heslo: Ježiš vystúpil do neba, alebo nanebovstúpenie. Ježiš je kráľ neba i zeme.

8. Turíce. Heslo: Zoslanie Ducha Svätého, alebo len Tešiteľ. Ježiš nás nenechá samých, posiela nám Tešiteľa, Ducha Svätého.

Dokonči dielo

P: Ježiš nám dáva príklad. On dokončil to, čo od neho Nebeský Otec chcel. Dokončil záchranu sveta. Stálo ho to veľa úsilia, už ako maličký bol emigrantom, žil v chudobe, pracoval ako tesár. Tri roky pešo putoval po krajine a učil ľudí. Niekedy ich bolo toľko, že sa nemal kedy ani najesť. A potom všetko to prenasledovanie, mučenie, smrť…

P: Dokončiť všetko, čo sme začali, urobiť to, čo máme urobiť…, to vždy stojí veľa síl. Niekedy sme unavení, inokedy sa nám nechce,  alebo by sme radšej robili niečo iné. Ježiš nás učí vytrvať.

Hodina oslavy

P: Ježiš hovorí dnes zvláštnu vec:  „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna.“ Keď je všetko dokončené, je čas na oslavu. Preto máme sviatky, oslavujeme Vianoce, Ježišov krst, Veľkú noc, Nanebovstúpenie Ježiša, to bolo vo štvrtok, alebo Zoslanie Ducha Svätého, to bude už budúcu nedeľu.

P: A okrem sviatkov oslavujeme aj vždy v nedeľu. To preto, že v nedeľu sa to stalo: Kristus vstal z mŕtvych. V nedeľu oslavujeme aj tým, že nepracujeme. Chceme totiž osláviť Boha za všetko dobré, čo sa nám podarilo počas týždňa dokončiť.

P: Je nedeľa, nadišla hodina, aby sme oslávili Božieho Syna Ježiša.

Chválospev

Pokračujeme v téme oslavy a zaspievame alebo zarecitujeme hymnus Sláva Bohu na výsostiach. Ak máte deti malé a neposedné, pomodlite sa s nimi aspoň modlitbu Sláva Otcu.

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja.

Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci. Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca.

Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.

Veď len ty si Svätý, len ty si Pán, len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen.

Prosby

Nasledujú spoločné prosby z Liturgie hodín alebo vlastné, zakončené modlitbou Otče náš a záverečnou modlitbou s požehnaním.

P: Spojme sa v chvále a modlitbe so všetkými, čo sú ospravedlnení v Božom Duchu, a volajme: 

O: Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

L: Pane Ježišu, daj, nech nás dnes vedie Boží Duch, aby sme celý deň prežili ako Boží synovia a dcéry. O: Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

L: Skrze svojho Ducha nám vypros od Otca, aby sme sa stali hodnými tvojich prisľúbení. O: Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

L: Urob nás veľkodušnými, aby sme nehľadali vlastné záujmy, ale aby sme sa radšej starali o dobro iných. O: Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

L: Daj nám Božiu múdrosť, aby sme skrze Ducha Svätého čoraz lepšie poznali teba i Otca. O: Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

O: Otče náš…

Záver

Zakončíme požehnaním.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.


PS: Ak sa vám páčilo, pošlite foto na skalite@fara.sk :-)

Pane, čo chceš, aby som urobil?

uverejnené 21. 5. 2020, 7:01 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 21. 5. 2020, 7:02 ]

Pane, čo chceš, aby som urobil?

MLA: O hľadaní Božej vôle a čo to vlastne je…


Metodika: na stiahnutie. Prezentácia: ODPPDF.

Úvod

Patrónom farnosti, z ktorej pochádzam, je svätý František z Assisi. A z mojich mládežníckych čias si pamätám plagát z filmu o Františkovi. Celé roky visel v pastoračnom centre. Možno tam je ešte dnes. Bol na ňom mladý František, ktorý sa pýta: „Signore, che cosa vuoi che io faccia? - Pane, čo chceš, aby som urobil?“ Tú otázku často opakujem. Obyčajne dostávam presne takú istú odpoveď, ako dostal on: nejasnú, neurčitú, akoby vyhýbavú. A s odstupom času tú najlepšiu ;-)

František dostal odpoveď vo sne: „Oprav môj dom, lebo sa rozpadá.“ A tak ten mladý, rozpišťaný, zhýčkaný chalan, čo mal obe ruky ľavé, začal opravovať ruinu kostolíka svätého Damiána. Moc sa mu to nepodarilo. Chalan proste na murárčinu nemal. Ale s odstupom času vidíme, že sa mu podarilo opraviť Boží dom, ktorým je Cirkev. Načo mimochodom nemal tiež žiadne predpoklady a o čom vlastne ani netušil, že to robí.

Prečo sa pýtaš?

Otázka „Pane, čo chceš, aby som urobil?“ je správna. Ale skôr, než ju Bohu položím, musím sa pýtať, o čo mi vlastne ide. Ako keď prišiel za Ježišom chlapík a pýtal sa: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť…?“ A Ježiš ho stopol: Čo riešiš? „Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti svojho otca i matku!?“ Povedzme si úprimne, keď ten popredný muž nakoniec odpoveď dostal, „zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý.“ (Lk 18,18-25)

Prečo chceš vedieť, čo chce Boh? Často som hovorieval: „Pane, čo chceš, aby som urobil?“ preto, že som sa bál rozhodnutia. Stál som pred nejakou voľbou, mal som si vybrať medzi dvomi, tromi dobrými vecami. Žiadna nebola lepšie, než ostatné. Žiadna nevyzerala ľahšie, než ostatné. Ale nikdy nevieš, čo sa objaví neskôr. Aké komplikácie prídu časom. A ktorá z možností sa napokon ukáže najľahšou, najpohodlnejšou, najistejšou… A o to vlastne celý čas v skutočnosti išlo: „Bože, ktorá z tých možností bude bezproblémová?“

Keď si priznám vo svojom hľadaní Božej vôle tento rozmer, vyzerám pred sebou hlúpo. A pred druhými tiež. Odhaľuje to, že vlastne mi ani nejde tak o Boha, ako o mňa a Boh je len poistka. „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania…“ (Lk 18,19-20), hovorí Ježiš v tom príbehu s trochou trpkosti v hlase. 

Občas je dobré odkryť svoje pohnútky. Nie preto, že by boli hriešne, alebo málo zbožné. O to nejde, tou otázkou, aj keď bola podvedome motivovaná nejakou obavou, som nespáchal žiaden zločin. Ale je čas ísť hlbšie, lebo hľadať a plniť Božiu vôľu je naozaj dôležité.

Pane, čo chceš?

Musíme zmeniť uhol pohľadu, vyhodiť seba zo stredu vesmíru a dosadiť tam Boha a jeho vôľu. Otázka je dobrá, len treba presunúť dôraz z toho „Čo mám robiť?“ na „Pane, čo chceš?“.

A tak sa pýtam: „Pane, čo chceš?“ A jeho odpoveď je okamžitá: „Aby si bol šťastný!“ „Ale teraz veľmi nie som,“ odpovedám. „A keď sa moje rozhodnutie nepodarí, možno nebudem ani najbližšie tri dni, týždne, mesiace, roky…“ A on na to: „Vieš, ja chcem, aby si bol šťastný celú večnosť. A akokoľvek ti môžu tie tri roky pripadať nekonečné, sú to len tri roky, nič v porovnaní s večnosťou.“

Čo chce Boh?

Chce, aby sme boli šťastní, teraz, i vždycky, i na veky vekov. Lenže to slovo šťastie je hrozne neurčité a bežne ním označujeme protichodné veci. Najčastejšie ho používame ako synonymum, ktorým chceme vyjadriť, že je nám dobre, príjemne, cítime sa skvele. Ale to vlastne nie je šťastie, to sú prchavé pocity. Videl som ľudí, ktorí zomierali bolestiach. A hovorili, že sú šťastní. Takže slovu šťastie sa radšej vyhnem. Hoci som si istý, že keď sa stane s tebou to, čo chce Boh, budeš tvrdiť, že si šťastný. Aj keby si vtedy stál v ohnivej peci s Ananiášom, Azariášom a Mízaelom a žiaden anjel byť vás neprišiel zachrániť. Príbeh týchto troch pánov nájdete v Knihe proroka Daniela.

Boh chce, aby si bol spasený, teda aby sa stalo s tebou to, prečo si stvorený, aby si bol celú večnosť tým, čím sa máš stať. Toto je cieľ, o ktorý mu ide a kvôli ktorému nemá problém podstúpiť akúkoľvek obetu. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal život večný“ (Jn 3,16).

Preto základná otázka znie: „Chceš naplniť Božiu vôľu a byť spasený?“ Boh ti nemôže odpovedať na druhú časť otázky (Čo mám robiť?), kým nie je jasná tvoja odpoveď na jeho vôľu, bytostnú túžbu po tvojej spáse a spáse celého sveta. Preto teraz na chvíľu zabudni na svoje otázky a daj odpoveď Bohu na tú jeho nevyslovenú.

Chceš sa stať tým, prečo si stvorená? Chceš byť s ním, navždy a naveky? Dobre si rozmysli, čo povieš. Lebo on môže v tomto momente povedať: „Dobre, poď, moja milovaná, môj milovaný!“ A my ostatní sa o tri dni stretneme na tvojom pohrebe a budeme spievať aleluja vo viere, že si už doma. Ako to čítame v Piesni piesní: „Môj milý začal a povedal mi: Hor’ sa, priateľka moja, krásava moja, a poď!“ (Pies 2,10).

Uver mu, že ťa miluje a že urobí len to, čo je pre teba najlepšie. Môžeš mu to povedať tak, ako Mária: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Teraz je tá chvíľa, keď to môžeš povedať, v tichu. Ak chceš.

Tak ktorého?

Vieš, to na ktorú vysokú školy pôjdeš, či sa oženíš so Zuzkou, alebo Maťou, či zostaneš celý život sama, či vstúpiš do kláštora…, To sú veci, do ktorých ti Boh nechce veľmi hovoriť. Iba ak…

Mal som stretnutie so snúbencami, tesne pred sobášom. Hovorili sme spolu o obrade a vyberali sme čítania. Nakoniec to, zo všetkých tých možností, zúžili na Tobiáša a Sirachovca. On sa pýtal jej: „Ktoré by si chcela?“  A ona nevedela odpovedať, pretože chce to, ktoré chce on. Lenže on chce to, ktoré chce ona:-)

Možno sa pýtaš: „Pane, tak s ktorým? S Mišom alebo Ferom?“ A on na to: „Miláčik, obaja sú skvelí a veľmi ich ľúbim. Ako teba. A obaja vedia niekedy totálne nemožní. Ako ty :-). Chcem pre teba toho, ktorého chceš ty. A keď sa obaja rozhodnete, ja vás požehnám a požehnaním premením. A budete stvorení jeden pre druhého.“ 

Iba ak… 

Teraz si povieme o tom „Iba ak…“. Na všetky tie veci sa oplatí pýtať Pána len vo vzťahu k jeho túžbe po tvojej spáse a spáse sveta. Boh má moc spasiť ťa, či sa vydáš za Fera, Miša alebo Tomáša. Ak chceš.

Otázka znie: Prečo sa rozhoduješ medzi Ferom, Mišom, Tomášom a kláštorom? Ak ujdeš do kláštora preto, že sa bojíš rozhodnúť, preto, že to vyzerá byť ľahšie…, je to trochu málo. No kláštor je dobrá voľba, hoci z nízkeho motívu. Ak tam zostaneš, Boh tvoju voľbu požehná, premení ťa a spasí ťa touto cestou. Ale každá premena niečo stojí a obyčajne bolí. S tým treba počítať.


Rozmýšľaš nad Mišom, lebo hoci nie si istá hĺbkou vášho vzťahu, vášeň vás tak zlepila, že sa nemôžete od seba odtrhnúť, na mieste je otázka, či vás náhodou nespája spoločný hriech. Čo vtedy? Odmietni hriech a miesto hriechu si vyber človeka. Teda rob pokánie, priveď k pokániu aj jeho. Lebo až keď sa zrieknete hriechu, môžete si vziať jeden druhého. A Boh vás premení a požehná. Jasné, že občas to zabolí, veď každá premena bolí. Ale pokiaľ si zoberieš jeho a nie hriech, je to dobrá voľba. Hoci na začiatku motivovaná vášňou.

Vieš, v skutočnosti aj manželstvo s Ferom alebo Tomášom bude prinášať aj ťažkosti. A ťažkosti prídu, aj keby si zostala celý život sama. Prijmi všetko, čo prichádza, s vierou, že cez to ťa Pán premieňa a posväcuje.

Cesta a cieľ

Božia vôľa nie je cesta, Božia vôľa je cieľ. Cestu si vyberáme sami. A Boh na nej stále rozmiestňuje smerovníky a vyrába milióny prepojovacích chodníkov.

S Božou vôľou je to ako keď hráš šach, no tvojím cieľom je, aby vyhral súper. Ak ti rozumie, dôveruje a nahráva ti, je to ľahšie. Ak nie, iba ti tvoje plány komplikuje. Dobrá správa je, že Boh je naozaj skvelý hráč a posledný ťah bude na nás. Lenže to je aj tá ťažká vec, budeme musieť povedať konečné chcem, alebo nechcem. Ako hovorí C.S.Lewis: „Nakoniec zostanú len dve skupiny ľudí. Tí, ktorí povedia Bohu buď vôľa tvoja a tí, ktorým Boh povie buď vôľa tvoja.“ Všetci sa ocitneme pred konečnou voľbou urobiť posledný ťah a vojsť do kráľovstva, alebo neurobiť nič a utiecť do temnoty.

Ale to bude až potom. Tu sme na cestách. Boh nám ukazuje cieľ a dáva smerovníky. Jedna cesta vedie spolu s Ferom, iná s Mišom, ďalšia je cestou jadrovej fyziky a podobne.

Takže by si sa vlastne nemal pýtať: „Pane, na ktorú školu mám ísť.“ Ale „Pane, ako môžem byť spasený ako študent tejto školy? A ako môžem prispieť k spáse ostatných študentov?“

Občas nás Boh (na)kopne…

Keď žiješ v tomto postoji, občas sa ti stane, že ťa Boh nakopne na ten správny chodník. Dva príklady zo Skutkov apoštolov. 

Pavol a Sílas

Vo Filipách sa zhŕkol dav proti Pavlovi a Sílasovi a úradníci im postŕhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil. On ich podľa tohoto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady.

O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa strážca väzenia prebudil a videl dvere väzenia otvorené, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: „Neubližuj si, lebo sme tu všetci!“

Vypýtal si svetlo, vbehol dnu a s chvením padol pred Pavla a Sílasa. Vyviedol ich von a vravel: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“

Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým, čo boli v jeho dome.

V tú nočnú hodinu ich vzal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril Bohu. (Sk 16,22-34)

Pavol a Sílas stáli pred voľbou: Ujsť, alebo zostať? Obidve voľby sú vo vzťahu k spáse správne. Ak by ušli, vyhli by sa ďalšiemu mučeniu a teda aj hrozbe, že padnú a stratia vieru. Navyše by získali možnosť ohlasovať iným Krista. Rozhodli sa zostať, teda vydať svedectvo viery. Tiež správna voľba, ktorá priniesla spásu strážcovi väzenia, jeho rodine a mnohým iným. Nezdá sa, že by boli Pavol a Sílas dostali nejaké znamenie. Rozhodovali sa medzi dvomi dobrými cestami.

Peter

Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. V poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie. Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: „Vstaň rýchlo!“ A reťaze mu spadli z rúk. Anjel mu povedal: „Opáš sa a obuj si sandále!“ Keď to urobil, povedal mu: „Prehoď si plášť a poď za mnou!“ Vyšiel von a šiel za ním; ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie. Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli ňou, a keď prešli jednou ulicou, anjel mu zmizol. (Sk 12,1-10)

Žiadne jemné budenie, anjel ho udrel do boku. Na rozdiel od Pavla a Sílasa tu Peter nemá čo rozmýšľať. Pre spásu Petra i sveta bolo v tej chvíli dôležité, aby Peter ušiel z väzenia. Nebol čas na pochybnosti. Božie pokyny sú jasné a anjel mu to dal pocítiť. Keď to inak nejde, aj ho nakopne, aby vstal a šiel.

Ak by Peter vedome ignoroval toto znamenie, bolo by to zrejme jeho hriechom a Ježiš by sa ho pýtal: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ (Mt 14,31) Ako mu to vytkol už vtedy, keď sa Peter učil chodiť po vode.

Ak sa ocitneš v takej situácii, že Boh bude od teba potrebovať, aby si si pre spásu vybral toto a jedine toto, nakopne ťa, to sa neboj. Dá ti znamenie, ktoré sa bude dať len ťažko prehliadnuť.

Ale obyčajne žiadne znamenie nepotrebuješ, lebo ak sa rozhoduješ medzi dobrým a dobrým, Boh pravdepodobne chce to, prečo sa rozhodneš. Vieš, keď otravujeme so znameniami pri banalitách, Ježiš nás raz dva uzemní: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.“ (Mt 12,39)

Zhrnutie

Takže čo si potrebujeme zapamätať?

1. Božia vôľa je, aby sme boli spasení. A tomuto cieľu Boh podriaďuje všetko. Urob rozhodnutie: „Pane, chcem byť spasený, príjmi ma, dávam sa ti.“

2. Každodenné rozhodnutia majú zmysel vo vzťahu k spáse. Musím sa pýtať, pomôže toto ku spáse, či nie. Ak je to dobrá vec, tak Boh ju použije. Ak nie, bude ťa to brzdiť. Ale keď raz urobíš pokánie, Boh použije aj to.

3. Božia voľa nie je to isté ako pohodlný život. Skôr naopak. Boh nás najefektívnejšie formuje cez utrpenie. Ako to Pán povedal niekomu zo svätých: Prosíte aby som vás premenil. A len čo začnem, už aj fňukáte.

4. Ak Boh od teba čaká rozhodnutie pre konkrétnu cestu, lebo je to dôležité pre spásu sveta, dá ti jasné znamenie, nakopne ťa ako Petra.

5. Znamenie príde, ak ho budeš potrebovať. Pamätaj na Izaiáša: „Počujteže, dom Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie.“ (Iz 7,13-14)

Slávnostný ruženec

uverejnené 20. 5. 2020, 8:05 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 20. 5. 2020, 8:16 ]

Zamyslenia k Slávnostnému ružencu s aktivitami pre rodiny


Charakteristika: Pápež František nás v liste všetkým veriacim na mesiac máj 2020 vyzval, „aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti.“ Je to príležitosť „kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky.“ František verí, že nás modlitba „ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku,“ ktorú priniesla pandémia COVID-19.

Priebeh: Modlitba začína prežehnaním. Potom jeden z dospelých prednesie biblické čítanie. Pri čítaní z evanjelia všetci stoja. Za úryvkom z Písma nasleduje krátke zamyslenie s predstavením modlitbového úmyslu. Zamyslenia sú svojou povahou určené skôr pre dospelých. Nasleduje modlitba príslušného desiatku posvätného ruženca a napokon jedna z modlitieb pápeža Františka.

Ďalšie informácie, najmä pre rodiny s menšími deťmi, nájdete tu: Popis projektu, metodika a obrázky pre tlač a prílohy.


Autorka: M. Vojčiňáková
1. Ježišovo zmŕtvychvstanie

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«“ Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo. Lk, 24,1-12

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.“

Návrh aktivity: 

V úryvku zo Svätého Písma k tomuto zastaveniu sú spomenutí dvaja muži v žiarivom odeve, anjeli. Môžeš ich dokresliť na obrázok a spomeň si na svojho anjela strážneho v modlitbe.

Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa: vždy pri mne stoj! Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy, v každej chvíli, viedol (viedla) život Bohu milý. A tak tebou chránený (chránená), bol (bola) raz v nebi spasený (spasená). Amen.

2. Nanebovstúpenie Ježiša  

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha. Lk 24,50-53

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.“

Návrh aktivity: 

Na obrázku sú Ježišove rozpäté ruky. Sú tam aj apoštoli a jeden z nich sa pozerá na Ježiša. Keď budeš kresliť Ježišove ruky, ďakuj mu za dar zraku. 

„Pane Ježišu, ďakujem ti za dar zraku. Otvor mi oči, aby som ťa videl v každej situácií, v ktorej som. A tiež ďakujem za všetky dary, ktorými si ma požehnal. Amen“ 

3. Zoslanie Ducha Svätého 

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý. Sk 2,1-4a

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

Návrh aktivity: 

Symbolom Ducha Svätého je plamienok, ale aj holubica. Môžeš ju dokresliť do vrchnej časti obrázku. 

Obrázok si prezri a spočítaj apoštolov. Koľko si ich narátal? Vieš meno toho, ktorý nahradil Judáša? (pomôcka – poskladaj meno apoštola z týchto písmen: AMEJT)

4. Nanebovzatie najsvätejšej Panny Márie

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Jn 17,24

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.“

Návrh aktivity:   

Detská predstavivosť a fantázia ti dovoľuje nakresliť ako vyzerá nebo. Skús to! Nezabudni na postavu Ježiša, Márie. A potom popros:

„Pane, pomôž mi zostať v tvojej blízkosti, aby na mňa neustále dopadalo tvoje svetlo. A pomôž mi odrážať ho do sveta. Amen.“

5. Korunovanie Panny Márie za Kráľovnú neba a zeme 

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. (Zjv 12,1)

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.“

Návrh aktivity: 

Za modlitbu celého ruženca si i ty zaslúžiš svoju korunu. Je v prílohe, môžeš si ju vyrobiť.

Vo verši o Márii je spomenutých dvanásť hviezd. Spomeň si napr. na dvanásť veci, za ktoré ďakuješ Pánovi. Poďakuj mu za svoju i Nebeskú matku, za svojho i Nebeského Otca, za rodinu, za zdravie, za život, za Božiu lásku, za lásku ľudí okolo teba...  tých vecí, za ktoré môžeš ďakovať je predsa tak veľa. 

6. veľkonočná nedeľa: Katechézka pre rodiny

uverejnené 15. 5. 2020, 8:33 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 15. 5. 2020, 10:50 ]

TV Ducha Svätého


Katechéza v rodine, VI. veľkonočná nedeľa, rok A

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Vychádzajúc z perikopy aktuálnej nedele a na podklade evanjeliových príbehov predchádzajúcich veľkonočných nedieľ deti spoznávajú Ducha Svätého ako toho, ktorý premieňa ľudí a robí ich schopnými vidieť Krista.

Téma: Duch Svätý, skrze ktorého vidíme Ježiša. Priebeh: Slávenie začína krátkym zopakovaním tém veľkonočných nedieľ, pokračuje modlitbou a čítaním evanjelia VI. veľkonočnej nedele, na ktoré nadväzuje katechéza, prosby a požehnanie.

Na stiahnutie: Prílohy a metodika.

Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Jn 14,15-21, alebo vyhľadajte pasáž v „detskej“ biblii.

Ku katechéze budete potrebovať TV Ducha Svätého, maketu televíznej obrazovky vo formáte A4. Do makety vložte obrázok apoštolov, ktorým Ježiš sľubuje Tešiteľa, Ducha Svätého. Pripravte si aj obrázky k veľkonočným nedeliam. Obrázky treba prispôsobiť tak, aby ich bolo možné vložiť do makety TV Ducha Svätého. Môžete použiť obrázky ku všetkým nedeliam, alebo len niektoré podľa uváženia. Ak sa vám zdá výroba obrázkov príliš prácna, použite len šablóny z prílohy.

Úvod

Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

Potom v rozhovore s deťmi pripomenie udalosti z evanjelií veľkonočných nedieľ. Využije pritom pripravené obrázky. Je na nich Mária Magdaléna pri prázdnom hrobe (VN-01 NE)1, Tomáš, ktorý vidí pred sebou dlane s ranami (VN-02 NE), Emauzskí učeníci (VN-03 NE), ovečky v ovčinci (VN-04 NE) a nakoniec domček, jeden z príbytkov v Dome Otca (VN-05 NE). Na obrázkoch nie je Ježiš. Ak deti na to prídu, je to v poriadku, ak nie, tým lepšie, netreba na to zatiaľ upozorňovať. Nakoniec zhrnie:

P: Počas nášho veľkonočného putovania sme sa už stretli s Magdalénou pri hrobe, s Tomášom vo večeradle, s Kleopášom a druhým učeníkom v Emauzách, rozprávali sme sa o Ježišovi, ktorý brána a o nebi, kde Ježiš pripravil naše miesto. Dnes budeme počúvať o niekom, vďaka komu sa nám zlepšuje zrak ;-)

Potom prednesie modlitbu:

P: Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nás Duch Svätý naplní svojimi darmi, aby sme vždy zmýšľali tak, ako sa páči tebe, a konali, ako nám prikazuješ. Skrze Krista, nášho Pána. O: Amen

Čítanie Božieho slova

On sám, alebo iný dospelý (L) prečíta text nedeľného evanjelia. 

L: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.

Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

Katechéza

Katechéza má dve časti. V prvej pracujeme s nedeľným evanjeliom, zameriavajúc sa na prísľub Tešiteľa, Ducha Svätého, ktorý nás, skrze dar viery, robí schopnými vidieť Ježiša. V druhej časti ilustrujeme povedané na príkladoch postáv z evanjelií veľkonočných nedieľ. V závere je ešte námet na aktivitku počas týždňa, ktorá má pomôcť scitlivovať deti na Ježišovu prítomnosť v rodine.

Pošlem vám Tešiteľa

V tejto časti pracujeme s „TV Ducha Svätého“, dnu je vložený obrázok s učeníkmi, ktorým dáva Ježiš prísľub Ducha Svätého.

P: Ježiš pomaly pripravuje apoštolov na to, že raz odíde, vystúpi na nebesia. Hovorí im, že príde chvíľa, keď ho už svet neuvidí. Ale oni, jeho učeníci, ho budú vidieť aj potom, hoci iným spôsobom. Pamätáte si na Máriu Magdalénu? Vojaci videli len prázdny hrob, no ona videla aj Ježiša. Alebo Emauzskí učeníci: najprv videli len chlieb a víno. A zrazu spoznali Ježiša, ktorý bol celý ten čas s nimi.

Deti prečítajú Ježišov prísľub v bubline tvaru holubice: „Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy.“

P: Ten Tešiteľ, o ktorom Ježiš hovorí, sa volá Duch Svätý. Je to duch a teda ho nemôžeme vidieť. Preto ho niekedy znázorňujeme ako holubicu, lebo v takej podobe sa ukázal pri Ježišovom krste. Alebo ako oheň, lebo v takej podobe zase zostúpil na apoštolov.

Nemôžeme ho vidieť, ale niekedy môžeme vidieť a cítiť, čo robí. Ba dokonca niektoré veci môžeme vidieť len vďaka nemu. O tom najdôležitejšom nám hovorí Ježiš dnes.

Deti prečítajú text v druhej bubline: „Svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte.“

P: To je jeden z darov Ducha Svätého: Uzdravuje oči nášho srdca, takže môžeme vidieť Ježiša aj tam, kde ho tí, čo neveria, nevidia.

Duch Svätý mení náš pohľad

Do „TV Ducha Svätého“ postupne vkladáme obrázky jednotlivých veľkonočných nedieľ. Deti majú povedať, čo sa na nich zmenilo. TV tu symbolizuje Ducha Svätého, ktorý mení náš pohľad.

P: Vďaka Duchu Svätého uvidela Mária Magdaléna Ježiša. Duch Svätý spôsobil, že Tomáš nevidí len rany, ale Ježiša, ktorý skutočný Boh. Duch Svätý otvoril oči učeníkom v Emauzách a oni spoznali Ježiša. Duch Svätý nám pomáha vidieť Ježiša v spoločenstve Cirkvi (ovčinec), aj u nás doma, v našich blízkych. Duch Svätý premieňa naše oči aby videli, Ježiša aj tam, kde ho svet nemôže vidieť.

Prosby

Nasledujú spoločné prosby z Liturgie hodín alebo vlastné, zakončené modlitbou Otče náš a záverečnou modlitbou s požehnaním.

P: Boh Otec skrze Ducha vzkriesil Krista a oživí aj naše smrteľné telá. Preto volajme: Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.

L: Svätý Otče, prijal si obetu svojho Syna a vzkriesil si ho z mŕtvych; prijmi aj našu dnešnú obetu a priveď nás do večného života. O: Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.

L: Zhliadni milostivo na všetky naše skutky v tomto novom dni, aby boli tebe na slávu a nám na posvätenie. O: Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.

L: Nech všetko naše dnešné úsilie slúži na budovanie lepšieho sveta a nech tak žijeme, aby sme prišli do tvojho kráľovstva. O: Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.

Otvor naše oči i srdce pre potreby našich bratov a sestier, aby sme sa navzájom milovali a úprimne si pomáhali. O: Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.

O: Otče náš…

Záver

Zakončíme požehnaním. Pri zvolaniach možno odpovedať: „Príď Duchu Svätý“ alebo „Amen“.

P: Duchu Svätý, dotkni sa našich očí, aby sme videli Božie skutky, aj potreby druhých ľudí.  O: Príď Duchu Svätý.

P: Duchu Svätý, dotkni sa našich uší, aby sme počuli Ježiša vo Svätom písme, aj v náreku biednych. O: Príď Duchu Svätý.

P: Duchu Svätý, dotkni sa našich sŕdc, aby sme pociťovali Kristovu prítomnosť medzi nami, aj aby cez nás iný zažili Ježiša. O: Príď Duchu Svätý.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.

Aktivita do týždňa

Deti môžu nakresliť obrázok svojej rodiny pri nejakej činnosti (spoločný obed, modlitba, upratovanie, práca v záhradke…) Dôležité je aby bol nakreslený tak, že keď ho vložia do TV Ducha Svätého, uvidia Ježiša ako súčasť obrazu. Tým sa symbolicky naznačí, že Ježiš je pri každej činnosti a Duch Svätý (preto TV Ducha Svätého) nám dáva dar viery, vďaka ktorému ho vidíme.


PS: Ak sa vám páčilo, pošlite foto na skalite@fara.sk :-)

Bolestný ruženec v čase skúšky COVID-19

uverejnené 14. 5. 2020, 11:58 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 20. 5. 2020, 8:05 ]

Zamyslenia k Bolestnému ružencu s aktivitami pre rodiny


Charakteristika: Pápež František nás v liste všetkým veriacim na mesiac máj 2020 vyzval, „aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti.“ Je to príležitosť „kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky.“ František verí, že nás modlitba „ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku,“ ktorú priniesla pandémia COVID-19.

Priebeh: Modlitba začína prežehnaním. Potom jeden z dospelých prednesie biblické čítanie. Pri čítaní z evanjelia všetci stoja. Za úryvkom z Písma nasleduje krátke zamyslenie s predstavením modlitbového úmyslu. Zamyslenia sú svojou povahou určené skôr pre dospelých. Nasleduje modlitba príslušného desiatku posvätného ruženca a napokon jedna z modlitieb pápeža Františka.

Ďalšie informácie, najmä pre rodiny s menšími deťmi, nájdete tu: Popis projektu, metodika a obrázky pre tlač a prílohy.I. V Getsemanskej záhrade

Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť.  Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“ A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy. Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. Potom prišiel k učeníkom a povedal im: „Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil.“  (Mt 26,36-46)

Spočiatku to ide, nechýba vôľa, nadšenie, ani sila… Ale neskôr ochabneme, oči sa nám zatvárajú od únavy, duch je slabý. Možno je to tak aj s našou modlitbou za odvrátenie pandémie. Obnov svoje rozhodnutie a modli sa s Ježišom, ktorý sa pre nás krvou potil.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.“

Aktivita pre deti

 • Tam, kde je krv, tam je aj život. Ale, keď nám krv tečie, máme strach. Deti si môžu nakresliť pár kvapiek krvi, do kvapiek vpíšu čoho sa zriekajú a kvapky nalepia na obrázok zastavenia. Pán Ježiš obetoval za nás svoju krv, lebo nám chce všetko odpustiť.

II. Vo väzení

Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?“ Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. (Mk 15,6-15)

Ježiš tak stojí, z každej strany prichádzajú nové a nové údery. A on to musí ustáť. Nie kvôli sebe. Kvôli nám. Je bičovaný pre nás, pre našu spásu. Obetuj dnešnú modlitbu za tých, ktorí nesú zodpovednosť za našu krajinu a za našu Cirkev. Často musia znášať urážlivé poznámky, nepochopenie, odstudzovanie, hnev nás ostatných, ktorí takú zodpovednosť nemáme.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.“

Aktivita pre deti 

 • Na obrázku sú Ježišove ruky pripútané reťazou. Keď budeš kresliť reťaz, pri každom ohnivku popros Ježiša o odpustenie: „Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“

III. Koruna

Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.  (Mk 15,16-20)

Koruna a korona, v našom jazyku to znie podobne. Oboje predstavuje bolesť a utrpenie.Keď sa budeš modliť ku Kristovi, ktorý bol pre nás korunovaný tŕním, vyprosuj nám všetkým silu niesť koronu s vierou a trpezlivosťou, s akou niesol Ježiš korunu z tŕnia.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.“

Aktivita pre deti 

 • Ruža je krásna, hoci má ostré tŕne. Aj my máme svoje tŕne… Dnes popros každého doma, aby ti odpustil to, čím si mu ublížil. Pouvažuj o svojom najväčšom tŕni, ktorým zraňuješ a popros aj Ježiša, aby ti odpustil.
 • V prílohe je ruža, ktorú môžeš vymaľovať a budeš mať darček pre Máriu, Ježišovu matku. Ružu jej daruješ pri poslednom zastavení tohto ruženca.

IV. Cestou na Golgotu

Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. (Lk 23,26-28)

Všetci máme svoje kríže. A v posledných mesiacoch k nim pribudli ďalšie. Jeden dostal kríž nezamestnanosti, ďalší sa borí s krížom strachu, iný s krížom osamelosti… Pros za všetkých, ktorí nesú svoje kríže, aby boli vytrvalí ako Kristus.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž.“

Aktivita pre deti

 • Naše ruky slúžia hlavne nám, ale svojimi rukami môžeme a máme slúžiť aj iným. Môžeme nimi prinášať do sveta dobro. Obkresli si svoje ruky a do každého prsta napíš, akoby si mohol pomôcť iným…, napríklad pohladiť niekoho, podať vlastnoručne nazbieranú kyticu poľných kvetov… Skutky, ktoré si napísal do rúk aj urob.

V. Na Golgote

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“  (Jn 19,25-37)

Aj v tomto desiatku je to „pre nás“. Pripoj k tejto modlitbe svoje kríže a utrpenia. Pre neho.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.“

Aktivita pre deti

 • Slová, ktoré zazneli z Ježišových úst si väčšie deti môžu zapísať do bubliny a prilepiť na obrázok.
 • Ružu, ktorú si nakreslil pri treťom zastavení prilep k Márii. Alebo Márii nakresli ružu. Ona je tvojou mamou a veľmi ťa miluje. 
 • Vysvetlite, čo znamená slovo:  „Žíznim“ Pán Ježiš túži po spáse každého človeka, túži po našej láske, chce byť pri nás, chce, aby sme uverili jeho lásky k nám. Pane Ježišu, daj, aby sme nikdy neprestali túžiť po tebe a nedovoľ, aby sme sa od teba niekedy odlúčili! Ďakujeme ti za dar Nebeskej Matky!

BIRM: Objav svoje birmovné meno

uverejnené 13. 5. 2020, 4:58 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 13. 5. 2020, 4:58 ]

Objav svoje birmovné meno


Katechéza pre birmovancov, BIRM:

 • Charakteristika: Nové meno, ktoré prijíma veriaci pri slávení birmovania, má byť vonkajším vyjadrením jeho jeho rozhodnutia byť Kristovým učeníkom a svedkom. Zvýrazní sa tak rozmer potvrdenia či osobného rozhodnutia prijímateľa, ktoré nemohol urobiť, ak bol pokrstený v ranom detstve. Birmovanec prijíma meno, ktoré naznačuje jeho identitu a víziu kresťanského života. V katechéze je však pozvaný ísť ešte ďalej a v modlitbe skúmať, aké meno si pre neho vyvolil Boh. Katechéza je dostupná na https://youtu.be/uyJoiwWrv74
 • Téma: Kritériá pre výber birmovného mena.
 • Ciele: Birmovanec si zvolí nové meno. Pozná význam svojho krstného a birmovného mena. Oceňuje život svojho krstného a birmovného patróna. Uvedomuje si dôležitosť výberu mena a jeho symboliku.
 • Na stiahnutie: Text v pdf.

Objav svoje birmovné meno

Úvod

Keď ťa kedysi dávno tvoji rodičia priniesli na krst, kňaz sa ich spýtal: „Aké meno dávate svojmu dieťaťu?“ A oni mu povedali meno, ktoré pre teba vybrali. Vzápätí ťa tým menom oslovil. Povedal: „Michal, Zuzana…, svätá Matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža.“ Tým si bol prijatý do Cirkvi, či presnejšie pričlenený k nej. Cirkev ťa prijala aj s menom, ktoré ti dali rodičia.

Tvoje meno niečo hovorí

Tvoje meno má nejaký význam. Ak sa voláš napríklad Ľubomír, tak význam svojho mena si odvodíš pomerne jednoducho, lebo tvoje meno je slovanského pôvodu a označuje človeka, ktorý miluje (ľúbi) mier, pokoj, je mierumilovný. Ak ti rodičia dali meno Lucia a chceš vedieť jeho význam, to už musíš siahnuť po slovníku. Meno Lucia totiž pochádza z Latinčiny,  je odvodené od slova lucius, čo znamená svetlý, žiariaci (lux znamená svetlo). Inak podobný význam majú mená Svetlana, ktoré má slovanský pôvod a meno Klára, tiež z latiny, znamená jasná.

 • ÚLOHA: Zisti si a zapamätaj význam svojho krstného mena. Na internete je veľa stránok, kde o význame mien hovoria. Overený a presný zdroj v slovenčine je stránka www.zivotopisysvatych.sk.  

Tvoje meno niečo hovorí o tvojich rodičoch

Je veľmi pravdepodobné, že pri skúmaní významu svojho mena zistíš, že o tebe nehovorí nič. Možno ti rodičia dali meno Pavol, z latinského paulus, čo znamená malý a v prenesenom význame aj skromný. Ale ty máš pritom skoro dva metre a so zahanbením si uvedomuješ, že skromnosť nie je tvojou silnou stránkou.

 • ÚLOHA: Spýtaj sa rodičov, prečo ti vybrali práve toto meno.

Tvoje meno totiž niečo hovorí práve o nich. Možno ho vybrali kvôli nejakej vlastnosti, o ktorej dúfali, že ju budeš mať. Možno chceli skromného syna. Miesto toho majú dnes syna sebavedomého a úspešného. A sú spokojní ;-) Alebo ti vybrali meno podľa niektorého z príbuzných. Lebo vy chceli v tebe uchovať jeho pamiatku. Porozprávaj sa s nimi o ich motívoch. Možno budeš mať potom svoje meno ešte radšej. Lebo ti niečo napovie o tých, ktorí ťa majú radi.

Nové meno

Čo tvoje meno nehovorí

To, že rodičia vyberajú meno pre svoje deti, je krásny zvyk. Ale má aj svoju slabinu. Je veľmi pravdepodobné, že tvoje meno nevyjadruje celkom presne kto si a kým chceš byť. Ale my také veci potrebujeme povedať niekedy aj meno. Preto si napríklad nevesta (v našej kultúre) mení pri sobáši priezvisko. Tým, že manželia prijímajú nové priezvisko (vlastne druhé meno, meno rodiny), hovoria kým sú a kým chcú byť. Spoločným priezviskom vyjadrujú, že patria k sebe a chcú byť jedno. Zároveň si ale každý nich nechá svoje krstné meno. To preto, že chcú byť jedno ale tak, že každý zároveň zostane sám sebou.

Ty si Kristus. A ty si Peter

Teraz si prečítame z Evanjelia podľa Matúša rozprávanie o tom, ako vznikli dve mená, ktoré určite poznáte. Rozprávanie nájdete v Mt 16,13-19.

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ 

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Ježiš sa pýta: „Kto som podľa teba? Aké meno by si dal, keby si chcel vystihnúť to najdôležitejšie?“ Šimon, ktorý o minútu dostane meno Peter, hovorí: „Ty si Mesiáš.“ Aby sme pochopili, čo mu to vlastne povedal, musíme mať na pamäti, že:

1. Šimon Peter bol žid. Jeho materinským jazykom bola Hebrejčina alebo Aramejčina. Ako žid spolu s ostanými židmi veril, že Boh pošle jeho národu Záchrancu. V priebehu dejín tohto Neznámeho, ktorý raz príde a urobí poriadok, začali nazývať Pomazaný, lebo mysleli, že to bude kráľ, prorok, alebo kňaz. A muž sa kráľom, prorokom alebo kňaz stal tým, že ho za kráľa, proroka alebo kňaza pomazali. Lenže Židia hovorili medzi sebou po hebrejsky. A v tom jazyku sa pomazaný povie Mašiach. Od toho je slovenská verzia Mesiáš.

2. Evanjelium podľa Matúša bolo napísané po grécky. Druhá vec, na ktorú musíme pamätať je, že evanjeliá boli napísané po grécky, alebo boli do gréčtiny preložené. Prečo? Lebo to bol vtedy svetový jazyk, asi ako dnes angličtina. No a hebrejské Mašiach, pomazaný, preložili do gréčtiny slovom χριστός (christos), z toho neskôr vznikla aj slovenská verzia Kristus.

Takže Šimon dal v ten deň Ježišovi prímenie (Kristus), ktoré sa naozaj ujalo a dnes ho pozná celý svet. A je to nové meno, ktoré vyjadruje Ježišovu identitu, on je ten, ktorého židia celé stáročia čakali, ten Neznámy, Záchranca, Pomazaný.Ale aj Ježiš dáva nové meno Šimonovi. Hovorí mu: „Ty si Peter.“ Nie, nehovorí :-) Opäť si pripomeňme predchádzajúce poznámky:

1. Ježiš hovoril aramejsky alebo hebrejsky. A povedal Petrovi, že je Kéfas, slovo, ktoré by sa dalo preložiť ako skala, kameň…

2. Matúšovo evanjelium sa zachovalo v gréckom jazyku. A po grécky (v starovekej gréčtine) sa skala povie petros. Za 2000 rokov Gréčtina prešla vývojom, ale tá podobnosť je dodnes zachovaná. Pozrite si to napríklad na google :-).

Ježiš dal učeníkovi menom Šimon meno, ktoré hovorí o tom, kým sa má ten muž stať: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Podarilo sa, Šimon ben Jochanan sa stal Petros, Skala, pevný základ, na ktorom bolo vybudované celé spoločenstvo Cirkvi. Dnes, po dvoch tisíckach rokov, ho už väčšina pozná len pod týmto jeho novým menom. Ba celé stáročia kresťania z úcty k nemu a v túžbe, aby mu ich synovia a dcéry boli v niečom podobní, dávajú svojim deťom mená Peter alebo Petra.

Kto si, kým chceš byť a kým chce Boh, aby si sa stal

Povedal som, že nevýhodou tvojho mena je že nevystihuje celkom presne to, kto si a kým chceš byť.  Preto dostaneš pri birmovke nové meno. Postavíš sa pred biskupa a oň ťa neosloví tvojim krstným, ale novým, birmovným menom. Povie: „František, Mária, Peter…, príjmi znak daru Ducha Svätého.“ 

Ako prídeš k novému menu?

Sú tri možnosti:

1. Meno ti vyberie farská komunita a dá ti ho pán biskup. Je to najlepší spôsob. Ale pretože máme veľa birmovancov, nie je reálny.       

2. Meno si vyberieš sám. Birmovné meno má vyjadrovať, kým chceš byť. Nemyslím tým, či chceš byť kozmonautom, alebo kaderníčkou, ale kým chceš byť v tom najhlbšom zmysle slova. Preto musíš pri výbere dbať na:

◦ Význam mena. Meno, ktoré si vyberieš, má hovoriť o tom, kým chceš byť. Napríklad ak si veľmi vážiš Božie odpustenie a chceš na tom postaviť svoj život, hodí sa pre teba meno Ján, pretože znamená „Boh je milostivý.“ Pripomínam, že význam mien nájdeš na www.zivotopisysvatych.sk. A na druhej strane asi si nevyberieš meno Jarmila, lebo v ňom ťažko nájdeš víziu kresťanského života, hoci na ňom nie je nič zlé. Mimochodom je to veľmi pekné meno ;-).

◦ Patrón. Sú mená, ktorých význam veľmi nezaváži. Napríklad také meno František je z talianskeho Francesco, a znamená doslova malý Francúz. Alebo Debora je z hebrejského debhórá – včela. Ale to meno môže byť pre teba dobré, ak si ho vyberieš kvôli svätcovi, ktorý ho nosil pred tebou. Ak ťa uchvátil život svätého Františka Saleského, Xaverského alebo Asisského. Alebo ak chceš byť ženou statočnou ako starozákonná Debora, pokojne si to meno vyber.

 • ÚLOHA: Je dôležité, aby si poznal nebeského patróna, ktorého meno nosíš a tiež význam mena. Oboje nájdeš na www.zivotopisysvatych.sk. Pozorne si prečítaj a nauč sa naspamäť životopis svätca, ktorého meno si si vybral. Buď pripravený zdôvodniť, prečo práve toto meno a vysvetliť, ako vyjadruje to kým chceš byť.

3. Meno, ktoré ti vybral Boh. No z voľby birmovného mena môžeš vyťažiť ešte viac. Nemusí hovoriť len to, kých chceš byť ty. Môže byť vyjadrením toho, kým chce Boh, aby si sa stal. Všimni si Petra a Ježiša. Keď Šimon, budúci Peter povie Ježišovi: „Ty si Mesiáš“, Ježiš ho pochválil, že na to neprišiel sám. Povedal mu: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ Teda „si chlapík, Šimon, lebo si mi nevybral meno len podľa toho, čo vidíš navonok, ale ideš do hĺbky, zjavil ti ho môj Otec, ktorý je na nebesiach.“

◦ Boh má pre teba meno už vybraté. Cez proroka Izaiáša hovorí: „Hľa, do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 49,16). Pre Boha nie si nejaké číslo alebo čiarkový kód. Dávno predtým, ako si sa narodil, ťa miloval a chcel. A milovať niekoho a nemať pre neho meno, to sa asi ani nedá.

 • ÚLOHA: Objav meno, ktoré pre teba vybral Boh. Teda nepýtaj sa len kým chceš byť, ale kým chce Boh, aby si sa stal. Drž sa tých kritérií, o ktorých som už hovoril. Ale zároveň sa každý deň modli a pýtaj sa: „Pane, ako chceš, aby som sa volal? Zjav mi moje meno.“ Pomôže ti pri tom malá aktivita:
  • 1. Nájdi si malý biely kamienok. Alebo aj iný, ak sa ti biely nájsť nepodarí.
  • 2. Daj si ho na čestné miesto, na svoj stolík, poličku, niekde, kde ho budeš mať na očiach.
  • 3. Každý deň, keď sa budeš modliť, ho zober do ruky a dobre si ho prezri.
  • 4. Potom si prečítaj prísľub z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána: „Tomu, kto zvíťazí, dám […] biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.“
  • 5. Modli sa napríklad takto: „Pane, ty si si ma vybral a zamiloval už pri stvorení sveta. Daj mi spoznať meno, ktorým chceš, aby som sa volal ako tvoj pobirmovaný svedok. Amen.“
  • 6. A keď už budeš vedieť, aké bude tvoje birmovné meno, napíš ho fixou na kamienok.

5. veľkonočná nedeľa: Rodinná bohoslužba

uverejnené 8. 5. 2020, 12:02 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 8. 5. 2020, 12:12 ]

V dome Otca

Katechéza v rodine, V. veľkonočná nedeľa, rok A

Charakteristika: Domáca bohoslužba pre rodiny s katechézou pre mladšie deti. Téma: V dome Nebeského Otca. Priebeh: Slávenie začína modlitbou dňa z liturgie V. veľkonočnej nedele, pokračuje čítaním evanjeliovej state a krátkou katechézou. V nej sa rodina identifikuje ako súčasť nebeského kráľovstva, ako tí, čo patria do Božieho domu. V závere rodina vyjadrí svoje rozhodnutie žiť doma tak, aby bol ich pozemský príbytok súčasťou domu Nebeského Otca. Katechéza končí modlitbou Pána. Na stiahnutie: Metodika a šablóny.


Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, sviecu zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Jn 14,1-12, alebo vyhľadajte pasáž v „detskej“ biblii.

Pripravte si domček. Môžete si pomôcť šablónou v prílohe. Jednotlivé diely vystrihnite z farebného papiera (alebo vytlačte či nakreslite a vyfarbite). Domček má toľko okien, koľko je členov má domácnosť. Veľkosť okien prispôsobte. Podlepte obrázok kartónom alebo tvrdším papierom. V katechéze budeme zvlášť potrebovať: 1) Okná. Tie zatiaľ nechajte prázdne, ale pripravte ich tak, aby ste do nich mohli nalepiť fotky tvárí členov rodiny. Ak nemáte, napíšete do nich mená. Alebo nechajte deti, aby všetkých nakreslili ;-). 2) Tabuľku s nápisom „Náš príbytok v dome Nebeského Otca“. Pripravte ju vopred, ale nalepíte (alebo zavesíte) ju až počas katechézy. 3) Kvietky s nápismi ďakujem, prosím a chválim použijeme v závere katechézy. 4) Dvere môžete urobiť tiež otváracie. V tom prípade dovnútra vložte nápis „Tu bývame my.“ Môžete doplniť aj priezvisko…

Úvod

Ten, kto vedie domácu liturgiu (v texte označený písmenom P) sa prežehná, krátko pripomenie tému minulej nedele a prednesie modlitbu.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Minulú nedeľu Ježiš povedal o sebe, že je brána. A dnes budeme počuť, ako o sebe povie, že je cesta. Tak to je, Ježiš je cesta a brána do neba. Lebo tam sme doma.

V nebi sme doma? Veď doma sme predsa tu, v našom dome (byte). Všetci spolu. A predsa je to pravda. Doma sme, aj v nebi, v dome Nebeského Otca. Lebo Nebeský Otec nás prijal za svoje milované deti. Hovorí o tom modlitba, ktorú teraz prednesiem.

P: Láskavý Otče, ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti; s otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. O: Amen

Čítanie Božieho slova

On sám, alebo iný dospelý (L) prečíta text nedeľného evanjelia. 

L: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“

Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“

Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“

Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

Katechéza

Dobré správy

P: Ježiš nám dnes hovorí samé dobré správy. Všimli ste si ich?

Prvá dobrá správa: doma sme nie len tu, ale aj v nebi. Lebo Nebeský Otec nás prijal za svoje deti. Každý, kto je pokrstený, je Božím dieťaťom, je doma tu, aj v nebi.

Do pripravených okienok teraz nalepte alebo napíšte mená členov rodiny, teda tých od vás doma, ktorých Boh prijal za svoje deti, ako o tom hovorí úvodná modlitba.

P: Teraz sa pozrieme na druhú dobrú správu. Ježiš hovorí, aby sme sa nebáli („Nech sa vám srdce nevzrušuje!“), lebo Boh počíta s každým z nás („V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“).

P: Tretia dobrá správa je, že v nebi máš pripravené miesto. Ježiš dokonca dnes hovorí, že ho ide pripraviť on sám: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ 

P: Patríme do neba, máme tam miesto. Ale to neznamená, že musíme čakať, až kým nás tam Ježiš zoberie. Môžeme urobiť niečo preto, aby náš domov bol súčasťou Božieho domu, jedným z tých príbytkov. Pokúsime sa žiť u nás doma tak, ako sa asi žije v nebi.

Svoje rozhodnutie môže vaša rodina vyjadriť aj navonok. Na obrázok domčeka vložte tabuľku s nápisom "Náš príbytok v dome Nebeského Otca." Domček potom môžete zavesiť na vchodové dvere ako znamenie pre prichádzajúcich. Alebo ho umiestnite na význačné miesto v domácnosti, aby ste ho mali celý týždeň na očiach ako znamenie pre domácich. 

Ako v nebi… 

Spoločne uvažujeme nad tým, aké to je v nebi. Každý môže povedať svoj nápad. Potom ich stačí trochu zhrnúť, vybrať z nich tie podstatné a ukázať, že mnohé z toho, po čom túžime, môžeme dosahovať už tu, ako v nebi, tak i na zemi.

P: Ozaj a ako sa vlastne žije v nebi? Čo je na nebi také super?

P: Myslím, že v nebi je super. Ale nie preto, že tam netreba chodiť do školy, do práce alebo vstávať skoro. 

Môžete uviesť príklady detí a rodičov, ktorým už po pár týždňoch škola a práca chýbajú. Alebo tých, čo vstávajú skoro, aj keď nemusia ;-).

P: To, čo je na nebi super je, že tam je každý milovaný. Každý vie a cíti, že ho tam majú radi. V nebi by totiž nikto, kto nemá rád druhých, nevydržal ani sekundu, radšej by ušiel do pekla.

Tak i na zemi...

P: Taký kúsok neba môžeme mať aj u nás doma. Napríklad tým, že si budeme navzájom dávať najavo, sa máme radi. 

Ako v nebi sa cítim vždy vtedy, keď mi niekto poďakuje. Alebo keď ma pochváli. Či vtedy, keď niečo chce a pretým povie jednoduché prosím. Mohlo by to vyzerať napríklad takto: „Mami, ten obed bol naozaj skvelý!“ Alebo „Ďakujem za tvoju pomoc.“ 

Myslím, že aj vďaka všetkým tých chválam, vďakám a prosbám to u nás bude zase trochu viac vyzerať ako v dome nášho Nebeského Otca.

Prilepte na obrázok domčeka kvietky s nápismi ďakujem, prosím, chválim.

Aktivita počas týždňa

V týždni môžete pokračovať v téme napríklad tak, že každý deň zvýrazníte jednu z uvedených myšlienok. Pondelok môže byť ďakovací deň, utorok deň chvál, streda deň slova prosím a podobne. Pri večernej modlitbe potom zhodnoťte, ako ste sa, celá rodina, cítili. 

Modlitba Pána

P: Teraz poďakujme Pánu Bohu za to, že nás prijal za svoje deti a poprosme ho o silu žiť u nás doma ako v nebi. Ježiš nás naučil modlitbu, v ktorej to všetko je.

Spolu sa pomodlite modlitbu Otče náš. Potom zakončite prežehnaním.

Ruženec svetla v čase skúšky COVID-19

uverejnené 8. 5. 2020, 6:05 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 10. 5. 2020, 23:53 ]

Zamyslenia k Ružencu svetla s aktivitami pre rodiny


Charakteristika: Pápež František nás v liste všetkým veriacim na mesiac máj 2020 vyzval, „aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti.“ Je to príležitosť „kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky.“ František verí, že nás modlitba „ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku,“ ktorú priniesla pandémia COVID-19.

Priebeh: Modlitba začína prežehnaním. Potom jeden z dospelých prednesie biblické čítanie. Pri čítaní z evanjelia všetci stoja. Za úryvkom z Písma nasleduje krátke zamyslenie s predstavením modlitbového úmyslu. Zamyslenia sú svojou povahou určené skôr pre dospelých. Nasleduje modlitba príslušného desiatku posvätného ruženca a napokon jedna z modlitieb pápeža Františka.

Ďalšie informácie, najmä pre rodiny s menšími deťmi, nájdete tu: Popis projektu, metodika a obrázky pre tlač a prílohy.


Autori: M. Vojčiňáková, J. Možiešik
1. Krst Pána

„Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“  (Mt 3,13-17)

Krstom to začína. Ježiš bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. Duch Svätý, ktorý na Ježiša zostúpil pri krste a slová „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie,“  ktoré pri tom zazneli, ho vedú po celý život.

Krst nemôže byť izolovanou epizódou dokonca ani vtedy, ak sme boli pokrstení ako deti. Vyprosujme si milosť, aby naše skutky, či už súkromné alebo verejné, vyrastali z krstu, ktorý sme prijali.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie“

Aktivita pre deti

 • Slová, ktoré zazneli z neba si väčšie deti môžu zapísať do bubliny a prilepiť na obrázok.
 • Dnes si môžete spolu s deťmi spomenúť na ich krst. Pozrieť si fotografie z krstu, krstnú košieľku, krstnú sviecu…
 • Keď budete v kostole, upriamte pozornosť detí vyobrazenie Ježišovho krstu. V každom farskom kostole je krstiteľnica a krst Pána Ježiša býva obyčajne znázornený pri nej. 

II. Prvé zo znamení

Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. (Jn 2,5-11)

Znamenie, ktoré Ježiš urobil v Káne Galijskej, je kľúč. Ježiš premenil vodu na víno, aby otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Mnoho ľudí okolo nás žije bez viery, lebo ich srdcia sú pre ňu akoby zamknuté. Modlime sa dnes za nich. No pamätajme aj na to, že zázrak premenia sa uskutočnil vďaka tomu, že na svadbe boli ľudia ochotní urobiť všetko, čo im Ježiš povedal. Nech je táto modlitba aj prosbou o odpustenie, drobným skutkom pokánia za momenty, keď sme nezaujali rovnaký postoj. 

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.“

Aktivita pre deti

 • Deti si môžu nakresliť srdce s otvorom, ako zobrazenie toho, že Ježiš nám otvára srdcia. Alebo vymodelovať z modelovacej hmoty srdce, kotvu a kríž ako symboly viery, nádeje a lásky.

III. Ohlasovanie

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“  (Mk 1,14-15)

Kráľovstvo a pokánie. Opäť dvojica, opäť niečo, čo máme tendenciu oddeľovať. Na svoju škodu. Každý deň sa modlíme „príď kráľovstvo tvoje“. A ono sa to deje, Božie kráľovstvo je deň za dňom bližšie. Len či sme aj my deň za dňom bližšie Božiemu kráľovstvu? Pokánie nám pomáha napredovať v ústrety kráľovstvu, ktoré prichádza. Prosme v tejto modlitbe o hlbší pohľad na opatrenia dnešných dní a o silu prijať všetky obmedzenia ako drobné skutky pokánia. 

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý ohlasoval božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.“

Aktivita pre deti

 • Deti si vyrobia postavičku Jána Krstiteľa, šaty môžu zhotoviť z vrecovinovej látky. Okolo napíšu, čoho sa chcú zriecť dnes, zajtra alebo celý týždeň. O týždeň skontrolujú, či sa im to podarilo.  

IV. Premenenie Pána

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. (Mk 9,2-8)

Vysoký vrch, to znamená veľkú námahu. A práve v ťažkostiach, problémoch, utrpení, námahách sa najzreteľnejšie ukáže, čo v nás je. Ježiš vystúpil na vysoký vrch a tam sa ukázal v božskej sláve. Aj komplikácie, problémy, strach či obavy posledných týždňov, plynúce z nebezpečenstva pandémie, odhaľujú, čo v nás je. To krásne, aj to pokrivené. Poučme sa z toho temného, čo možno v sebe objavujeme a prosme o odpustenie.  

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.“

Aktivita pre deti 

 • V rozprávaní sa objavujú postavy Mojžiš a Eliáš. Deti môžu ich príbehy vyhľadať v detskej biblii.

Eucharistia 

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6,51-56)

Ježiš nám dáva seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti, prijímame Telo Kristovo (Eucharistiu), aby sme sa stávali Telom Kristovým (Cirkev). V tomto tajomstve prosme, aby sme sa nechali prijímaním Kristovho tela viesť k budovaniu Kristovho tela. 

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.“

Aktivita pre deti

 • Deti vymaľujú kalich (príloha) a obrázok Ježiša vložia do vnútra hostie (urobiť to môžete akýmkoľvek spôsobom).
 • Vysvetlite, čo znamenajú slová: „Počúvajte ho!“ a tiež čo to má znamenať pre náš život. Deti veďte k predsavzatiu každodennej rannej modlitby a k úctivému prežehnaniu sa.

Radostný ruženec v čase skúšky COVID-19

uverejnené 2. 5. 2020, 0:28 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 2. 5. 2020, 0:30 ]

Zamyslenia k Radostnému ružencu s aktivitami pre rodiny


Charakteristika: Pápež František nás v liste všetkým veriacim na mesiac máj 2020 vyzval, „aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti.“ Je to príležitosť „kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky.“ František verí, že nás modlitba „ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku,“ ktorú priniesla pandémia COVID-19.

Priebeh: Modlitba začína prežehnaním. Potom jeden z dospelých prednesie biblické čítanie. Pri čítaní z evanjelia všetci stoja. Za úryvkom z Písma nasleduje krátke zamyslenie s predstavením modlitbového úmyslu. Zamyslenia sú svojou povahou určené skôr pre dospelých. Nasleduje modlitba príslušného desiatku posvätného ruženca a napokon jedna z modlitieb pápeža Františka.

Ďalšie informácie, najmä pre rodiny s menšími deťmi, nájdete tu: Popis projektu, metodika a obrázky pre tlač a prílohy.


1. Zvestovanie Pána

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!  Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1,26-38)

Prvé tajomstvo je tajomstvom zvestovania. Archanjel pozýva Máriu, aby sa stala mamou. Ona súhlasí a od tej chvíle rastie pod jej srdcom zatiaľ neviditeľné dieťatko. Ježiš, ten, ktorého počala z Ducha Svätého.

Iste, bola to veľká a krásna vec. Ale nečakaná. A nečakané veci, či už dobré alebo zlé, nás vedia vystrašiť, znechutiť, zneistiť… Modlime sa dnes za tých, ktorým koronavírus nečakane vpadol do života a poprehadzoval všetky ich plány. Prosme, aby mali silu znášať novú situáciu pokojom. Ako Mária.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.“

Aktivita pre deti

 • Slová, ktoré hovorí archanjel, tvoria prvú časť modlitby Zdravas Mária. Väčšie deti ich môžu zapísať do bubliny a prilepiť na obrázok.
 • Upozornite deti, že Mária aj anjel majú zatvorené oči. Mária sa modlí a zatvorila si oči, aby ju nič nevyrušovalo. Väčšie deti môžete povzbudiť, aby pri modlitbe urobili to isté. Tiež sa môžete pri prednášaní modlitby Zdravas Mária striedať. V tom prípade zaveďte pravidlo, že kto hovorí (modlí sa), má zatvorené oči. 

2. Návšteva u Alžbety

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1,39-45)

Obidve ženy, Mária i Alžbeta, majú oči dokorán otvorené. Ba mohli by sme povedať, že majú oči jedna pre druhú. Mária si všíma, čo potrebuje Alžbeta. Alžbeta je pozorná a hneď si uvedomí, že aj Mária čaká dieťatko.

To je dôležité, mať oči pre druhých. Modlime sa teraz za tých, ktorých si nikto nevšíma, o ktorých sa ľudia nezaujímajú. A prosme aj za nás, aby sme sa od Márie a Alžbety naučili mať oči pre ich potreby.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.“

Aktivita pre deti

 • Mária sa ponáhľa, lebo tuší, že Alžbeta bude potrebovať pomoc. Povzbuďte deti k nasledovaniu jej príkladu – nie ani tak v ponáhľaní, ako skôr v ochote pomáhať.
 • Upriamte pozornosť detí na Alžbetine slová. Časť z nich, „požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“ sa dostala aj do našej modlitby. Staršie deti ich zapíšu do bubliny a prilepia na obrázok.

3. Narodenie Pána

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v Judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu“ (Mt 2,1). „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16).

Boh miluje svet. Veľmi, tak veľmi, že sa kvôli nemu obetoval. Niektorí si myslia, že Boh svet nemôže milovať, veď dopustil aj túto pandémiu. Ale problém je skôr v nás. Pápež František to vyjadril vo svojej modlitbe takto:

„V tomto našom svete, ktorý ty miluješ viac než my, sme napredovali plnou rýchlosťou a cítili sa silní a schopní na všetko… Nezastavili sme sa pred tvojimi výzvami, nepohli nami vojny a planetárne nespravodlivosti, nepočuli sme volanie chudobných a našej ťažko chorej planéty.“

Prosme dnes v modlitbe o odpustenie, že sme nemilovali svet tak, ako ho miluje Boh. A zvlášť sa modlime za tých, ktorí zoči voči pandémii nevládzu veriť Bohu.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.“

Aktivita pre deti

 • Na dnešnom obrázku všetci kľačia okolo dieťatka Ježiša. Opäť majú zatvorené oči. To naznačuje, že sa asi modlia (1. tajomstvo). Až na pastierika, ktorý nevie od Ježiša oči odtrhnúť (2. tajomstvo). Napodobnite ich pri dnešnej modlitbe, modlite sa kľačiac okolo kríža alebo obrazu Ježiša.
 • Od tajomstva Ježiša, ktorý sa v Betleheme narodil svojej mame Márii sa môžete posunúť k príprave Dňa matiek. V časopise Rebrík (aktuálne číslo 5/2020 je dostupné aj online) majú k tomu zaujímavú prílohu. Deti napíšu na lístky svoje nápady, čím by vedeli potešiť svoju mamu alebo pomôcť jej. Vložia ich do košíka a mama si každý deň vyberie jeden z nich, niečo ako darčekový poukaz.

4. Obetovanie Pána

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu.“ (Lk 2,25-30)

Mária so svätým Jozefom prinášajú svoje dieťa Ježiša do chrámu, aby ho predstavili Bohu. A tiež aby z vďaky za dar nového života priniesli obetu. Neprichádzajú preto, aby prijímali, ale aby vzdávali vďaky Pánovi. S čím chceš prísť do chrámu ty? Keď o pár dní či týždňov pôjdeš prvý krát do svojho kostola na svätú omšu, s čím tam chceš prísť? Verím, že ako Mária na tom detskom obrázku padneš na kolená a budeš vzdávať vďaky Pánovi za to, že si, napriek všetkým ťažkostiam, milovaný a požehnaný.

Pozývam vás k modlitbe za tých, ktorí museli a musia priniesť väčšie obety ako my. 

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.“

Aktivita pre deti

 • Mária a Jozef prišli do chrámu poďakovať Bohu za to najcennejšie, čo majú. Ďakujú za dar, ktorý dostali (dieťa) a svoju vďaku vyjadria vlastným darčekom (obeta). Evanjelium hovorí, že ich darom boli dva holúbky. Vystrihnite obrázok dieťatka Ježiša (príloha). Okolo jasličiek napíše päť vecí, ktoré sú pre vašu rodinu tým najvzácnejším darom. Vystrihnite aj dva holúbky a do nich napíšte jednu vec, ktorú ste všetci spolu ochotní darovať Pánovi ako svoj dar, svoju obetu.

5. Nájdenie Ježiša v chráme

Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami: Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im povedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. (Lk 2,41-50)

Stratiť Ježiša je veľmi ľahké. Stačí pozornosť zameriavať na to, čo má s ním pramálo spoločného. Táká strata sa môže udiať celkom nepozorovane. Človek môže žiť celé dni, týždne i roky v domnení, že má Krista a pritom je jeho srdce prázdne. Vlastne nie, prázdne prázdne nie. Život s obmedzeniami kvôli koronavírusu odhaľuje, čo v sebe nosíme. To dobré, aj to pochmúrne.  A tak sa u tých, do ktorých by sme to nikdy nepovedali, prejaví obdivuhodná obetavosť alebo pokora. A iných vyraší na povrch burina…

Prosme Pána, aby očistil naše srdcia a naplnil ich svojou prítomnosťou. Modlime sa za tých, ktorých sme sklamali, alebo ktorí sklamali nás. Nech všetci znovu nájdeme Krista.

Pomodlite sa desiatok s tajomstvom: „Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.“

Aktivita pre deti

 • Menším deťom môžete zadať jednoduchú úlohu: nájsť Ježiša, teda určiť, ktorá z postáv na obrázku je Ježiš. Starší sa trochu potrápia s hľadaním cesty, ktorou prešli Mária a Jozef pri hľadaní Ježiša (príloha).

1-10 of 68