Články

Ako kedysi zástupy v Jeruzaleme...

uverejnené používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované ]

Nedeľná modlitba pre rodiny 05.04.2020

Kategórie DET: LIT:


Charakteristika: Nedeľná bohoslužba pre rodiny s mladšími deťmi, Kvetná nedeľa, rok A. Téma: Udalosti Veľkého týždňa. Priebeh: Podobne ako pri liturgii môže začať začína bohoslužba vonku. Po prežehnaní nasleduje evanjeliovej state, potom sprievod do domu, spojený s itroizáciou Písma. Druhá časť pozostáva z čítania pašií, krátkej katechézy, vyznania viery a modlitby vďaky a prosby. Nasleduje Modlitba Pána a prepustenie. Metodika a texty čítaní: Stiahnuť.


1. Pripravíme miesta a pomôcky

Dnešná rodinná bohoslužba sa bude konať na viacerých miestach. Napodobníme tak Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Ak vám to vaše bývanie umožňuje, začnite bohoslužbu vonku, v záhrade, prípadne pred domom. Ak nemôžete vyjsť, môžete začať napríklad na chodbe alebo v niektorej izbe.

Miesto, kde rodinná bohoslužba začne, budeme volať po vzore evanjeliového rozprávania Betfage pri Olivovej hore. Tu pripravte:

1. Sväté písmo, z ktorého budete čítať pri bohoslužbe a ktoré slávnostne ponesiete na miesto slávenia. Príslušné miesta si 

označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Evanjelium na sprievod: Mt 21,1-11. Prvé čítanie: Iz 50,4-7. Žalm: Ž 22,8-9.17-18a.19-20.23-24. Druhé čítanie: Flp 2,6-11. Pašie: Mt 26, 14 - 27,66 alebo kratšie Mt 27,11-54. Pre menšie deti bude zrejme stačiť evanjelium na sprievod a kratšia verzia pašií.

2. Nápis Betfage pri Olivovej hore. Pre menšie deti môžete miesto aj vizuálne označiť, nalepte nad dvere nápis, v záhrade môže šikovný ocino umiestniť tabuľu podobnú dopravnej značke na začiatku obce… Kreativite sa medze nekladú ;-)

3. Bahniatka. Pripravte si podľa svojich možností aj vetvičky s bahliatkami, kvety, ratolesti s prvými lístkami či vetvičky z ihličnatých stromov, ponesiete ich s deťmi na pripomenutie zástupov, ktoré Ježišovi mávali palmovými ratolesťami.

4. Spev. Vyberte pieseň, ktorú budete spoločne spievať. Môžete si zaspievať aj žalm. Sympatický nápev nájdete napríklad tu: https://youtu.be/glFhfYB_Vw4.

Ak sa vaše deti zapojili do našej pôstnej súťaže (http://www.farnostskalite.sk/clanky/post20detskypost) a máte doma obrázky z čítania Svätého písma, môžete nimi vyzdobiť trasu sprievodu.

Na mieste, kde budete bohoslužbu sláviť, napríklad v obývačke, prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a vyzdobte miesto pre Sväté písmo, prípadne vázu na bahniatka.

2. Začíname

Zhromaždíme sa na mieste, ktoré sme nazvali Betfage. Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne začne bohoslužbu:

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Šesť dní pred Veľkou nocou, keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, išli mu v ústrety deti s palmovými ratolesťami v rukách a nadšene volali: Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prináša milosrdenstvo a spásu. A pretože o pár dní budeme aj my sláviť Veľkú noc, touto bohoslužbou si pripomenieme Ježišov príchod Jeruzalema a všetko, čo tam pre nás urobil. O: Amen.

Teraz jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať Mt 21,1-11. Všetci pri tom stoja. Potom predsedajúci prednesie modlitbu* a po nej vyzve všetkých na sprievod.**

P: Bože, posilni vieru tých, čo dúfajú v teba a láskavo vypočuj modlitby prosiacich, aby sme ti v Kristovi, ktorému dnes ako víťazovi mávame ratolesťami, prinášali ovocie dobrých skutkov. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. O: Amen.

P: Ako kedysi zástupy v Jeruzaleme aj my dnes volajme Ježišovi na slávu. Poďme v pokoji.

Všetci si zoberú do rúk kvety alebo vetvičky a za spevu kráčajú do domu. Prvý kráča ten, kto nesie knihu Svätého písma. 

3. Čítame zo Svätého písma

Po príchode položte Sväté písmo a bahniatka na pripravené miesto na stolíku. Môžete si zaspievať žalm. Po ňom predsedajúci uvedie:

P: Keď Ježiš vstupoval do Jeruzalema, zástupy ho vítali ako kráľa. Čakali by sme, že v meste vystroja veľkú slávnosť, na ktorej ho korunujú za kráľa. Ale v ten rok sa na Veľkú noc stalo niečo dôležitejšie. Pozorne počúvajme.

Potom lektor prednesie pašie stojac otočený k ostatným. Aj je dospelých viac, môžu ich predniesť dialogickou formou (Ježišove slová sú zvýraznené, slová ostatných sú kurzívou a podčiarknuté). Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci.

4. Počúvame

Pred chvíľkou sme urobili dve veci, ktoré so Svätým písmom, alebo pri jeho čítaní obyčajne nerobíme:

1. Slávnostne sme ho niesli. Nemáme tu síce Pána Ježiša a oslík by sa nám tu do domu veľmi nehodil, ale Ježiš je prítomný aj vo svojom slove, vo Svätom písme. Preto sme tú knihu dnes niesli takým slávnostným spôsobom.

2. Pred chvíľkou sme si kľakli. To preto, čo sa stalo, o čom sme si práve čítali. Pán Ježiš sa za nás obetoval. O tom ako to bolo a prečo, si budeme viac hovoriť celý tento týždeň. Preto aj voláme Veľký týždeň. Alebo Svätý týždeň. 

Dokonca aj dni vo Veľkom týždni majú zvláštne mená. Dnes je Kvetná nedeľa. Skúste uhádnuť, prečo:-) Štvrtok bude zelený, piatok veľký, sobota biela alebo svätá a nedeľa veľkonočná :-).

5. Vyznávame svoju vieru

P: Tak ako stotník, aj my veríme, že Ježiš je Boží Syn. Vyznajme svoju vieru.

Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Ďakujeme a prosíme

Po Verím v Boha nasledujú poďakovania*** a prosby.

P: Veríme nášmu Bohu a je dôstojné a správne, dobré a spásonosné, chváliť ho a vzdávať mu vždy a všade vďaky. Urobme to aj teraz.

1. Ježiš, hoci bol nevinný, dobrovoľne trpel za nás vinníkov. O: Ďakujeme Pane.

2. On sa nechal nespravodlivo odsúdiť za hriešnikov. O: Ďakujeme Pane.

3. Svojou smrťou zotrel naše hriechy. O: Ďakujeme Pane.

4. Svojím zmŕtvychvstaním získal nám nový život. O: Ďakujeme Pane.

P: Preto ťa oslavujeme a s celým nebom voláme na tvoju slávu:

O: Svätý svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna na výsostiach. 

Prosby môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie,**** alebo si zostavte svoje vlastné.

P: Bratia a sestry, keď Pán Ježiš slávne vchádzal do Jeruzalema, zástupy ho vítali ako Kráľa a Mesiáša. Poďme mu aj my v ústrety so svojimi prosbami.

1. Prosíme ťa za celý Boží ľud, nech využije každý dar a milosť, ktoré mu ponúkneš v tomto Svätom týždni.

2. Prosíme ťa za trpiacich ľudí všetkých národov, aby prijali ovocie tvojho kríža a dokázali z neho naplno žiť.

3. Prosíme ťa aj za hriešnikov, aby dostali silu odmietnuť zlo vo svojom živote a nastúpiť na cestu pokánia.

4. Prosíme ťa za našu rodinu, aby prežívame tohto Svätého týždňa prehĺbilo vieru každého z nás.

5. Prosíme ťa za zosnulých (M.), aby si ich uviedol do slávy a plnosti života vo svojom kráľovstve.

7. Voláme k Otcovi

P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime.

O: Otče náš...

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.

9. Aktivitka

Na záver deti môžu vymaľovať obrázok, prípadne na pôstnej ceste vyfarbiť fialovou políčka, ktoré už máme za sebou. Políčko Kvetnej nedele vymaľujú červenou. Červená je aj farba Veľkého piatku. Biela patrí k Zelenému štvrtku, Bielej sobote a Veľkonočnej nedeli. Ostatné dni Veľkého týždňa fialovou. Každý deň si môžete odznačiť magnetkou či nálepkou, kde sa práve nachádzame :-). Prípadne si tam môžete položiť postavičky z Človeče nehnevaj sa, každý člen rodiny bude mať svoju… 


*     Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 6.
**    Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 8.
***   Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 25, upravené.
****  Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 136.

Nedeľná modlitba: Ako kedysi zástupy v Jeruzaleme

uverejnené používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované ]

Kategórie DOS: LIT:


Charakteristika: Nedeľná bohoslužba v rodine, Kvetná nedeľa, rok A. Téma: Udalosti Veľkého týždňa. Priebeh: Podobne ako pri liturgii môže začať začína bohoslužba vonku. Po prežehnaní nasleduje evanjeliovej state, potom sprievod do domu, spojený s itroizáciou Písma. Druhá časť pozostáva z čítania pašií, krátkej katechézy, vyznania viery a modlitby vďaky a prosby. Nasleduje Modlitba Pána a prepustenie. Metodika a texty čítaní: Stiahnuť.


1. Pripravíme miesta a pomôcky

Dnešná rodinná bohoslužba sa bude konať na viacerých miestach. Napodobníme tak Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Ak vám to vaše bývanie umožňuje, začnite bohoslužbu vonku, v záhrade, prípadne pred domom. Ak nemôžete vyjsť, môžete začať napríklad na chodbe alebo v niektorej izbe.

Miesto, kde rodinná bohoslužba začne, budeme volať po vzore evanjeliového rozprávania Betfage pri Olivovej hore. Tu pripravte:

1. Sväté písmo, z ktorého budete čítať pri bohoslužbe a ktoré slávnostne ponesiete na miesto slávenia. Príslušné miesta si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Evanjelium na sprievod: Mt 21,1-11. Prvé čítanie: Iz 50,4-7. Žalm: Ž 22,8-9.17-18a.19-20.23-24. Druhé čítanie: Flp 2,6-11. Pašie: Mt 26, 14 - 27,66 alebo kratšie Mt 27,11-54. Pre menšie deti bude zrejme stačiť evanjelium na sprievod a kratšia verzia pašií.

2. Bahniatka. Pripravte si podľa svojich možností aj vetvičky s bahliatkami, kvety, ratolesti s prvými lístkami či vetvičky z ihličnatých stromov, ponesiete ich s deťmi na pripomenutie zástupov, ktoré Ježišovi mávali palmovými ratolesťami.

3. Spev. Vyberte pieseň, ktorú budete spoločne spievať. Môžete si zaspievať aj žalm. Sympatický nápev nájdete napríklad tu: https://youtu.be/glFhfYB_Vw4.

Na mieste, kde budete bohoslužbu sláviť, napríklad v obývačke, prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a vyzdobte miesto pre Sväté písmo, prípadne vázu na bahniatka.

2. Začíname

Zhromaždíme sa na mieste, ktoré sme nazvali Betfage. Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne začne bohoslužbu:

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Šesť dní pred Veľkou nocou, keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, išli mu v ústrety deti s palmovými ratolesťami v rukách a nadšene volali: Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prináša milosrdenstvo a spásu. A pretože o pár dní budeme aj my sláviť Veľkú noc, touto bohoslužbou si pripomenieme Ježišov príchod Jeruzalema a všetko, čo tam pre nás urobil. O: Amen.

Teraz jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať Mt 21,1-11. Všetci pri tom stoja. Potom predsedajúci prednesie modlitbu* a po nej vyzve všetkých na sprievod.**

P: Bože, posilni vieru tých, čo dúfajú v teba a láskavo vypočuj modlitby prosiacich, aby sme ti v Kristovi, ktorému dnes ako víťazovi mávame ratolesťami, prinášali ovocie dobrých skutkov. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. O: Amen.

P: Ako kedysi zástupy v Jeruzaleme aj my dnes volajme Ježišovi na slávu. Poďme v pokoji.

Všetci si zoberú do rúk kvety alebo vetvičky a za spevu kráčajú do domu. Prvý kráča ten, kto nesie knihu Svätého písma. 

3. Čítame zo Svätého písma

Po príchode položte Sväté písmo a bahniatka na pripravené miesto na stolíku. Môžete si zaspievať žalm. Po ňom predsedajúci uvedie:

P: Keď Ježiš vstupoval do Jeruzalema, zástupy ho vítali ako kráľa. Čakali by sme, že v meste vystroja veľkú slávnosť, na ktorej ho korunujú za kráľa. Ale v ten rok sa na Veľkú noc stalo niečo dôležitejšie. Pozorne počúvajme.

Potom lektor prednesie pašie stojac otočený k ostatným. Aj je dospelých viac, môžu ich predniesť dialogickou formou (Ježišove slová sú zvýraznené, slová ostatných sú kurzívou a podčiarknuté). Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci.

4. Počúvame

Jeden z účastníkov prečíta zamyslenie.

Dialóg lásky

To najhoršie sa už ľudstvu stalo – dedičný hriech a potom zabitie Božieho Syna. Nič horšie sa stať nemôže. Prečo?

Lebo od stvorenia sme súčasťou dialógu lásky. Keď Boh stvoril človeka, bol svojím dielom taký nadšený, že celý deň venoval obdivu toho, čo urobil – Biblia hovorí, že odpočíval. Žasol. 

A Boh čakal, že človek prejaví svoju slobodnú vôľu a povie mu svoje prvé: „Milujem ťa, Bože!“ tým, že nebude chcieť byť ako Boh, že neuverí diablovej lži, že Boh pred ním niečo skrýva, niečo mu nedožičí. No odpoveď človeka bola „nie“. Odmietol Božiu lásku.

Boh sa právom mohol na všetko vykašľať. Tak by to asi urobil každý človek: „Sklamal si ma! Choď do čerta!“ Ale nie Boh. On je Láska! A od prvého pádu človeka sú celé dejiny spásy poznačené úsilím Boha nadviazať s človekom dialóg lásky. Mená ako Abrahám, Izák, Jakub, Mojžiš, Dávid, proroci, králi a mnohí iní v Starom zákone sú dôkazom o pokuse viesť dialóg. No nik z nich nebol schopný dať úplnú odpoveď lásky ani len za seba, tobôž nie za všetkých ľudí. Ale Boh si pripravoval svoje dielo – pripravoval Jozefa a Máriu na svoje vtelenie. Prišiel Ježiš, sám Boh, Boží Syn, aby dal Otcovi za nás dobrú odpoveď na otázku: „Človek, miluješ ma?“ 

Ježiš to zvládol. Nedal sa zlákať nepriateľom, jeho lžou, že Boh nie je dobrý Otec, keď vlastného Syna necháva trpieť. Mohol si zavolať na pomoc dvanásť plukov anjelov, ale on nechcel násilie, lebo Boh je Láska! „Daj svoj meč na jeho miesto!“, hovorí prihorlivému učeníkovi. Odpoveď lásky sa nedáva s plukmi za chrbtom, s mečom v ruke. Ježiš pretrpel ľudskú zlobu, aby ako jediný z celého ľudstva veril do poslednej chvíle, že Boh je Láska. 

Boh dokázal, že rešpektuje slobodnú vôľu človeka aj s jej následkami. Výsledkom slobodnej vôle Adama a Evy bola Ježišova smrť. Výsledkom slobodnej vôle Ježišovho prijatia následkov Adamovho konania bolo prijatie smrti. Vedel, že Otec ho miluje. A Otec nesklamal. Prijal Ježišovo: „Milujem ťa!“, vyjadrené celým jeho životom, zvlášť utrpením a smrťou na kríži. A veľmi rýchlo pokračoval v dialógu lásky – vzkriesil Ježiša z mŕtvych! Akoby v tej chvíli znovu povedal celému ľudstvu: „Milujem ťa!“ Nedovolil, aby jeho dielo vzalo skazu v priepasti. Ale vytiahol nás odtiaľ. A dokonca nám dal podiel na dialógu lásky, ktorý neustále vedie s Ježišom.

Vieš ako? Sviatosťami. Keď si bol pokrstený, stal si sa súčasťou Krista, dostal si nový život, bol si vzkriesený z mŕtvych. Keď si na svätej omši, tak na konci eucharistickej modlitby po slovách: „Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov“ voláš veľké: „Amen“ ako potvrdenie, že si súčasťou Ježišovho dialógu lásky s Otcom, že si privlastňuješ Ježišovu obetu, že s Ježišom vyznávaš, že Boh je milujúci Otec. A keď potom ideš na prijímanie, tak dialóg pokračuje. Otec prijal tvoje prvé Amen ako vyznanie lásky a dáva ti svojho Syna za pokrm. A ty hovoríš druhé Amen, prijímaš Otcov dar lásky a hovoríš mu, že chceš žiť ako jeho Syn... Potom ideš z kostola preč a robíš dobro, lebo si plný lásky a vedieš o tom s Bohom dialóg svojím životom.

Nič v našom živote nesmie/nemá byť mimo dialógu lásky. Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá sa prejavila v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi (pozri 1 Jn 4, 7).

Pozri sa aj na našu dnešnú situáciu cez „okuliare“ dialógu lásky a uvidíš, že Boh si ťa aj dnes priťahuje k sebe, aj dnes čaká na tvoje: „Milujem ťa, Otecko!“

Z najväčšieho zla, aké človek dokázal urobiť – zabiť Božieho Syna –, vzišlo najväčšie dobro, aké dokázal urobiť Boh – zachrániť ťa a dať ti nový život. Domysli to do dôsledkov...

Môže vám poslúžiť meditácia z časopisu Slovo medzi nami. Aktuálne zamyslenie nájdete aj na www.farnostskalite.sk/clanky/nedelnezamyslenia2020jezisjepan alebo http://nimraloviny.tvoj-strom.info.

5. Vyznávame svoju vieru

P: Tak ako stotník, aj my veríme, že Ježiš je Boží Syn. Vyznajme svoju vieru.

Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Ďakujeme a prosíme

Po Verím v Boha nasledujú poďakovania*** a prosby.

P: Veríme nášmu Bohu a je dôstojné a správne, dobré a spásonosné, chváliť ho a vzdávať mu vždy a všade vďaky. Urobme to aj teraz.

1. Ježiš, hoci bol nevinný, dobrovoľne trpel za nás vinníkov. O: Ďakujeme Pane.

2. On sa nechal nespravodlivo odsúdiť za hriešnikov. O: Ďakujeme Pane.

3. Svojou smrťou zotrel naše hriechy. O: Ďakujeme Pane.

4. Svojím zmŕtvychvstaním získal nám nový život. O: Ďakujeme Pane.

P: Preto ťa oslavujeme a s celým nebom voláme na tvoju slávu:

O: Svätý svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna na výsostiach. 

Prosby môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie,**** alebo si zostavte svoje vlastné.

P: Bratia a sestry, keď Pán Ježiš slávne vchádzal do Jeruzalema, zástupy ho vítali ako Kráľa a Mesiáša. Poďme mu aj my v ústrety so svojimi prosbami.

1. Prosíme ťa za celý Boží ľud, nech využije každý dar a milosť, ktoré mu ponúkneš v tomto Svätom týždni.

2. Prosíme ťa za trpiacich ľudí všetkých národov, aby prijali ovocie tvojho kríža a dokázali z neho naplno žiť.

3. Prosíme ťa aj za hriešnikov, aby dostali silu odmietnuť zlo vo svojom živote a nastúpiť na cestu pokánia.

4. Prosíme ťa za našu rodinu, aby prežívame tohto Svätého týždňa prehĺbilo vieru každého z nás.

5. Prosíme ťa za zosnulých (M.), aby si ich uviedol do slávy a plnosti života vo svojom kráľovstve.

7. Voláme k Otcovi

P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime.

O: Otče náš...

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.


*     Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 6.
**    Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 8.
***   Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 25, upravené.
****  Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 136.

Nedeľná modlitba: Lazár, poď von

uverejnené 26. 3. 2020, 3:31 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 27. 3. 2020, 0:49 ]

Kategórie DOS: LIT:

Charakteristika: Nedeľná modlitba v rodine, V. pôstna nedeľa, rok A. Téma: Vzkriesenie Lazára, smrť a večný život. Priebeh: Po prežehnaní a úvodnej modlitbe nasledujú biblické čítania z Piatej pôstnej nedele, po nich krátke zamyslenie. Potom nasleduje vyznanie viery, spoločné modlitby veriacich, Modlitba Pána a záverečná modlitba požehnania.


1. Pripravíme miesto

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Súradnice čítaní: Ez 37,12b-14; Žalm 130,1-2.3-4.5-7a.7b-8; Rim 8,8-11; Jn 11,1-45.  Nápev žalmu nájdete na youtube.com.

2. Začíname

Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne prežehnaním. Potom pokračuje modlitbou zo Zimbabwe.*

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Pane, prosíme ťa, buď uprostred nás. Ty si povedal: Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som medzi nimi aj ja! Kde dvaja alebo traja počúvajú tvoje slovo, kde ťa dvaja alebo traja nasledujú, kde dvaja alebo traja – alebo aj viacerí – chcú žiť podľa tvojho posolstva, tam si uprostred nich. Pane, dôverujeme ti, dôverujeme tvojmu slovu. Vypočuj našu modlitbu, buď s nami, zostaň s nami! Daj nám odvahu, nádej a radosť. O to ťa, Otče, prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 

O: Amen.

3. Čítame zo Svätého písma

Po modlitbe nasleduje počúvanie Božieho slova. Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Prednes čítaní zverte radšej dospelým. Lektor prednesie čítanie stojac otočený k ostatným. Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci.

 • P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

Prvé čítanie

L: Čítanie z Knihy proroka Ezechiela

„Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním,“ hovorí Pán, Boh.

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Žalm

L: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

O: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

L: Z hlbín volám k tebe, Pane; * Pane, počuj môj hlas.

Nakloň svoj sluch * k mojej úpenlivej prosbe. R.

L: Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, * Pane, kto obstojí?

Ale ty si milostivý * a my ti chceme v bázni slúžiť. R.

L: Spolieham sa na teba, Pane, * moja duša sa spolieha na tvoje slovo;

moja duša očakáva Pána * väčšmi ako strážcovia dennicu.

Väčšmi ako strážcovia dennicu * nech očakáva Izrael Pána. R.

L: Lebo u Pána je milosrdenstvo * a hojné vykúpenie.

On sám vykúpi Izraela * zo všetkých jeho neprávostí. R.

Druhé čítanie

L: Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

Bratia, tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Evanjelium

P: Počúvajme slová evanjelia podľa Jána

Všetci sa postavia a lektor prednesie čítanie (bez úvodu a záveru). Potom si všetci sadnú.

L: Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey.“

Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil. Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!“

Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“ Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“

Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“

Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. 

4. Počúvame

Jeden z účastníkov prečíta komentár k čítaniam, alebo zamyslenie. Namiesto zverejneného textu môžete použiť napríklad meditáciu z časopisu Slovo medzi nami. Aktuálne zamyslenie nájdete aj na www.frantiskani.skwww.farnostskalite.sk alebo nimraloviny.tvoj-strom.info.

"Ježiš je Pán." Dnešné čítania sú o hroboch. O skutočných v zemi (tak ako bol Lazárov hrob), ale aj o duchovných, o akých hovorí prorok Ezechiel: „Ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov“ (Ez 37, 12), ako o tom vzdialene hovorí žalmista: „Z hlbín volám...“ (Ž 130, 1), ako o tom hovorí apoštol Pavol, ktorý spomína oba hroby: duchovný – „kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho“, aj telesný – „ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá“ (Rim 8, 8. 11). 

Telesný hrob je niečo veľmi reálne, viditeľné. Duchovný je často záležitosťou len jedného človeka (hoci prorok Ezechiel hovorí o hrobe celého národa). Kdekoľvek sa pohne, narazí na stenu, na obmedzenie, na slabosť, na zlyhanie... A to v tme, kde nevidno východisko. Zažil som to ako mladý človek. Pritom som nevedel, že som v hrobe, myslel som si, že som len slabý a nejaké veci v živote, najmä vzťahy, nezvládam. No asi pred 40 rokmi som si čítal presne ten text, ktorý je dnes v prvom čítaní, a môj život sa mi zrazu ukázal v plnej pravde. Bol som v hrobe. Bol som v ňom potom ešte 25 rokov. Celý ten čas som úpenlivo žiadal, prosil, bedákal o vyslobodenie, často slovami dnešného 130. žalmu: „Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.“ Toto čítanie spolu so žalmom boli pre mňa svetlom nádeje: „Musí sa to raz stať.“ A stalo sa. V roku 2007, tesne pred mojimi päťdesiatymi narodeninami, o jedenástej v noci v Bratislave na jednom prechode pre chodcov ponad železničnú vlečku. Plakal som tam, mysliac si, že som opustený a pre nikoho nemám cenu. Vtom mi hlas vo vnútri povedal: „A čo keď toto je vyslobodenie?“ A bolo. Hrob v tú noc zmizol, počas ďalších týždňov som dostal nového ducha, ožil som (začalo ku mne hovoriť Písmo), o dva roky som dostal domov („vlastnú pôdu“) a teraz už len čakám, že spoznám Pána. To všetko Boh cez proroka sľubuje!

Máme teraz k dispozícii skvelý čas. Nemôžeme byť na eucharistickej hostine, ale môžeme si každý deň sadnúť s Ježišom a pozrieť sa napríklad na to, či nie sme uväznení v nejakom hrobe. A ak zistíme, že sme, dnešné čítania nám dávajú veľkú nádej na vyslobodenie. Začni v takom prípade volať a Pán začuje tvoj hlas. Bude konať všetko, čo je potrebné na tvoju záchranu. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna... (Jn 3, 16). Možno vnímaš, že nemáš Kristovho Ducha. Možno žiješ telesne, nie duchovne... Boh má pre teba cestu, vyslobodenie, vzkriesenie!

Ak zažiješ vyslobodenie z hrobu, tvoje slávenie Veľkej noci bude úplne iné ako doteraz. Bez ohľadu na to, či sa budeš alebo nebudeš môcť zúčastniť obradov Veľkonočného trojdnia. Lebo len radosť z osobného zmŕtvychvstania ti zabezpečí skutočné slávenie Veľkej noci.

Vieš, že už si vstal z mŕtvych? V krste! Tak oslavuj Pána...

A ešte verš Písma pre naše dni:

„Tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: ‚Nech je zvelebený Pán!‘“ (Ž 40, 17).

5. Vyznávame svoju vieru

 • P: Tak ako Marta, aj my veríme Ježišovým slovám. Vyznajme svoju vieru.

Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie** alebo zostaviť svoje vlastné. 

 • P: Bratia a sestry, Pán Ježiš, ktorý vzkriesil Lazára, svojím Duchom vzkriesi aj nás. Pokorne a s vierou ho prosme za svoju spásu i za spásu celého sveta. Volajme: Obnov nás, Pane, a vyslyš naše prosby.

1. Ježišu, daj, aby tvoja Cirkev bola vždy verná tomu, čo si jej zveril.

2. Ježišu, daj biskupom a kňazom múdrosť, keď povzbudzujú ľud k obráteniu. 

3. Ježišu, daj každému človekovi milosť zakúsiť moc tvojho milosrdenstva. 

4. Ježišu, daj, aby bol krst pre všetkých katechumenov bránou k večnej spáse.

5. Ježišu, daj nám tu prítomným odvahu prinášať obetu a niesť svoj kríž.

6. Ježišu, daj všetkým, ktorí sú postihnutí epidémiou, svoju ochranu a záštitu a pošli im ľudí, ktorí im pomôžu svojou blízkosťou. 

7. Voláme k Otcovi 

 • P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime. 

O: Otče náš... 

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí pobožnosť modlitbou požehnanania.***

 • P: Pane, buď pred nami a veď nás po správnej ceste. O: Amen.
 • P: Pane, buď vedľa nás a ochraňuj nás. O: Amen. 
 • P: Pane, buď za nami a chráň nás pred zákernosťou zlých ľudí. O: Amen. 
 • P: Pane, buď pod nami, ochráň nás pred pascou a zachyť, keď budeme padať. O: Amen. 
 • P: Pane, buď v nás a utešuj nás, keď sme smutní. O: Amen. 
 • P: Pane, buď nad nami a žehnaj nás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.


*   Por.: YOUCAT Modlitby pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010, s. 59. Upravené.
**  Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 127.
*** Por.: YOUCAT Modlitby pre mladých, s. 28, upravené.
    Metodika na stiahnutie: TU.

Lazár, poď von

uverejnené 26. 3. 2020, 2:10 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 3. 2020, 2:14 ]

Nedeľná modlitba pre rodiny 29.03.2020

Kategórie DET: DOS: LIT:

Charakteristika: Nedeľná modlitba pre rodiny s mladšími deťmi, V. pôstna nedeľa, rok A. Téma: Vzkriesenie Lazára, smrť a večný život. Priebeh: Po prežehnaní a úvodnej modlitbe nasledujú biblické čítania z Piatej pôstnej nedele, po nich krátka katechéza s aktivitou pre deti. Po katechéze nasleduje vyznanie viery, spoločné modlitby veriacich, Modlitba Pána a záverečná modlitba požehnania. Príloha s textami a obrázkami: stiahnuť.

V katechéze sa venujeme téme smrti, ale hlavne vzkrieseniu k večnému životu. Najprv si ju pozorne prečítajte a zvážte, či je vhodná aj pre vaše deti. Ak sa mám zdá téma príliš náročná, upravte si ju podľa svojich potrieb.Postup

1. Pripravíme si pomôcky pre deti

Vytlačte si z prílohy obrázok Lazárov hrob, najlepšie na tvrdší papier, formát A4, alebo ho vytlačený podlepte kartónom. Spodnú časť odstrihnite po červenej čiare, vrchnú preložte po sivej čiare do pravého uhla. Vystrihnite postavičky, kamene, kvety, nápisy a kameň na uzatvorenie hrobu (kameň s textom). Hrob, postavičky a predmety môžete vymaľovať. Postavičky nalepte pred hrob tak, aby vytvorili scénu. Alebo na ne prilepte zozadu špajdle a deti môžu s nimi zahrať scénku udalosť pri hrobe. Nad hrob prilepte nápis „Poď von“. Meno Lazár prilepte tak, aby sa dalo ľahko odstrániť, podobne aj nápisy Betánia a Nebo. Kameň s nápisom podlepte kartónom. Nepriliepajte ho na scénu. Vytlačte na tvrdší papier a vystrihnite obrázok Betánia a postavte ho pred Lazárov hrob za postavičky. 

2. Pripravíme miesto

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Súradnice čítaní: Ez 37,12b-14; Žalm 130,1-2.3-4.5-7a.7b-8; Rim 8,8-11; Jn 11,1-45.  Nápev žalmu nájdete na youtube.com.

3. Začíname

Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne prežehnaním. Potom pokračuje modlitbou zo Zimbabwe.*

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Pane, prosíme ťa, buď uprostred nás. Ty si povedal: Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som medzi nimi aj ja! Kde dvaja alebo traja počúvajú tvoje slovo, kde ťa dvaja alebo traja nasledujú, kde dvaja alebo traja – alebo aj viacerí – chcú žiť podľa tvojho posolstva, tam si uprostred nich. Pane, dôverujeme ti, dôverujeme tvojmu slovu. Vypočuj našu modlitbu, buď s nami, zostaň s nami! Daj nám odvahu, nádej a radosť. O to ťa, Otče, prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 

O: Amen.

3. Čítame zo Svätého písma

Po modlitbe nasleduje počúvanie Božieho slova. Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Prednes čítaní zverte radšej dospelým. Lektor prednesie čítanie stojac otočený k ostatným. Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci. Ak sa vám zdajú texty pre vaše deti pridlhé, prečítajte len evanjelium.

 • P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

Nasledujú čítania. Texty nájdete v prílohe.

4. Počúvame

Pripravte pre deti scénu Betánia s Lazárovým domom.

 • Keď niekto zomrie, je to vždy smutné. Odíde a my sa s ním v tomto svete už nikdy nestretneme. Až v nebi. V mestečku Betánia žil Ježišov dobrý kamarát, volal sa Lazár. Býval v útulnom domčeku so svojimi sestrami Martou a Máriou. Ježiš rád chodil ku nim na návštevu.

Odložte obrázok Betánia. Deti vidia Lazárov hrob. Ak nie je postavička Lazára prilepená, môžete ju na chvíľu odložiť. 

 • Jedného dňa Lazar ťažko ochorel a zomrel. Keď Ježiš s učeníkmi prišiel do Betánie, už bolo po niekoľko dní po pohrebe. Ježiš bol z toho smutný, tak ako sme smutní my všetci, keď nám zomrie niekto blízky.
 • Marta, Lazárova sestra, ho odviedla na cintorín, aby mu ukázala bratov hrob. Bola to malá jaskynka, vytesaná do skaly. Namiesto dverí tam bol privalený veľký kameň.
 • Ten kameň máme aj na našom obrázku. A je na ňom niečo napísané. Spolu si to prečítame.

Prečítajte s deťmi nápis na náhrobnom kameni:

 • „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ (Jn 11,25-26).
 • Ale to je skvelé. Ježiš sľubuje, že kto v neho verí, bude žiť, aj keď umrie. A pýta sa, či tomu veríme. Veríš tomu? Lebo ja áno ;-).

Odložte kameň od hrobu.

 • Ježiš prikázal mocným chlapom, aby odvalili kameň od hrobu. A potom zvolal mocným hlasom: „Lazár, poď von.“ A Lazár vyšiel z hrobu, živý a zdravý. Tak Ježiš ukázal, že svoje slová myslí skutočne vážne.

Upozornite deti na nápis Betánia a potom ho vymeňte za nápis Nebo.

 • Toto sa stalo kedysi dávno, keď bol Ježiš v mestečku Betánia. Teraz je Ježiš v nebi. A každý hrob je takou temnou cestou do neba. Na tejto strane, v našom svete, uložíme človeka, ktorý zomrel, do hrobu. A na druhej strane, v nebi, už čaká Ježiš a volá na neho: „Poď von!“

Ak si deti pamätajú niekoho blízkeho, kto už zomrel, môžete ho pripomenúť, povedať jeho meno a pripojiť „Poď von!“

5. Vyznávame svoju vieru

 • P: Tak ako Marta, aj my veríme Ježišovým slovám. Vyznajme svoju vieru.

Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie** alebo zostaviť svoje vlastné. 

 • P: Bratia a sestry, Pán Ježiš, ktorý vzkriesil Lazára, svojím Duchom vzkriesi aj nás. Pokorne a s vierou ho prosme za svoju spásu i za spásu celého sveta. Volajme: Obnov nás, Pane, a vyslyš naše prosby.

1. Ježišu, daj, aby tvoja Cirkev bola vždy verná tomu, čo si jej zveril.

2. Ježišu, daj biskupom a kňazom múdrosť, keď povzbudzujú ľud k obráteniu. 

3. Ježišu, daj každému človekovi milosť zakúsiť moc tvojho milosrdenstva. 

4. Ježišu, daj, aby bol krst pre všetkých katechumenov bránou k večnej spáse.

5. Ježišu, daj nám tu prítomným odvahu prinášať obetu a niesť svoj kríž.

6. Ježišu, daj všetkým, ktorí sú postihnutí epidémiou, svoju ochranu a záštitu a pošli im ľudí, ktorí im pomôžu svojou blízkosťou. 

7. Voláme k Otcovi 

 • P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime. 

O: Otče náš... 

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí pobožnosť modlitbou požehnanania.***

 • P: Pane, buď pred nami a veď nás po správnej ceste. O: Amen.
 • P: Pane, buď vedľa nás a ochraňuj nás. O: Amen. 
 • P: Pane, buď za nami a chráň nás pred zákernosťou zlých ľudí. O: Amen. 
 • P: Pane, buď pod nami, ochráň nás pred pascou a zachyť, keď budeme padať. O: Amen. 
 • P: Pane, buď v nás a utešuj nás, keď sme smutní. O: Amen. 
 • P: Pane, buď nad nami a žehnaj nás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.


*   Por.: YOUCAT Modlitby pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010, s. 59. Upravené.
**  Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 127.
*** Por.: YOUCAT Modlitby pre mladých, s. 28, upravené.
    Metodika na stiahnutie: TU.

Vidieť...

uverejnené 20. 3. 2020, 14:42 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 21. 3. 2020, 12:19 ]

IV. Pôstna nedeľa, rok A, nedeľná modlitba v rodine, kategória DET:

1. Príprava

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Pripravte si piesne. K téme sa hodí aj pieseň Otvor mi oči Duch Svätýnápev: www.youtube.comtext a akordy: https://supermusic.cz. Vystrihnite, vymaľujte a zlepte obrázky z prílohy  alebo použite tento, návod k nájdete na www.youtube.com/watch?v=GTR75pNZUSw. Pripravte si aj šatku na zaviazanie očí a predmety, ktoré budete potrebovať k úvodnej aktivite.

2. Aktivita pre deti

Môžete začať aktivitkou, pri ktorej si deti uvedomia dôležitosť zraku. Tým budú uvedené aj do témy liturgie. Ako na to? Jednému z detí zaviažte oči. Jeho úlohou bude bez pomoci zraku uhádnuť pár vecí:

 1. Predmet. Začnite niečím ľahším, podľa veku dieťaťa, podajte mu lyžičku, varechu, mydlo… Proste veci, ktoré sa dajú uhádnuť pomocou hmatu. Potom to môžete skomplikovať niečím, k čomu treba aj čuch alebo chuť, kocka cukru, mydlo, podľa toho, čo sa hodí pre vaše dieťa, ale pozor, až nebublinkuje celý deň :-)
 2. Človek. Druhá úloha bude ťažšia. Nechajte dieťa, nech pomocou hmatu zistí, koho má pred sebou. Starším deťom môžete nechať ohmatať tvár, skoro dospelákom ruky.
 3. Pocit. A čo tak hmatom určiť, či sa mama hnevá alebo smeje?
 4. Farba. A na záver dajte zopár predmetov, ktoré sa odlišujú len farbou (napríklad kocky lega, vrchnáky z fliaš…) do misky. Dieťa má za úlohu vybrať všetky, ktoré sú napríklad červené. Samozrejme, že výsledok závisí len od náhody alebo schopnosti okolia našepkávať. Ale mali by ste ho nejako odmeniť, najlepšie sladko.

Človeku, ktorý nevidí, sa žije naozaj ťažko. Strašne veľa vecí nepozná. Nevie ako vyzerá slnko, modrá obloha a zelené listy. Nevie, či sa druhý človek smeje alebo hnevá. Dokonca nevie ani to, či na semafore práve svieti červená, oranžová alebo... Deti môžu doplniť farbu

Dnes si budeme čítať o takom človeku, o nevidiacom, ktorý bol slepý od narodenia.

3. Začíname

Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne prežehnaním. Potom pokračuje modlitbou za otvorenie zmyslov.1 Na miestach označených + sa každý poznačí krížikom na perách, očiach a pod.

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P:  + Pane, otvor naše pery a naše ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

P:  + Pane, otvor naše oči, aby videli tvoje skutky a potreby druhých ľudí.

P:  + Pane, otvor naše uši, aby sme počuli tvoje slovo a nárek biednych.

P:  + Pane, otvor naše nosy, aby sme vnímali životodarnú vôňu poznania o Kristovi.

P:  + Pane, otvor náš rozum, aby sme rozumeli tebe a tvojmu slovu.

P:  + Pane, otvor naše srdcia, aby sme ti vytvorili miesto, hľadali ťa a nachádzali vo všetkom.

P:  + Pane, otvor naše ruky, sme od teba všetko od teba prijímali a radostne dávali druhým.

3. Čítame zo Svätého písma

Po modlitbe nasleduje počúvanie Božieho slova. Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Žalm s notami a nápevom nájdete aj tu: https://www.youtube.com, môžete si ho spolu zaspievať. Prednes čítaní zverte radšej dospelým. Lektor prednesie čítanie stojac otočený k ostatným. Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci. Ak sa vám zdajú texty pre vaše deti pridlhé, prečítajte len evanjelium.

P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

4. Počúvame

Po prečítaní prerozprávajte príbeh s deťmi za pomoci skladacieho obrázka. Napríklad: 

Práve sme počúvali rozprávanie o mužovi, ktorý bol nevidiaci. Už sa taký narodil.

Deti môžu vymenovať, čo všetko nevidel. Ukážte im obrázok muža so zatvorenými očami.

Jedného dňa toho muža stretol Ježiš a urobil pre neho zázrak.

Deti popíšu, ako to pokračovalo, urobil blato (priklopte mu oči rukami) a poslal ho umyť sa.

Keď sa umyl, videl.

Otvorte obrázok tak, aby bolo vidno muža s otvorenými očami. Deti môžu uvažovať nad tým, čo videl. Umýval sa v rybníku, takže mohol vidieť svoju tvár v odraze na hladine, ryby, kačky, trávu, oblaky…

Ale najlepšie na celom príbehu je, že ten muž konečne videl a spoznal Ježiša a stal sa jeho priateľom. Aj keď farizeji Ježiša nepoznali a považovali ho za podvodníka, tento muž mu veril. Aj mu to na konci povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.

5. Vyznávame svoju vieru

P: Aj my mu veríme, vyznajme svoju vieru.

Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie alebo zostaviť svoje vlastné.

P: Bratia a sestry, veríme v jednorodeného Božieho Syna, ktorý prišiel na svet, aby ľudia mali život v hojnosti. Prednesme mu svoje prosby:

 1. Modlime sa za veriacich, aby láskou a modlitbami napomáhali obrátenie hriešnikov. O: Prosíme ťa, vyslyš nás.
 2. Modlime sa za chorých, aby svoje utrpenie spájali s utrpením Krista na kríži.
 3. Modlime sa za katechumenov, aby sa horlivo pripravovali na prijatie sviatostí.
 4. Modlime sa za nás tu prítomných, aby sme sa starali aj o spásu svojich blízkych.
 5. Modlime sa za zosnulých, aby boli prijatí medzi zástupy vyvolených v nebi.

7. Voláme k Otcovi

P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime. 

O: Otče náš...

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.

O: Amen.


Čítania

Prvé čítanie
L: Čítanie z Prvej knihy Samuelovej

Pán povedal Samuelovi: „Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa do Betlehemu k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov som si vyhliadol kráľa.” Keď Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste Pánov pomazaný.” Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho tvár ani na výšku postavy; tohoto som si nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.” Izai predviedol Samuelovi sedem svojich synov, ale Samuel povedal: „Pán si z týchto nevyvolil ani jedného.” A Samuel povedal Izaimu: „Sú to všetci tvoji synovia?” On odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce.” Samuel povedal Izaimu: „Pošli poň a priveď ho; ani si nesadneme k stolu, kým nepríde.” Poslal teda poň a priviedol ho; bol ryšavý, mal pekné oči a príjemný vzhľad. A Pán povedal: „Vstaň, pomaž ho, to je on.” Sameul vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida duch Pánov.

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Žalm
L: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

L: Pán je môj pastier, nič mi nechýba; pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. – O.

L: Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. – O.

L: Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. – O.

L: Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. – O.

Druhé čítanie
L: Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

Bratia, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!”

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Evanjelium
P: Počúvajme slová evanjelia podľa Jána
Všetci sa postavia a lektor prednesie čítanie (bez úvodu a záveru). Potom si všetci sadnú.

L: Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu pretrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,” čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým videli žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?” Jedni tvrdili: „Je to on.” Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.” On vravel: „Ja som to.” Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.” Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.” Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?” A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?” On odpovedal: „Je prorok.” Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!” A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?” On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho veril?” Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.” On povedal: „Verím, Pane,” a klaňal sa mu.

Nedeľná modlitba: Pane, otvor moje oči

uverejnené 18. 3. 2020, 12:27 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 22. 3. 2020, 0:02 ]

Pane, otvor moje oči


Nedeľná modlitba v rodine, VI. pôstna nedeľa, rok A, Kategória DOS: dospelí, liturgia

1. Pripravíme miesto

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu.
Pripravte si piesne. Môžete si ich z Jednotného katolíckeho spevníka (online: www.nws.sk). K téme tejto nedele je vhodná aj pieseň Otvor mi oči Duch Svätý, nápev: www.youtube.com; text a akordy: www.supermusic.cz.

2. Začíname

Jeden z prítomných prednesie verš z nedeľnej liturgie:*

Raduj sa, Jeruzalem, zhromažďujte sa všetci, čo ste si ho obľúbili, jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy.

Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne prežehnaním. Potom pokračuje modlitbou za otvorenie zmyslov. Na miestach označených + sa každý poznačí krížikom na perách, očiach a pod.**

P:         V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P:  + Pane, otvor naše pery a naše ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
P:  + Pane, otvor naše oči, aby videli tvoje skutky a potreby druhých ľudí.
P:  + Pane, otvor naše uši, aby sme počuli tvoje slovo a nárek biednych.
P:  + Pane, otvor naše nosy, aby sme vnímali životodarnú vôňu poznania o Kristovi.
P:  + Pane, otvor náš rozum, aby sme rozumeli tebe a tvojmu slovu.
P:  + Pane, otvor naše srdcia, aby sme ti vytvorili miesto, hľadali ťa a nachádzali vo všetkom. 
P:  + Pane, otvor naše ruky, sme od teba všetko prijímali a radostne dávali druhým.

3. Čítame zo Svätého písma

Po modlitbe nasleduje počúvanie Božieho slova. Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Žalm s notami a nápevom nájdete aj tu: www.youtube.com, môžete si ho spolu zaspievať. Prednes čítaní zverte radšej dospelým. Lektor prednesie čítanie stojac otočený k ostatným. Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci. Ak sa vám zdajú texty pre vaše deti pridlhé, prečítajte len evanjelium.

P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

4. Počúvame

Jeden z prítomných prečíta zamyslenie k biblickým čítaniam. Ďalšie texty: Slepec

5. Vyznávame svoju vieru

P: Aj keď je mnoho vecí inak, ako by sme chceli, aj keď máme strach, veríme Pánu Bohu. Preto vyznajme svoju vieru.
Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie,*** alebo zostaviť svoje vlastné.

P: Bratia a sestry, veríme v jednorodeného Božieho Syna, ktorý prišiel na svet, aby ľudia mali život v hojnosti. Prednesme mu svoje prosby:

1. Modlime sa za veriacich, aby láskou a modlitbami napomáhali obrátenie hriešnikov. 
        O: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Modlime sa za chorých, aby svoje utrpenie spájali s utrpením Krista na kríži. 
3. Modlime sa za katechumenov, aby sa horlivo pripravovali na prijatie sviatostí.
4. Modlime sa za nás tu prítomných, aby sme sa starali aj o spásu svojich blízkych.
5. Modlime sa za zosnulých, aby boli prijatí medzi zástupy vyvolených v nebi.
7. Voláme k Otcovi

P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime.

O: Otče náš...

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.
O: Amen.

*    Úvodný spev, VI. pôstna nedeľa.
**  YOUCAT Modlitby pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010, s. 18.
*** Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 118.

Čítania

Prvé čítanie

L: Čítanie z Prvej knihy Samuelovej

Pán povedal Samuelovi: „Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa do Betlehemu k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov som si vyhliadol kráľa.” Keď Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste Pánov pomazaný.” Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho tvár ani na výšku postavy; tohoto som si nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.” Izai predviedol Samuelovi sedem svojich synov, ale Samuel povedal: „Pán si z týchto nevyvolil ani jedného.” A Samuel povedal Izaimu: „Sú to všetci tvoji synovia?” On odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce.” Samuel povedal Izaimu: „Pošli poň a priveď ho; ani si nesadneme k stolu, kým nepríde.” Poslal teda poň a priviedol ho; bol ryšavý, mal pekné oči a príjemný vzhľad. A Pán povedal: „Vstaň, pomaž ho, to je on.” Sameul vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida duch Pánov.

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Žalm

L: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

L: Pán je môj pastier, nič mi nechýba; pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. – O.

L: Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. – O.

L: Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. – O.

L: Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.-O.

Druhé čítanie

L: Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

Bratia, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!”

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Evanjelium

P: Počúvajme slová evanjelia podľa Jána
Všetci sa postavia a lektor prednesie čítanie (bez úvodu a záveru). Potom si všetci sadnú.

L: Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu pretrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,” čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým videli žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?” Jedni tvrdili: „Je to on.” Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.” On vravel: „Ja som to.” Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.” Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.” Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?” A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?” On odpovedal: „Je prorok.” Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!” A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?” On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho veril?” Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.” On povedal: „Verím, Pane,” a klaňal sa mu.

Krížové cesty v prezentáciách

uverejnené 18. 3. 2020, 11:59 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované ]

Kategória DOS: dospelí

Krížové cesty v prezentáciách

 • Krížová cesta s pápežom Františkom, Trnava: Dobrá kniha, 2016. Hudba: Bolestivá Matka, Komorný spevácky zbor pri Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku, 2019.
 • Krížová cesta v čase epidémie
 • Krížová cesta "Život je najväčší dar"
 • Krížová cesta s pátrom Piom. Bratislava, Kapucíni na Slovensku, 2011.
 • Krížová cesta s blahoslavenou Zdenkou. Trnava: KON-PRESS, 2011.
 • Krížová cesta "Hanba". www.modlitba.sk.

Krížová cesta SedembolestnejKrížová cesta s pápežom Františkom


Krížová cesta "Epidémia"


Krížová cesta "Život"Krížová cesta s pátrom Piom


Krížová cesta s blahoslavenou Zdenkou


Krížová cesta "Hanba"


Pri prameni živej vody

uverejnené 14. 3. 2020, 10:23 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 15. 3. 2020, 2:33 ]

Kategória DET: Deti, rodina

Aj keď nemôžeme túto nedeľu sláviť spoločne, bolo by škoda, keby sa vaša rodina nestretla s Ježišom pri studni v samárijskom meste Sychar. Pripravili sme pre vás námet na nedeľnú modlitbu. Aj s aktivitkou... Ak sa pridáte, môžete nám poslať fotku na FB.


1. Pripravíme miesto

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Dnes budeme potrebovať aj svätenú vodu, nalejte ju do misky, položte na stolík aj s vetvičkou na pokropenie.

Pripravte si zopár piesní. Môže vám pomôcť aj online spevník na stránke www.spevnik.saleziani.sk. Ak máte malé deti, vyberte si kategóriu „detské“. Ku všetkým piesňam sú tam uvedené akordy, niekde nájdete aj noty, audionahrávky alebo videá. Pre maličkých sa hodia aj ukazovačky, nejaké nájdete napríklad tu: www.youtube.com. Ak si trúfate zaspievať žalm, noty a nahrávka sú na youtube tiež.

S menšími deťmi môžete ešte pred modlitbou vystrihnúť a vymaľovať postavy Ježiša a samaritánky, vyrobiť si studňu a celú scénu príbehu. V prílohe sú biblické citáty, ktoré treba vytlačiť, postrihať a vložiť do studne. A možno sa vám zíde aj omaľovánka

2. Začíname

Jeden z dospelých, najlepšie otec alebo mama, bude predsedať domácej liturgii. Preto ho budeme volať predsedajúci, alebo si v texte pomôžeme len písmenom „P“. A ostatní budú „O“.

 • P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 • O: Amen.
 • P: Dobrý Bože, príjmi našu dnešnú modlitbu, buď s nami a ochraňuj ľudí tejto krajiny.
 • O: Amen.
 • P: Naše hriechy nás ohrozujú podobne ako vírus. Teraz poprosme Pána Ježiša, aby nás od nich očistil pokropením touto požehnanou vodou. Pane, očisti nás od všetkých previnení.
 • O: Pane, očisti nás od všetkých previnení.

Predsedajúci všetkých pokropí požehannou vodou, každý sa pri tom prežehná.

 • P: Nech nás všemohúci Boh očistí od hriechov, nech nás posvätí, aby sme mohli čerpať od neho, prameňa živej vody posilu do ďalších dní.
 • O: Amen.

3. Čítame zo Svätého písma

Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Žalm s notami a nápevom nájdete na youtube.com, môžete si ho spolu zaspievať. Celé texty čítaní sú uvedené v prílohe. Súradnice: 1. čítanie Ex 17,3-7; žalm 95,1-2.6-7.8-9; 2. čítanie Rim 5,1-2.5-8; evanjelium Jn 4,5-42 alebo kratšie Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42

 • P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

4. Počúvame

P: Obyvatelia mesta Sychar to mali ťažšie ako my. Nemali vodovod. Ba väčšina z nich nemala ani vlastnú studňu. A tak si museli všetku vodu na pitie, varenie či umývanie priniesť zo spoločnej studne na námestí. Len si to predstav, musela to byť poriadna drina. Táto žena, volá sa Fótiné (po slovensky by sme ju mohli nazvať Svetlana), musí byť poriadne smädná, keď ide po vodu cez tú najväčšiu horúčavu.

Ak ste si pripravili studňu a obrázky, deti môžu  formou krátkeho divadielka zopakovať priebeh stretnutia pri studni. J znamená Ježiš, S samaritánka ;-)

 • J: Dobrý deň.
 • S: Dobrý deň, cudzinec.
 • J: Daj mi prosím trochu vody, lebo nemám svoj džbán.
 • S: Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?
 • J: Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.
 • S: Veď nemáš ani vedro. Odkiaľ máš teda živú vodu?
 • J: Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.
 • S: Pane, daj mi takej vody.
 • P: Aj nám chce dať Ježiš takú špeciálnu „vodu“, vďaka ktorej môžeme prísť do neba. Sú ňou jeho slová, ktoré nám hovorí vo Svätom písme. Každý deň toho týždňa si večer pri spoločnej modlitbe vytiahneme jeden veršík, prečítame si ho a porozprávame sa o ňom. Tak budeme čerpať od Pána Ježiša.

5. Vyznávame svoju vieru

 • P: Aj keď je mnoho vecí inak, ako by sme chceli, aj keď máme strach, veríme Pánu Bohu. Preto vyznajme svoju vieru.
Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie, alebo si zostaviť svoje vlastné.

P: Pán Ježiš si pýtal vodu od Samaritánky, aby mohol utíšiť jej smäd po viere a jej srdce zapáliť ohňom lásky. Prosme ho aj my o duchovné dary nielen pre seba, ale aj pre celý svet. Volajme: Ježišu, Kráľu, vyslyš nás.

 • 1. Modlime sa za Cirkev, aby hlásala ukrižovaného Krista, ktorý je Božou mocou a múdrosťou.
 • 2. Modlime sa za kresťanov, aby verne zachovávali Božie prikázania.
 • 3. Modlime sa za ľudí, ktorí úprimne hľadajú Boha, aby ich ten, ktorý pozná ľudské srdce, pritiahol k sebe.
 • 4. Modlime sa za hriešnikov, aby si vedeli usporiadať svoj vzťah s Bohom a s Cirkvou.
 • 5. Modlime sa za nás tu prítomných, aby sme očistili svoje srdcia od zlých náklonností a vrátili sa na cestu, ktorú nám ukazuje Pán Ježiš.
 • 6. Modlime sa za zosnulých, aby sa v nebeskom kráľovstve tešili z večnej blaženosti.

7. Voláme k Otcovi

 • P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime.
 • O: Otče náš...

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

 • P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.
 • O: Amen.

Príloha: Metodika, čítania, obrázky, citáty...  A ešte studňa vo verzii 3D, vystrihnúť, vymaľovať, poohýbať a zlepiť.

Detský pôst

uverejnené 3. 3. 2020, 1:11 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 3. 3. 2020, 1:12 ]

Kategória DET: Pôstna aktivita pre deti

Detský pôst

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst" (Mt 4,4), pripomenul nám Ježiš na Prvú pôstnu nedeľu.

Na tohotoročný pôst sme pre deti z farnosti pripravili dve aktivitky. Prvá z nich je zameraná na čítanie a počúvanie Božieho slova. Ako na to? 

 • V kostole je stolík s papierovými chlebíkmi. Deti si zoberú po jednom pre rodinu.
 • Počas týždňa si rodina nájde čas na spoločné čítanie Svätého písma. Vyberú si pekný biblický príbeh, prečítajú ho, porozprávajú sa o ňom s deťmi...
 • Deti nakreslia na papierový bochník prečítaný príbeh alebo svoju rodinu pri čítaní Písma.
 • Podpísaný obrázok prinesú späť do kostola a pripnú na nástenku. Všetkých nás povzbudí keď uvidia, že aj táto rodina žije zo slov, ktoré vychádzajú z Božích úst...

Božím slovom sa živíme aj pri liturgii. A s tým súvisí naša druhá aktivitka. Vpredu pri oltári jee presklený kríž a pri ňom košíky s farebnými guľôčkami. Po svätej omši alebo krížovej ceste každé dieťa vloží jednu do kríža. Uvidíme koľko potrvá, kým ho vyplníme celý... Ako čítať Sväté Písmo: 3. Metóda Kigali

uverejnené 25. 2. 2020, 6:48 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 30. 3. 2020, 10:15 ]

Kategória: DOS:

Metóda vznikala počas biblických stretnutí v Afrike. Súčasnú podobu dostala na národnom stretnutí katechétov v Kigali (Rwanda), odkiaľ pochádza aj jej meno. Je vhodná najmä pre biblické texty, v ktorých je vyrozprávaný príbeh. Pri práci potrebujeme okrem textu aj pero a papier.

Na stiahnutie: Prezentácia a metodika s textami a poznámkami.

Päť krokov metódy Kigali

a) Čítanie textu a prvé dojmy

 1. Dvakrát nahlas prečítame vybranú stať.
 2. Každý účastník si na papier poznačí svoje prvé dojmy z prečítaného textu.
  • Čo sa mu páči, povzbudzuje ho.
  • Čo sa mu nepáči, vyrušuje ho.
  • Čo ho necháva ľahostajným.

b) Pozorovanie textu

Text prijímame taký, aký je. V tomto kroku k nemu nepristupujeme ako k zrkadlu, ktoré odráža náš vlastný obraz, či situáciu... Skôr je to okno, cez ktoré pozorujeme a poznávame. Pozorovanie môže prebiehať podľa nasledovnej štruktúry:

1. Zmena. Aká zmena nastala medzi začiatkom a koncom rozprávania.

2. Miesto. Kde sa odohráva dej, pozorujeme miesta, o ktorých sa v texte hovorí.

3. Osoby. Identifikujeme hlavnú postavu.

- Čo hovorí a robí hlavná postava?

- Kto je s hlavnou postavou a kto proti nej? Kto jej pomáha?

- Kto je aktívny a kto je pasívny?

4. Téma. Pospájame slová a vety, ktoré sa vzťahujú k tej istej téme. Identifikujeme kontrasty a rozdiely, ak sú prítomné.

c) Zbieranie informácií

Každý si prečíta poznámky k textu, prípadne nahliadne do úvodu biblickej knihy. Ak sú k dispozícii komentáre a iné zdroje, možno vyhľadať k čítanej stati vhodný komentár.

d) Otázky k textu

Novozákonné texty boli napísané po Veľkej noci veriacimi a pre veriacich a vždy nejakým spôsobom reflektujú tajomstvo Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Na tento rozmer sa zameriame.

- Akým spôsobom je v texte vyjadrená viera v vzkrieseného Krista?

- Aká nádej z textu pramení, alebo k akej pobáda a povzbudzuje?

- O akej udalosti zo života Ježiša alebo jeho učeníkov text hovorí?

- Pre akú potrebu kresťanov bol tento text napísaný a uchovávaný?

- Ktoré priame alebo nepriame narážky na Starý zákon sa v texte nachádzajú?

Starozákonné texty. Pri textoch Starého zákona sa pýtame:

- Aký je historický kontext príbehu?

- Akým spôsobom je tu vyjadrená viera v Boha – Osloboditeľa?

- Pre akú potrebu veriacich bol tento text napísaný a uchovaný?

- Sú v stati prítomné priame alebo nepriame narážky na iné texty Starého zákona?

e) Privlastnenie si textu

V tomto kroku sa účastníci v dôvere vo vedenie Ducha pokúsia aktualizovať text pre súčasnosť. Aktualizácia má dve roviny, spoločenskú a osobnú. V tomto kroku môžu napomôcť nasledovné otázky:

1. Radostné posolstvo. V čom spočíva radostná zvesť perikopy?

2. Spoločenská rovina aktualizácie. Akým spôsobom sprístupniť toto posolstvo dnešným ľudom?

3. Osobná rovina aktualizácie. Ako môže pomôcť radostná zvesť biblickej state zveľaďovaniu vlastnej viery?

4. Porovnanie s prvotnými dojmami. V čom pociťujem potrebu doplniť či skorigovať dojmy a predstavy, poznačené v prvej etape?

f) Modlitba, inšpirovaná textom

Základnou otázkou tohto kroku je k akej modlitbe inšpiruje preberané biblické rozprávanie? V tomto duchu a majúc na zreteli vyslovenú otázku účastníci formulujú svoje spontánne modlitby.

Metóda Kigali


Na čítanie

ŠELINGA, Jozef. Biblická katechéza dospievajúcej mládeže. Nitra: KSNR 1999.

1-10 of 49