V zmysle článku II.b diecéznych štatútov "školský dekan koná pravidelné rekolekcie s učiteľmi náboženstva (náboženskej výchovy) svojho dekanátu. Konajú sa pravidelne podľa navrhnutého harmonogramu DKÚ... Obsahom rekolekcie je duchovná časť (duchovné slovo, meditácia a pod.), metodická ukážka, ktorú pripravuje na každé stretnutie iný učiteľ náboženstva (náboženskej výchovy), organizačné pokyny týkajúce sa činnosti dekanátu v spolupráci s DKÚ, a tiež riešenie aktuálnych otázok." 

Rekolekcie učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy dekanátu Čadca sa konajú 5x ročne podľa uvedeného harmonogramu.

Stretnutia sa konajú vždy v pondelok v čase 16:00-19:00 v priestoroch Pastoračnom centre farnosti Čadca - mesto. Ak nie je uvedené inak, stretnutie začína svätou omšou o 16:00 v Kostole sv. Bartolomeja v Čadci. Privítam vaše otázky, námety a podnety napríklad emailom na moziesik@gmail.com.

Pastoračné centrum: INFO, MAPA, novopostavené centrum pri kostole, vedľa fary, v budove je aj Café La Porta.


Termíny a témy stretnutí v školskom roku 2019/2020

02.12.2019
 • 16:00 Svätá omša v Kostole sv. Bartolomeja v Čadci
 • 16:45 Jonáš (M. Vojčiňáková)
 • 17:45 Podnety pre farskú katechézu: Vybrané materiály pre prípravu na prijatie sviatosti birmovania
 • 18:00 Aktuality: Katechetická konferencia, príprava nového kurikula
 • 18:30 Organizácia ďalších stretnutí
13.01.2020
 • 16:00 Svätá omša v Kostole sv. Bartolomeja v Čadci
 • 16:45 Biblická noc (B. Bzdilíková)
 • 17:45  Novinky zo špeciálnej pedagogiky (O. Belujská)
 • 18:30 Organizácia ďalších stretnutí

09.03.2020
 • 16:00 Svätá omša v Kostole sv. Bartolomeja v Čadci
 • 16:45 Neviditeľný človek (M. Semanová)
 • 17:00 Príčiny a dôsledky dislexie a disgrafie
11.05.2020
 • 16:45 Vzorová hodina: Deformácia osobnosti - vplyv médií (J.Nemčák)
08.06.2020
Téma: Mystagógia sv. Cyrila Jeruzalemského

Termíny a témy stretnutí v školskom roku 2018/2019

Stretnutia v pondelok v čase 16:00-19:00 v priestoroch Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci (adresa a mapa). Ak nie je uvedené inak, stretnutie začína svätou omšou o 16:00 v kaplnke.

Zodpovední za jednotlivé oblasti stretnutí:
 • M. Bzdilíková(OK) Organizácia stretnutí, organizačné pokyny DKÚZA, organizačné kompetencie
 • O. Kravcová(LK) Liturgia, liturgické a kultúrne kompetencie
 • M. Strýčková(SK) Modlitba, krátke zamyslenia, spirituálne kompetencie
 • M. Padyšáková(PK) Vzorové hodiny, pedagogické kompetencie
 • M. Pohančeníková(TK) Prednášky, teologické kompetencie
Témy stretnutí:
 • 03.12.2018, 16:00-18:00
  • Svätá omša
  • Voľba zodpovedných za jednotlivé oblasti, informácie z DKÚZA, termíny stretnutí
  • Skutky lásky - 6. ročník (M. Vojčiňáková)
 • 14.01.2019 ZRUŠENÉ
 • 18.02.2019
  • 16:00 Svätá omša
  • 16:45 Zamyslenie
  • 16:55 Námety na vyučovanie
  • 17:40 Okultitmus I. Ako pôsobí zlý duch, prednáška, Mgr. Michal Svatený
  • 18:30 Informácie z DKÚZA
 • 29.04.2019
 • 03.06.2019


Termíny stretnutí v školskom roku 2017/2018

13.11.2017, stretnutie začína o 16:00 svätou omšou, končíme o 19:00.

 Prednáška: Katechéta môže hovoriť so žiakmi inak než školský psychológ  Zuzana Kovalíčková, školská psychologička
 Téma: Desatoro  Pavol Polaček
 Farská kat.: Príprava na birmovku Vladimír Švancár
 Liturgia: Hudba a žalm: Marta Jopčíková; čítanie:  Monika Klimeková; obetné dary: Katarína Konečná; prosby: Mária Semanová

15.01.2018

 Prednáška: Biblia očami detí a mládeže Tuti Halajová
 Téma: Noc čítania Biblie  sr. Benedikta Dadová
 Farská kat.: YOUCAT - Príprava na birmovku Jozef Možiešik
 Liturgia: Hudba a žalm: Katarína Konečná; čítanie: Kristína Gulčiková
; obetné dary: Monika Strýčková
; prosby: Mária Padyšáková 

 

26.02.2018


 
 Téma: Všetko najlepšie k tvojim počatinám Mária Padyšáková
 Farská kat.: Katechumenátny model      Jozef Možiešik
 Liturgia: Hudba a žalm: ; čítanie: Mária Bzdilíková ; obetné dary: Marcela Budošová; prosby: Dominika Ráčková

23.04.2018 - ZRUŠENÉ

09.05.2018, 15:00

 Prednáška: Islam  Jozef Šoška

04.06.2018

 Svätá omša: Homília Miroslav Vároš
 Téma: Svetové náboženstvá Mária Pohančeníková
 Liturgia: Hudba a žalm: ; čítanie:  ; obetné dary: ; prosby: 


Termíny stretnutí v školskom roku 2016/2017

05.12.2016
 • TÉMA: Aký je zmysel života a prečo je Ježiš dôležitý?
 • NÁMET PRE FARSKÚ KATECHÉZU: Kurz Spolu kráčať cestou viery - príprava detí na slávenie sviatostí zmierenia a Eucharistie (B. Bzdilíková).
 • ORGANIZAČNÉ POKYNY: Biblická olympiáda, Kódex pastoračného správania
 • FOTO zo stretnutia (link)
06.02.2017
 • TÉMA: Čo nám chce Ježiš povedať? Prečo potrebujem Spasiteľa.
 • NÁMET PRE FARSKÚ KATECHÉZU: Kurzy Manželské večery Rodičovské kurzy.
 • LITURGIA: Inšpirácie na pôstne a Veľkonočné obdobie
03.04.2017
 • PREDNÁŠKA: Kompetencie katechétu - osobnosť katechétu; Kritéria hodnotenia výchovno vzdelávacieho procesu /autodiagnotika/ (Ľ. Bytčánek)
 • TÉMA: Kto je Duch Svätý?
05.06.2017
 • SVÄTÁ OMŠA - TÉMA: Každodenný život kresťana
 • HOSŤ: Soňa Behúňová - prezentácia knihy a diskusia
 • ORGANIZÁCIA:
  • Stretnutia v budúcom školskom roku
  • Duchovné cvičenia katechétov
  • Kánonické misie
  • Celodiecézny katechetický deň