V zmysle článku II.b diecéznych štatútov "školský dekan koná pravidelné rekolekcie s učiteľmi náboženstva (náboženskej výchovy) svojho dekanátu. Konajú sa pravidelne podľa navrhnutého harmonogramu DKÚ... Obsahom rekolekcie je duchovná časť (duchovné slovo, meditácia a pod.), metodická ukážka, ktorú pripravuje na každé stretnutie iný učiteľ náboženstva (náboženskej výchovy), organizačné pokyny týkajúce sa činnosti dekanátu v spolupráci s DKÚ, a tiež riešenie aktuálnych otázok." 

Rekolekcie učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy dekanátu Čadca sa konajú 6x ročne (v tomto roku 5) podľa uvedeného harmonogramu. Termíny, čas, miesto i témy boli vybrané na základe odpovedí dotazníka, ktorý bol doručený všetkým katechétom.

Stretnutia sa konajú vždy v pondelok v čase 16:00-19:00 v priestoroch  Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci (adresa a mapa). Ak nie je uvedené inak, stretnutie začína svätou omšou o 16:00 v kaplnke.

Privítam vaše otázky, námety a podnety napríklad emailom na moziesik@gmail.com.